WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи кількісного аналізу ризику господарської діяльності - Курсова робота

Методи кількісного аналізу ризику господарської діяльності - Курсова робота

приведений доход. Порівнюючи значення перерахованих показників альтернативних проектів, визначають їхній ступінь ризику.
Розглянемо ці показники.
1. Період окупності (РР). Розраховується за формулою:
де Pі і Зі, відповідно результати й інвестиційні витрати і-го періоду; р - норма дисконту; т - номер розрахункового року; п - кількість років реалізації проекту; Т- період життєвого циклу проекту.
У якості розрахункового приймається рік, що передує тому, у якому результати зрівняються з витратами або перевищать їх (рис. 4). Цифрами на рис. 4.4 позначені приведені (дисконтовані) витрати і результати за періодами (роками) реалізації проекту (у тис. грн.).
Розрахунок періоду окупності, за даними проекту, представленого на рис. 4, при нормі дисконту 10% наведено нижче
роки
З двох альтернативних проектів менш ризикованим буде проект із меншим періодом окупності.
2. Чистий приведений дохід (NPV). Являє собою суму дисконтованих фінансових підсумків за всі роки реалізації проекту, починаючи дати початку інвестування. Дана величина характеризує загальний результат інвестиційної діяльності, її кінцевий результат.
Розрахункова формула має вигляд
(15)
Результати розрахунку для умов прикладу
тис. грн.
З двох альтернативних аналогічних проектів менш ризикованим буде проект із більшим значенням NPV, як такий, що має більший запас міцності. При різних проектах - більш ризикованим швидше за все буде проект із більшим значенням NPV.
3. Внутрішня норма прибутковості (IRR). Являє собою розрахункову ставку відсотка, при якій проект є беззбитковим і безприбутковим.
Визначається шляхом рішення рівняння (16) відносно IRR, яка повинна бути більше норми дисконту р.
(16)
Для умов прикладу
Звідки IRR - 0,306%. Рішення отримане за допомогою пакета програм Microsoft Excel (функція "Пошук рішення").
Залежно від співвідношення IRR і р виділяють наступні ситуації:
IRR = р - проект безприбутковий і беззбитковий;
IRR р - проект приносить прибуток.
З двох альтернативних проектів менш ризикованим є проект із більшим значенням IRR, як такий, що має більший запас міцності.
4. Індекс прибутковості (РІ). Являє собою співвідношення приведених доходів до приведених інвестиційних витрат (повинен бути більшим одиниці).
Розрахункова формула має такий вигляд
(17)
Для умов прикладу
З двох альтернативних проектів менш ризикованим є проект із більшим значенням РІ, як такий, що має більший запас міцності.
Для оцінки ризику можна вибирати будь-який із перерахованих показників, однак, для підвищення надійності оцінки необхідно використовувати всі чотири.
Нижче в таблиці 4.6 наведено дані про частоту застосування в США деякі з розглянутих показників ефективності.
Таблиця 6
Частота застосування показників ефективності, %
Показники Основний Допоміжний
IRR 69 14
NPV 32 39
Інші 12 21
Однак при зовнішній переконливості розрахунків у них не враховується вплив конкретних факторів ризику, що не дозволяє рекомендувати даний метод у чистому вигляді для точної оцінки ризику проектів, які реалізуються в Україні, де ступінь ризику дуже високий.
Метод аналізу чутливості (критичних значень)
Суть методу полягає у виявленні чутливості оціночних показників проекту при зміні значень вхідних величин.
Використовуючи даний метод, шукають відповіді на наступні запитання:
o Наскільки може відхилитися значення однієї або кількох вхідних величин від заданих значень (наприклад, наскільки можуть бути знижені ціни або обсяги збуту продукції) за умови, що оціночний показник не вийде за припустимі межі (наприклад, чистий приведений доход буде не менше нуля)?
