WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Визначення термінів з курсу Економіка підприємства - Реферат

Визначення термінів з курсу Економіка підприємства - Реферат


Визначення термінів з курсу Економіка підприємства
Підприємство - це самостійний господарюючий, статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)
Точка беззбитковості - це досягнення обсягу виробництва (реалізації), при якому сума доходу дорівнює сумі поточних витрат
Точка ліквідації - це досягнення такого обсягу виробництва (реалізації), при якому сума доходу дорівнює сумі постійних витрат.
Зона збитковості - це такий обсяг діяльності, при якому доходи підприємства нижчі за його поточні витрати
Зона прибутковості - це такий обсяг діяльності, при якому доходи підприємства вищі за його поточні витрати.
Планування - це цілеспрямована діяльність держави, органів управління, суб'єктів ринку з розроблення перспектив соціально-економічного розвитку країни, регіону, галузі, підприємств усіх форм власності.
Стратегія - це генеральна комплексна програма діяльності підприємства, яка визначає головні цілі та задачі підприємства; напрями його діяльності; необхідні ресурси для досягнення поставлених цілей та порядок їх використання
Стратегічне планування - це процес здійснення сукупності систематизованих та взаємоузгоджених робіт по визначенню цілей та напрямів діяльності підприємства.
Виробнича програма - це система планових показників виробництва за обсягом, асортиментом та якістю продукції. Виробнича програма визначає: обсяг випуску продукції, номенклатуру та асортимент продукції, кількісні та якісні показники виробництва, обсяги робіт промислового характеру, які заплановані до виконання на підприємстві, обсяги реалізованої продукції протягом планового періоду.
Продукція - матеріально-речовий та інформаційний продукт, утворений у процесі виробництва; результат праці.
Товарна продукція (ТП) - характеризує обсяг готової продукції, напівфабрикатів, призначених для реалізації стороннім підприємствам, а також робіт та послуг промислового характеру, що виконані для сторонніх підприємств.
Валова продукція (ВП) - характеризує загальний обсяг виготовленої продукції, робіт, послуг, виконаних на підприємстві за певний (плановий) період у незмінних (порівняльних) цінах.
Валовий оборот (ВО) - характеризує загальний обсяг продукції,
робіт, що виготовлені на підприємстві всіма його підрозділами, незалежно від призначення (для власних цілей чи для реалізації стороннім підприємствам) за певний (плановий) період.
Чиста продукція підприємства - характеризує додаткову (нову) вартість, що створена на даному підприємстві за певний (плановий) період (ЧП).
Нормативна продуктивність - це мінімальна кількість продукції встановленої якості, що виготовляється за одиницю часу, при застосуванні новітніх технологій, використанні передової техніки, організації виробництва та праці.
Прогресивна трудомісткість відображає - максимальні витрати часу на виготовлення виробу, при використанні новітніх технологій, передової техніки, організації виробництва та праці.
Виробництво - це процес взаємодії людини, предметів і засобів праці та пристосування їх до задоволення тих чи інших потреб.
Підприємство - це комбінація основних видів ресурсів для виробництва певного виду продукції.
Діяльність підприємства - це безперервно поновлюваний процес руху вартості факторів виробництва.
Потенціал - це сукупність ресурсів і можливостей підприємства, які можуть бути використані для досягнення обраних цілей.
Трудові ресурси (персонал підприємства) - це частина працездатного населення, що за своїми якостями -вік, фізичні та освітні дані тощо відповідає сфері діяльності підприємства.
Матеріально технічне забезпечення - забезпечення виробництва різноманітними матеріально-технічними ресурсами (сировиною, матеріалами, паливом, енергією, комплектувальними виробами тощо), які необхідні для випуску продукції.
Виробничі запаси - основна частина матеріальних запасів підприємства, яка є предметом та засобом праці, що поступили на підприємство) але ще не залучені у виробничий процес.
Незавершене виробництво - це предмети праці, що знаходяться у стадії доробки у цехах та на виробничих дільницях. Незавершене виробництво займає друге місце в обсязі матеріальних запасів підприємства.
Нормативний виробничий запас - такий обсяг запасів, визначений у натуральному чи вартісному вимірі, який дозволяє у повному обсязі забезпечувати технологічні та технічні потреби виробництва при досягненні мінімальних сукупних витрат по їх
управлінню.
Мінімальний запас матеріальних цінностей, що постійно повинен знаходитись на складах підприємства; складається з транспортного, підготовчого, технічного, страхового (резервного) запасів.
Підготовчий запас - визначається часом, необхідним для підготовки матеріальних ресурсів до використання у виробництві (розкрій матеріалів, сушіння деревини тощо). Норма підготовчого запасу встановлюється на базі хронометражу технології виробництва.
Технологічний запас - складається з виробничих запасів, необхідних для підтримки технологічного режиму (наприклад, для заповнення труб та проміжних резервуарів хімічних установок). Норма технологічного запасу визначається залежно від технологічних вимог та розміру первинних запасів сировини та матеріалів для початку виробничого процесу.
Транспортний запас - створюється на період часу знаходження матеріальних ресурсів у дорозі після їх оплати та включає час на транспортування, розвантаження, перевірку, реєстрацію сировини, що поступила, а також час з моменту оплати вантажу до його фактичного відвантаження.
Основні фонди - це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість виготовлюваної продукції частинами в міру спрацювання.
Первісна вартість - це фактична їхня вартість на момент уведення в дію чи придбання. Визначається як сума оптової ціни даного виду основних фондів, витрат на його транспортування й установку на місці використання.
Відновлена вартість - це вартість відтворення основних фондів за сучасних умов виробництва
Дооцінена вартість - це реальна вартість основних фондів ще не перенесена на вартість виготовленої продукції.
Залишкова вартість - Визначається як різниця між первісною (відновленою, дооціненою) вартістю та накопиченою на момент обчислення сумою спрацювання основних фондів (амортизації).
Ліквідаційна вартість - це вартість основних фондів, яку підприємство очікує отримати від їх ліквідації (продажу) по закінченню терміну корисного використання за мінусом витрат, що пов'язані з процесом їх ліквідації (продажу).
Амортизована вартість - це вартість спрацювання основних фондів. Визначається як різниця між первісною (дооціненою) вартістю основних фондів і їх ліквідаційноювартістю.
Балансова вартість - це вартість на початок розрахункового року
Середньорічна вартість основних фондів -
визначається на підставі первісної вартості з урахуванням введення в дію та вибуття протягом звітного року.
Фізичне (матеріальне) спрацювання або фізичний знос - поступова втрата основними фондами своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей, тобто споживної вартості;
Економічне спрацювання - зменшення реальної вартості основних фондів за рахунок втрати споживної вартості;
Техніко-економічне старіння або моральний знос - це процес

 
 

Цікаве

Загрузка...