WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства - Контрольна робота

Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства - Контрольна робота

продукції і-го виду в натуральних одиницях;
- чиста вага (площа) одиниці готової продукції і-го виду;
- загальні витрати матеріалу на випуск продукції за певний періоду фізичних одиницях.
Для більшості матеріалів структуранорми витрати включає: корисну (чисту) витрату; технологічні відходи і втрати; інші організаційно-технічні втрати (під час транспортування, зберігання тощо).
У практиці господарювання використовують три основні методи нормування витрат матеріальних ресурсів:
аналітично-розрахунковий, дослідно-лабораторний, звітно-статистичний.
Аналітично-розрахунковий метод є найбільш прогресивним, що базується на глибокому аналізу та техніко-економічному обґрунтуванні всіх елементів норми з використанням найновіших досягнень техніки і технології виробництва.
Користуючись дослідно-лабораторним методом, норми витрат визначають з допомогою проведення низки дослідів і досліджень; його використовують, головне, для нормування витрати допоміжних матеріалів та інструменту.
Суть звітно-статистичного методу нормування полягає у встановленні норм витрат, виходячи зі звітних даних про фактичн6 витрачання ресурсів за минулі роки та очікуваного (можливого) певного зниження норм у наступні роки. Його практичне застосування допускається тільки як виняток - для орієнтованих розрахунків, а також у процесі нормування витрат малоцінних і таких, що їх рідко використовують, матеріалів.
Ефективніше використання оборотних фондів передбачає передовсім розв'язання конкретних завдань з економії сировини, матеріалів, палива, електроенергії. Заведено розрізняти джерела і шляхи економії матеріальних ресурсів.
Джерела економії показують, за рахунок чого можна досягти економії ресурсів, а шляхи економії - як саме, за допомогою яких заходів можна заощаджувати ті чи інші види матеріальних ресурсів.
Джерела економії матеріальних ресурсів:
- зниження ваги виробів;
- зменшення питомої витрати матеріалів;
- скорочення втрат і відходів сировини й матеріалів;
- використання відходів та побічних продуктів;
- утилізація вторинних ресурсів;
- заміна натуральних видів сировини та матеріалів штучними їх видами.
Способи економії матеріальних ресурсів:
- первинна обробка та збагачення сировини;
- комплексна переробка сировини;
- застосування ресурсозберігаючої техніки;
- запровадження маловідходної та безвідходної технології;
- удосконалення матеріальних нормативів;
- поліпшення організації матеріального забезпечення виробництва;
- упорядкування системи ціноутворення;
- застосування дійової системи економічного стимулювання.
Комплексна переробка сировини - це процес її промислової переробки, результатом якого є добування з вихідної сировини всіх корисних компонентів та їх повне використання, включаючи й технологічні відходи.
Вторинні матеріальні ресурси - це залишки сировини (матеріалів), відходи виробництва і споживання. Які можуть бути повторно використані для виготовлення продукції.
Оборотні засоби підприємства знаходяться у безперервному русі, переходячи із однієї стадії кругообороту в іншу. Оборот оборотних засобів, виміряний в часі, називається їх оборотністю.
Економічне значення оборотності полягає в тому, що від неї залежить величина необхідних підприємству сум грошових коштів для здійснення процесу виробництва і реалізації продукції.
Показниками оборотності оборотних засобів є:
" коефіцієнт оборотності;
" коефіцієнт завантаження;
" тривалість одного обороту.
Коефіцієнт оборотності ( ) показує кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного залишку нормованих оборотних засобів ( ):
, оборотів.
Коефіцієнт завантаження ( ) - величина, обернена коефіцієнту оборотності:
.
Цей показник показує, скільки оборотних коштів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції.
Тривалість обороту ( ) показує тривалість одного обороту оборотних засобів в днях і визначається:
, дні.
Оборотність оборотних засобів безпосередньо впливає на кінцеві результати роботи підприємства, зокрема, приріст прибутку та рівень рентабельності.
Сума приросту прибутку (збитків) ( ), одержаного за рахунок зміни оборотності оборотних засобів може бути розрахована за формулою:
грн.,
де - прибуток від реалізації продукції у базовому році, грн.;
- відповідно середньорічні залишки нормованих оборотних засобів у базовому і звітному роках, грн.;
- обсяг реалізації у базовому році, грн.
Вплив використання оборотних засобів на рівень рентабельності визначається за формулою:
, %,
де Р - зміна рівня загальної рентабельності за рахунок зміни середніх залишків нормованих оборотних засобів, %;
- балансовий прибуток у звітному році, грн.;
- середньорічна вартість основних виробничих фондів у звітному році, грн.;
- загальна рентабельність виробництва у звітному році, %.
2. Обґрунтувати економічну доцільність проведення капітального ремонту, ремонту з модернізацією або заміни застарілої машини новою на основі наведених нижче даних.
Показники Одиниця виміру Варіанти машин
І ІІ
1. Річна виробнича потужність машини тис. умовних одиниць
а) нової 120 180
б) старої капітально відремонтованої 80 150
в) старої капітально відремонтованої і модернізованої 110 165
2. Тривалість ремонтного циклу роки
а) нової 4 6
б) старої капітально відремонтованої 3,5 5,2
в) старої капітально відремонтованої і модернізованої 3,8 5,7
3. Вартість нової машини грн. 1200 1800
4. Вартість капітального ремонту грн. 550 600
5. Вартість капітального ремонту і модернізації грн. 680 760
6. Втрати від недоамортизації старої машини в разі її заміни грн. 300 340
Розв'язок:
Для розрахунку ефективності витрат на капітальний ремонт машини використовуємо формулу:
Для першого варіанту для другого варіанту
Так, як в нас має плюсовий вираз в обох варіантах, то капітальний ремонт є економічно виправданий.
Для розрахунку ефективності витрат на капітальний ремонт та модернізацію машини використовуємо формулу:
Для першого варіанту для другого варіанту
Так, як в нас має плюсовий вираз в обох варіантах, то капітальний ремонт з модернізацією є також економічно виправданий.
Список літератури:
1. Економіка підприємства
За ред. По кропивного С.Ф.
"Видавництво "Хвиля-Прес"
Київ - 1995
2. Економіка підприємства
Бойчик І.М. Харів П.С.
Видавництво "Сполом"
Львів - 1999
3. Економіка підприємства
За ред. Петровича Й.М.
Видавництво "Магнолія плюс"
Львів - 2004

 
 

Цікаве

Загрузка...