WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Форми та системи оплати праці. Розрахунок середньої заробітньої плати Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства - Контрольна робота

Форми та системи оплати праці. Розрахунок середньої заробітньої плати Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства - Контрольна робота


К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
по дисципліні " ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ "
Форми та системи оплати праці. Розрахунок середньої заробітньої плати Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства
З М І С Т
1.1. Форми та системи оплати праці.
1.2. Розрахунок середньої заробітньої плати
2. Задача
3. Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства.
Література
1.1. Форми та системи оплати праці.
Оплата праці (заробітна плата) - грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу.
Заробітна плата працівника незалежно від виду підприємства визначається його особистим трудовим вкладом, залежить від кінцевих результатів роботи підприємства, регулюється податками і максимальними розмірами не обмежується.
Як соціально-економічна категорія заробітна плата служить основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво, засобом перерозподілу кадрів по галузях народного господарства.
Основними видами заробітної плати є номінальна і реальна
заробітна плата. Перша з них означає суму грошей, яку отримують працівники за свою працю. Друга- засвідчує кількість товарів і послуг, які працівник може придбати за зароблену суму грошей. Реальна заробітна плата знаходиться в певному співвідношенні із номінальною:
I нзп
Iрзп =

де Iрзп - індекс реальної заробітної плати, визначений за певний період;
I нзп - індекс номінальної заробітної плати за цей же період;
Iц - індекс цін, обчислений за період.
Оплата праці складається з основної заробітної плати і додаткової оплати праці, які знаходяться, приблизно, у співвідношенні: 70% -основна заробітна плата, 30% - додаткова.
Основна заробітна плата працівника визначається тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками, а також доплатами у розмірах, встановлених чинним законодавством. Її розмір залежить від результатів роботи самого працівника.
Величина додаткової заробітної плати визначається кінцевими результатами діяльності підприємства і виступає у формі премій, винагород, заохочувальних виплат, а також доплат у розмірах, що перевищують встановлені чинним законодавством.
Основними функціями заробітної плати є:
o відтворювальна (заробітна плата забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації);
o стимулююча (оплата праці спонукає працівників до ефективних дій на робочих місцях).
Ріст заробітної плати може бути абсолютним і відносним. Якщо заробітна плата - це та частина суспільного продукту, яку одержують працівники і непрацюючі члени їх сімей у грошовій формі для задоволення матеріальних і духовних потреб, то абсолютний ріст передбачає абсолютне збільшення цієї частини, а відносний - ріст тієї частини, яка припадає на кожного працюючого.
Державна політика оплати праці реалізується через механізм її регулювання, а саме через встановлення мінімального рівня заробітної плати, рівня оподаткування доходів працівників, міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях та інш.
Основою організаці заробітної плати на підприємствах є тарифна система . яка містить такі елементи:
1) тарифну сітку;
2) тарифні ставки;
3) тарифно-кваліфікаційні довідники;
4) схеми посадових окладів.
Тарифна сітка є сукупністю кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів.
В Україні в 1993 році затверджено Єдину тарифну сітку оплати праці робітників, службовців, спеціалістів, керівників за загальними (наскрізними) професіями та посадами, що забезпечує єдині умови оплати праці цих категорій працівників незалежно від галузей
виробництва. Тарифна сітка містить 15 тарифних розрядів з діапазоном тарифних коефіцієнтів від 1 до 4,1.
Розмір тарифної ставки першого розряду визначається на рівні встановленого державою мінімального розміру заробітної плати, нижче якого не може проводитись оплата за фактично виконану працівником норму праці.
Тарифні ставки інших розрядів Срі - визначаються множенням тарифної ставки першого розряду (СрI) на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду (Кi):
Срі= СрI х Кi, грн.
Середній тарифний коефіцієнт (Ксер) визначається як середньозважена величина добутку чисельності погодинників певного розряду і відповідного тарифного коефіцієнта або добутку трудомісткості робіт по певному розряду і відповідного тарифного коефіцієнта для відрядників (див. далі).
Середній тарифний розряд (Рсер) обчислюється за формулою:
Рсер= +Рменш
де Кменш, Кбільш - відповідно менший і більший із двох тарифних коефіцієнтів;
Рменш - менший із двох суміжних тарифних розрядів.
Тарифно-кваліфікаційні довідники містять систему цензів, яким повинні відповідати робітники певної професії і кваліфікації.
Система посадових окладів передбачає віднесення працівників до певної групи оплати праці на підставі відповідних характеристик.
Підприємства самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, а державні тарифні ставки можуть служити орієнтиром в процесі організації оплати праці.
На підприємствах найчастіше використовують дві форми оплати праці: погодинну і відрядну.
Погодинна форма передбачає оплату праці в залежності від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Ця форма має такі системи:
1. Пряма погодинна. Заробіток при цій системі (Зп.пог) обчислюється:
3п.пог =Фміс Сг, грн.
Де Фміс - фактично відпрацьований за місяць час, год/міс;
Сг - годинна тарифна ставка по розряду робітника, грн.
2. Погодинно-преміальна система, при якій заробіток (Зп.прем) обчислюється:
Зп.прем = Зтар + Д , грн.
де 3п.прем - сума заробітку, нарахованого за прямою погодинною системою оплати праці
Д - сума преміальних доплат за досягнення певних якісних аби кількісних показників, грн.
Сума доплат визначається із залежності :
Д = , грн.
3. Система посадових окладів є різновидом погодинно-преміальної системи. За цією системою оплачуються працівники, робота яких має стабільний характер.
Відрядна форма передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу.
Відрядна форма має такі системи:
1. Пряма відрядна. Заробіток (Зп.відр) при цьому обчислюється з.і формулою:
Зп.відр =
де Рі, - відрядний розцінок за виготовлення одного виробу і-го виду, грн/шт;
Nфі - фактична кількість виробів і-го виду, виготовлених робітником за певний час (найчастіше місяць), шт;
n - кількість виді виробів.
Рі = Тшт х Сг , грн.
де Тшт - час на виготовлення одного виробу і-го виду, год.
2.Відрядно-преміальна. Сума заробітку (Зв.прем) при цій системі визначається із залежності
Зв.прем = Зтар.в + Дв , грн.
де 3тар.в - тарифний заробіток робітника при прямій відряднії системі оплати праці, грн;
Дв - сума преміальних

 
 

Цікаве

Загрузка...