WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Визначення термінів з курсу Економіка підприємства - Реферат

Визначення термінів з курсу Економіка підприємства - Реферат

знецінення діючих основних фондів до настання повного фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу.
Амортизація - це процес перенесення вартості основних фондів на вартість виготовлюваної продукції з метою її повного відшкодування
Амортизаційні відрахування - грошовий вираз вартості основних фондів, що перенесена на вартість продукції.
Методи розрахунку:
/. Показників руху основних фондів
абсолютний приріст - визначається як різниця між наявними основними фондами на кінець і початок періоду.
темп приросту - розраховується як співвідношення абсолютного приросту основних фондів до їх вартості на кінець періоду
коефіцієнт оновлення - питома вага нових основних фондів, які надійшли за період, що аналізується, в загальній їх кількості на кінець періоду
коефіцієнт вибуття - розраховується як співвідношення вартості основних фондів, які вибули за період, що аналізується, до вартості основних фондів на початок періоду ,
//. Показників технічного стану основних фондів
коефіцієнт придатності - розраховується як співвідношення залишкової вартості основних фондів до їх первісної вартості
коефіцієнт спрацювання - розраховується як співвідношення суми нарахованої амортизації до первісної вартості основних фондів.
Методи розрахунку показників ефективності використання
основних фондів
Узагальнюючі показники
Фондовіддача - відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних фондів
Фондомісткість - відношення середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції.
Фондоозброєність - відношення середньорічної вартості основних фондів до середньооблікової чисельності працюючих
Рентабельність - відношення обсягу прибутку підприємства до середньорічної вартості основних фондів
Коефіцієнти:
Змінності роботи устаткування відношення загальної кількості відпрацьованих машинозмін за добу до кількості одиниць встановленого устаткування
Напруженості використання устаткування (виробничих площ) - випуск продукції в розрахунку на одиницю устаткування (загальної або виробничої площі)
Інтенсивності навантаження устаткування - відношення кількості виготовлених виробів за одиницю часу до технічної (паспортної) продуктивності відповідного устаткування
Ефективності використання устаткування - відношення фактично відпрацьованого часу до календарного фонду часу роботи обладнання
Інтегральний - добуток коефіцієнтів інтенсивного навантаження і ефективного використання устаткування.
Трудові ресурси (кадри, персонал) підприємства - це сукупність робітників різних професійно-кваліфікаційних груп, що зайняті на підприємстві та входять у його обліковий склад.
Продуктивність праці - ефективність трудових витрат; і здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ.
Трудомісткість продукції - це витрати робочого часу на виробництво (виготовлення) одиниці продукції у натуральному виразі по всій номенклатурі продукції, що випускається.
Мотивація праці - це процес стимулювання робітника або групи працюючих до діяльності, що спрямована на досягнення цілей підприємства через задоволення їх власних потреб та інтересів.
Оплата праці - це обчислена в грошовій формі частина доходу підприємства, яку за трудовим договором (або контрактом) власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги.
Мінімальна заробітна плата - це встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватися оплата за фактично виконану найманим працівником повну місячну (денну, годинну) норму праці (робочого часу).
Науково-технічний прогрес (НТП) - безперервний процес впровадження нової техніки і технології, організації виробництва і праці на підставі досягнень і реалізації наукових знань
НТП > НТР
Науково-технічна революція (НТР) - це вища ступінь НТП, що визначає корінні зміни в науці, техніці, які суттєво впливають на суспільне виробництво.
Витрати - обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних, фінансових, трудових ресурсів), необхідних для здійснення підприємством господарської діяльності, направленої на отримання прибутку та максимізацію добробуту власників у грошовому вираженні.
Поточні витрати - це сукупність затрат живої та уречевленої праці, що виражені у грошовій формі, на здійснення поточної господарської діяльності підприємства (виробничої, реалізаційної, фінансової, іншої)ю
Виробнича собівартість продукції - це грошове відображення поточних витрат підприємства на виробництво продукції (робіт,
послуг).
Кошторис виробництва - це витрати підприємства, пов'язані з його основною діяльністю за певний період, незалежно від того, відносяться вони до собівартості продукції в цьому періоді чи ні.
Оцінка запасів за методом "ФІФО" базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж, інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного місяця визначається за собівартістю останніх за часом надходження запасів.
Оцінка запасів за методом "ЛІФО" базується на припущенні, що запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство. Тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж, інше вибуття) оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження запасів. При цьому вартість залишків запасів на складі на кінець звітного місяця визначається за собівартістю перших за часом одержання запасів,
Оцінка матеріальних цінностей за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції, які встановлюються на підприємстві з урахуванням нормального рівня використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін.
Калькулювання - процес обчислення собівартості окремих виробів по статтях витрат .
Об'єкт калькулювання - це продукція, вироби, роботи, послуги, собівартість яких обчислюється.
Калькуляційна одиниця - кількісна одиниця виміру об'єкта.
Фінансові результати діяльності - це основні фінансові показники, які складаються з доходів та прибутків, отриманих від усіх видів господарської діяльності підприємства.
Доход - це результат здійснення усіх видів діяльності підприємства за певний період часу при використанні наявних ресурсів, враховуючи фінансово-господарські ризики.
Доходи підприємства - це джерело розвитку його діяльності
Дохід за НСБО - визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства) за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Валовий доход - це загальна сума доходу, що отримує підприємство від всіх видів діяльності у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах як на території України, так і за її межами, за певний проміжок часу.
Чистий доход - є різницею між доходами від реалізації продукції та обов'язковими платежами, що входять до ціни товару.
Необхідний доход - це доход, який дозволяє підприємству фінансувати всі заплановані поточні витрати, обов'язкові платежі та отримати цільовий прибуток.
Можливий доход - це доход, який може отримати підприємство при наявних виробничих потужностях, можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон'юнктурі ринку.

 
 

Цікаве

Загрузка...