o Наскільки зміниться значення оціночного показника при заданому відхиленні однієї або кількох вхідних величин від заздалегідь установлених їхніх значень?
Суть методу розглянемо на конкретному прикладі.
Приклад 3.
Необхідно виконати аналіз чутливості інвестиційного проекту, який передбачає організацію виробництва і виробництво однорідної продукції. Вихідні дані наведені в табл. 7. Структуру випуску продукції за періодами реалізації проекту вважати незмінною. Норма дисконту - 10%.
Таблиця 4.7
Вихідні дані
Інвестиції
тис. грн. Надходження за періодами, тис. грн. Виплати за періодами,
тис. грн. Ціна од. Продукції, грн.
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
310 300 290 250 350 150 200 180 215 10
Необхідно визначити:
o критичне значення ринкової ціни одиниці продукції;
o критичне значення обсягу реалізації продукції;
o критичне значення обсягу реалізації при зменшенні ціни
на 7%.
Рішення.
1. Визначення критичного значення ціни - мінімальної ціни, при якій проект буде безприбутковим і беззбитковим.
Вихідну формулу (15) перетворимо до виду
(18)
де Оі і Ці , - відповідно, обсяг виробництва і реалізації, а також ринкова ціпа одиниці продукції в і-м періоді.
Виходячи з даних табл. 7, визначимо обсяги виробництва та реалізації продукції за періодами реалізації інвестиційного проекту, використовуючи формулу
(19)
Підставимо в рівняння (18) значення відомих величин, виходячи з припущення, що ціна одиниці продукції в усіх періодах реалізації проекту однакова
Його рішення: Ц = Цкр = 9,52 грн./шт.
Таким чином, мінімально припустимим значенням ціни, при якій проект буде беззбитковим, є 9,52 грн./шт.
2. Визначення критичного значення обсягу виробництва продукції (мінімального обсягу при якому проект буде беззбитковим) виходячи з припущення, що структура виробництва і реалізації продукції за період життєвого циклу проекту буде незмінною.
Вихідну формулу (4.15) перетворимо до виду
(20)
де Пі - питомі надходження за проектом в і-м періоді; І0 - первинні інвестиції.
Визначимо значення Пі.
Далі розрахуємо частки виробництва і реалізації продукції кожного року в загальному обсязі.
Підставимо у вихідну формулу (20) значення відомих величин
Розв'язавши це рівняння відносно Oсум , одержимо Окрит = 103 757 шт.
Тобто, при зниженні обсягу виробництва і реалізації продукції до 103 757 піт. проект залишиться беззбитковим.
3. Визначимо критичний обсяг виробництва при зниженні ціни на 7%. Розрахунковаформула аналогічна формулі (20) з поправкою, яка враховує зниження ціни
(21)
Рішення рівняння (21) при тих же вихідних даних Окрит = 111 567 шт. Тобто, зниження ціни призводить до збільшення критичного обсягу виробництва і реалізації продукції.
З двох альтернативній проектів менш ризикованим є проект, що має більший запас міцності, тобто більшу різницю між заданим і критичним значеннями величин. Так, проект із характеристиками Офакт1 = 12 000 шт., Окрит1 - 8000 шт., буде менш ризикованим, ніж проект із характеристиками Офакт2 = 13 000 шт., Окрит2 = 10 000 шт. Однак це справедливо тільки для різних проектів. Якщо ж проекти аналогічні (передбачають виробництво аналогічної продукції), то менш ризикованим вважається проект, який має більш низьке (або більш високе, наприклад, для собівартості продукції) критичне значення відповідного параметра. Наприклад, порівнюючи проекти з характеристиками Цфакт1 = 10 грн./шт., Цкрит2 - 8 грн./шт. і Цфакт2 = 9 грн./шт., Цкрит2 - 7 грн./шт., перевагу варто віддати проекту 2, оскільки, при падінні ціни на ринку до 7,5 грн./шт. він усе ще буде приносити прибуток, тоді як проект 1 буде вже збитковим.
До недоліків даного методу варто віднести те, що з його допомогою можна установити діапазон припустимих змін

 
 

Цікаве

Загрузка...