WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування діяльності підприємства - Курсова робота

Планування діяльності підприємства - Курсова робота

кількість видів продукції.
В курсовій роботі в якості платежів до бюджетів виступатиме єдиний податок, який становитиме 8% від обсягу реалізації продукції.
Розрахунок планової суми прибутку ведуть методом прямого рахунку по кожному виду продукції з сумуванням результату в цілому по підприємству.
Загальний обсяг планового прибутку від реалізації продукції розраховується як сума прибутків по всіх видах продукції, тобто:
(51);
Прогнозований обсяг прибутку розраховується за формулою:
(52);
де Прфакт - фактичний прибуток, отриманий у звітному році;
Іі - прогнозний річний індекс інфляції.
Розрахунок прибутку від реалізації товарної продукції по підприємству ведуть у формі таблиці.
Таблиця 18
Розрахунок прибутку від реалізації товарної продукції, тис. грн. по підприємству на _____ рік
Показник Базовий рік Плановий рік
План Фактичне виконання В цінах базисного року В цінах планового року
1 2 3 4 5
1. Товарна продукція, грн. 95% кол. 5 85%
кол. 5 Формула (15)
2. Сальдо залишків продукції на складі, грн. 95% кол. 5 85%
кол. 5 Вих. дані, табл. 1, №7
3. Сальдо залишків продукції відвантаженої, але не оплаченої споживачем, грн. 95% кол. 5 85%
кол. 5 Вих. дані, табл. 1, №8
4. Реалізована продукція, грн. (П.1 - П.2 - П.3)
5. Собівартість реалізованої продукції, грн. формула (53)
6. Відрахування до бюджетів (8% від П.4)
7. Прибуток підприємства від реалізації продукції
П.4 - П.5 - П.6
Собівартість реалізованої продукції розрахуємо за формулою:
(53);
де QРі - вартість реалізованої продукції, грн., табл. 18, п.4;
Ц - ціна одиниці продукції, грн. (для панового року - з формули (12), для базового - ціна планового року поділена на індекс цін, вих. дані, табл. 1, № 14);
ВЗМ - змінні витрати у плановому або базовому році, грн./шт. вих. дані, табл. 1, № 6, 27;
ВПОСТ - постійні витрати у плановому або базовому році, грн. вих. дані, табл. 1, № 5, 26;
Загальний балансовий прибуток по підприємству оформлюють у вигляді таблиці 19.
Таблиця 19
Зведений прибуток по підприємству на _____ рік, тис. грн.
Показники Базовий рік Плановий рік
План Факт Всього По кварталам
І ІІ ІІІ IV
1.Прибуток від реалізації продукції основного виробництва
2. Прибуток від комерційної реалізації
3. Позареалізаційні операції ( )
4. Балансовий прибуток
(п.1 + п.2 п.3 п.4)
3.3. Фінансовий план підприємства
Фінансовий план підприємства складається у вигляді балансу доходів і витрат, а також розрахункових форм для визначення статей балансу.
Баланс доходів та витрат складається з таких розділів:
- доходи і надходження засобів;
- витрати і відрахування засобів;
- платежі в бюджет;
- асигнування із бюджету.
Фінансовий план складається на основі наступних даних:
" фактичних даних бухгалтерського балансу на 1 число планового періоду;
" показників плану виробництва і реалізації продукції;
" кошторису затрат на виробництво;
" даних про обсяги планових інвестицій;
" розрахунку відпускних цін;
" норм амортизаційних відрахувань;
" ставок платежів в бюджет;
" результатів аналізу виконання плану за попередній період.
Структура фінансового плану показана в таблиці 20.
Таблиця 20
Баланс доходів та витрат (фінансовий план) підприємства на _____ рік, грн.
Показники плану Базовий рік Плановий рік
План Фактичне виконання В цінах базового року В цінах планового року
1 2 3 4 5
1. Доходи і надходження засобів
Балансовий прибуток, таблиця 19
Амортизаційні відрахування, формула (49)
Мобілізація внутрішніх ресурсів в кап-будівництво
Планові накопичення економії в кап-будівництві
Інші джерела
Довгостроковий кредит
Приріст пасивів
Всього доходів і надходжень
2. Витрати і відрахування
Відрахування в:
Фонд накопичення
Фонд використання
Резервний фонд
Прибуток в розпорядженні підприємства
Інші витрати
Всього витрат і відрахувань
3. Платежі в бюджет, всього, таблиця 18
4. Асигнування з бюджету, всього
Висновки
У висновках узагальнюються планові показники, отримані в попередніх розрахунках по кожному пункту плану курсової роботи.
Список рекомендованої літератури
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. //Голос України. 1996. - 13 липня.
2. Закон України "Про власність" //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20. - С.5.
3. Про підприємства в Україні: Закон України, 27 березня 1991 . //Відомості Верховної Ради України. 1991. - №24.
4. Про підприємництво: Закон України //Галицькі контракти. - 1998. - №10.- с.129-140.
5. Про оподаткування доходів підприємств і організацій: Закон України, 21 лютого 1992 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №23. - С.333.
6. Про податок на додану вартість: Закон України, 20 грудня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №14. - С.184.
7. Алексеева М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1997, - С.246.
8. Бондар І.Ю., Чаюн І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. - Київ. КДТЕУ. - 2000.
9. Бугулов В.Н. Ценообразование в условиях рынка.: -К.: МАУП. - 1996.
10. Экономика, организация и планирование промышленного производства /В.И. Выборнов, Ф.П. Висюлин и. др. /Под общ. ред. Н.А. Лисицина. - Мн.: Выщ.шк., - 1990. - С.446.
11. Ильин А.И. Планирование на предприятии/Учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование. - Мн.: ООО "Мисанта". - 1998. - С.296.
12. Ильин А.И. Планирование на предприятии/Учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование.Ч. 2. Тктическоепланирование. - Мн.: ООО "Новое знание", - 2000, С. 719.
13. Ильин А.И. Управление предприятием.: Справочник руководителя. - Мн.: Выш. шк., - 1997. - С.275.
14. Котлер Ф. Основы маркетинга: - М.: Прогресс, 1993.
15. Павлов В.І. Основи підприємництва: бізнес-планування /Навчальний посібник. Т.1. - Луцьк: Надстир'я, - 1998.
16. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд. перераб и доп. -Мн.: ИП "Экоперспектива", - 1999. - С. 668.
17. Турченюк М.О., Полюхович О.Г. Управління використанням матеріальних ресурсів. - РДТУ. - Рівне. - 1999.
18. Турченюк М.О. Маркетинг. Ч.1 Стратегія і тактика маркетингової діяльності підприємства: Конспект лекцій. - РДТУ. - Рівне: 1997. - С.-81.
19. Турченюк М.О. Маркетинг. Ч.2 Стратегія і тактика маркетингової діяльності підприємства: Конспект лекцій. - РДТУ. - Рівне: 1998. - С.-137.
20. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия. /Учебное пособие. - К.: МАУП. - 1998. - С.152.
Зразок оформлення титульної сторінки
.
Ціна грн. коп
Підписано до друку
Формат 60х84 1/16 Обсяг ____др.арк.
Замовлення Тираж_______примірн.
Рівне, РДТУ, Соборна,11

 
 

Цікаве

Загрузка...