WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розвиток лізингу в Україні, формування лізингового ринку - Курсова робота

Розвиток лізингу в Україні, формування лізингового ринку - Курсова робота

котрий вноситься лізинговий платіж;
o плату за користування кредитними ресурсами (суму, що сплачується лізингодавцю як відсоток за залучений ним кредит для придбання майна за договором лізингу);
o комісійну винагороду лізингодавцю за отримане в лізинг майно у відсотках від його балансової або середньорічної вартості;
o відшкодування страхових платежів за договором страхування об'єкта лізингу, якщо об'єкт застрахований лізингодавцем;
o інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу. В операціях міжнародного лізингу сплачуються державне мито, податок на додану вартість та акцизний збір за ввезенняоб'єктів лізингу на митну територію України.
У процесі підготовки та реалізації договору лізингу можуть застосовуватися (за згодою сторін) кілька методів обчислення абсолютної величини лізингових платежів, а саме:
o метод фіксованої загальної суми, коли загальна сума лізингових платежів нараховується однаковими частинами протягом усього строку дії договору;
o метод авансу, що передбачає попередню виплату авансової суми в погодженому зі всіма сторонами розмірі, і розподіл решти суми лізингових платежів (рівномірно або іншим способом) на весь термін чинності договору лізингу;
o метод мінімальних платежів, за застосування якого загальна сума лізингового платежу включає такі складові: амортизаційні нарахування від вартості об'єкта лізингу; плату за позикові кошти; комісійну винагороду; плату за додаткові послуги лізингодавця; вартість лізингового майна.
Дуже важливим є усвідомлення сутності та дії економічного механізму лізингових операцій. Ефективність лізингової діяльності для економіки країни виявляється на багатьох напрямках. У першу чергу це ефект розширення виробничих потужностей. Лізингове фінансування придбання машин і обладнання здійснюється в рамках сукупного інвестиційного попиту, який, в свою чергу, визначається загальною господарською ситуацією. Але за інших рівних умов він створює додаткові стимули до накопичення, прискорює процес трансформації капіталу із позичкового у функціонуючий.
Другий напрямок - сприяння науково-технічному прогресу. Завдяки лізинговим операціям виробники отримали додатковий канал реалізації своєї продукції, ефективний засіб прискорення оновлення виробництва, що особливо важливо для розвитку наукоємних галузей. У той же час лізинг робить доступнішими багато які види дорогого обладнання. Розширюється коло їх споживачів за рахунок малого і середнього бізнесу. Досягнення науки і техніки швидше проникають у господарські структури.
Важливе значення має і підвищення ефективності інвестицій. Як уже зазначалося, лізинг, сприяючи модернізації виробництва, забезпечує ріст продуктивності машин і обладнання, а тому відпадає необхідність у заморожуванні великих коштів. Підприємства можуть придбати обладнання, орієнтуючись на середню, а не максимальну потребу в ньому.
У зв'язку з тим, що інвестиції, які плануються і реалізуються на основі лізингу, набувають форми лізингового проекту, його, як і будь-який інвестиційний проект, потрібно розробляти. Особливо важливо при цьому правильно оцінити його ефективність.
Для здійснення оцінки лізингового проекту в цілому, використовують таку нерівність:
Сліз < Чпі/ Кп ліз, (3;1)
де Сліз - вартість об'єкта лізингу;
Чпі - чистий прибуток 1-го періоду;
Кліз - лізинговий коефіцієнт;
п- строк лізингу;
і - періоди лізинового договору (і = 1,2, ........., п)
Чистий прибуток (ЧП) визначається на основі "Балансу грошових надходжень і витрат", який розробляється у бізнес-плані під час підготовки лізингового проекту.
Нерівність показує ефективність лізингового проекту. Якщо значення Кліз перетворює нерівність у рівність (гранична ефективність лізингового проекту), то в даному випадку необхідно враховувати ступінь ризику реалізації проекту, тобто укладати з лізингоодержувачем додатковий заставний договір.
Слід відзначити, що оцінка ефективності лізингового проекту лише на основі нерівності є недостатньою. Тому під час експертизи проекту доцільно також використовувати показники, які застосовуються при оцінці ефективності інвестицій: чистий наведений доход; індекс доходності;
період окупності; внутрішня норма доходності.
Використання запропонованої системи показників оцінки ефективності лізингового проекту в цілому дає змогу значно підвищити ефективність лізингових угод завдяки якісному відбору проектів. Однак слід зазначити, що вітчизняного досвіду оцінки економічної ефективності лізингових операцій недостатньо. Тому необхідно приділити увагу вивченню зарубіжних методик, зокрема тих, що використовуються учасниками лізингових операцій на ринку США.
Серед основних показників ефективності лізингових операцій виділяють:
- зіставлення вартості майна за умов його купівлі в кредит з його вартістю за умов лізингової угоди;
- розрахунок варіантів ставок фінансування угоди;
- зіставлення надходжень виручки від експлуатації об'єкта лізингу у власника даного майна з надходженнями від використання його за умов лізингу і деякі інші.
Порівняння вартості майна, що здається в лізинг, із його вартістю під час купівлі в кредит, дозволяє сторонам майбутньої угоди враховувати поряд з умовами надання кредиту і податкові пільги, які можуть бути отримані як лізин-годавцем, так і лізингоодержувачем. У цьому випадку розрахунок можна провести за такими формулами:
Вкр= ВТ + Пп / Ппод. - Пкр.ам., (3;2)
Де Вкр. - вартість купівлі на умовах кредиту;
ВТ - вартість товару;
П п - платежі за процентами;
Ппод. - прибутковий податок;
Пкр.ам.- податковий кредит на прискорену амортизацію.
Вліз= (Пл - (Пкр.ін.+ З)* Т / Ппод.) + ЗВ, (3;3)
де Вліз - вартість за лізингом;
Пл - щорічні платежі за лізинговою угодою;
Пкр.ін - податковий кредит на інвестиції;
З - знижки лізингоодержувача;
Т - строк дії лізингового договору;
Ппод. - прибутковий податок;
3В. - залишкова вартість об'єкта лізингу.
Розрахунок ставки фінансового лізингу здійснюється для порівняння умов, що пропонуються кредиторами, з умовами лізингової пропозиції для визначення найвигіднішого варіанту.
У спрощеному вигляді розрахунок здійснюється за такою формулою:
Сфл=А*Пл/1/2(ПВ+ЗВ), (3;4)
де Сфл - ставка фінансового лізингу;
Пл - щорічні лізингові платежі;
А - щорічна амортизація обладнання без урахування платежів за послуги лізингодавця нефінансового характеру;
ПВ - первинна вартість майна;
3В - залишкова вартість.
Розрахунок очікуваної норми прибутку здійснюється з метою зіставлення його величини при використанні майна за лізингом та експлуатації на умовах

 
 

Цікаве

Загрузка...