WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз конкурентоспроможності підприємства - Курсова робота

Аналіз конкурентоспроможності підприємства - Курсова робота

продукції.
Вузька спеціалізація робіт, одиничне, дрібно- та середьньосерійне виробництво, високий рівень механізації та автоматизації технологічних процесів при відповідних умовах (вивчення ринку збуту, пошуку замовників на продукцію ВАТ "ЕМЗ "Металіст", випуск КС продукції, яка користувалась би підвищеним попитом у споживачів) можуть забеспечити повне завантаження потужностей заводу зі всіма наслідками, що виходять з цього.
Вище наведені дані свідчать, що завод має всі можливості для того, щоб змінити номенклатуру своєї продукції та збільшити обсяг її без збільшення потужностей чи кординальної зміни напрямків виробництва.
Фінансовий аналіз діяльності підприємства.
Основні показники діяльності ЗАТ "ЕМЗ "Металіст" за період 1996-98 роки наведені в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4.
Обсяги реалізації,чистий прибуток та обсяг власних та прирівняних до них коштів за 1996-98 роки.
тис.грн
Показники 1996 1997 1998
Обсяг реалізації (Без ПДВ) - 1606,8 4358,9
Чистий прибуток - 48 302,6
Обсяг власних і прирівняних до них коштів 10903,8 10743,6 10951,3
Власні оборотні кошти 519,6 657,5 1170,4
Товарно-матеріальні запаси 236,1 193,6 1044,1
Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства 11374,1 11104,3 12153,4
Як видно з таблиці практично всі основні показники діяльності ВАТ "ЕМЗ "Металіст" мають тенденцію до зростання. Але для того, щоб дати характеристику фінансового стану підприємства, результатів його діяльності, а також визначити можливості розвитку на перспективу, необхідно розрахувати показники оцінки фінансово-господарської діяльності на основі даних фінансового обліку. Дані розрахунку зведені у таблиці 2.5.
Балансовий звіт ЗАТ "ЕМЗ "Металіст" за 1996-98 роки наведений у Додатку А.
Таблиця 2.5.
Основні показники фінансового стану ЗАТ "ЕМЗ "Металіст"
Показники 1.01.1997 1.01.1998 1.01.1999
1. Коефіцієнт фінансової залежності 1,04 1,03 1,11
2. Коефіцієнт заборгованості 0,04 0,03 0,11
3. Маневреність функціонуючого капіталу 0,03 0,03 0,008
4. Коефіцієнт рентабельності всіх активів - 0,004 0,027
5. Доля товарно-матеріальних запасів у поточних активах 0,239 0,190 0,440
6. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції - 0,030 0,069
7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) 0,035 0,055 0,008
8. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) 2,10 2,82 1,97
1. Коефіцієнт фінансової залежності. (Відношення загальної суми господарських коштів до власного капіталу).
Як видно з отриманих даних, частка позикових коштів у фінансуванні підприємства незначна, але за 1998 рік трохи збільшилась.
2. Коефіцієнт заборгованості. (Співвідношення залучених і власних коштів).
Даний показник вказує, скільки залучених коштів припадає на одиницю власних коштів, вкладених в активи підприємства. Зростання цього показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості.
3. Маневреність функціонуючого капіталу (власних оборотних коштів). (Співвідношення грошових коштів та власних оборотних коштів).
Цей показник характерізує ту частину власних оборотних коштів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючого підприємства він змінюється в межах від 0 до 1. Зростання показника - позитивна тенденція. В даному випадку в 1998 році порівняно з 1997 цей коефіцієнт знизився у 3,75 рази.
4. Коефіцієнт рентабельності всіх активів. (Відношення величини чистого прибутку до активів підприємства).
Даний коефіцієнт вказує, скільки прибутку за рік отримує фірма на кожну одиницю коштів, що вкладені у підприємство незалежно від джерела цих коштів. Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів конкурентоспроможності підприємства. В даному випадку він має позитивну тенденцію до збільшення.
5. Доля товарно - матеріальних запасів у поточних активах. (Співвідношення величини запасів і поточних активів).
Це сіввідношення вказує, яку частину поточних активів складають запаси. На підприємстві ЗАТ "ЕМЗ "Металіст" товарно - матеріальні запаси складають відносно незначну частину поточних активів - біля 44%.
6. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції. (Відношення величини чистого прибутку від реалізації до величини виручки від реалізації продукції).
Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції вказує, скільки чистого прибутку припадає на кожну одиницю реалізованої продукції. В ньому знаходять відображення зміни в політиці ціноутворення та здатність фірми контролювати собівартість реалізованої продукції, тобто ту частину коштів, яка необхідна для оплати поточних витрат, сплати податків тощо. Динаміка цього показника може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю за використанням товарно - матеріальних запасів. На ЗАТ "ЕМЗ "Металіст" цей показник має тенденцію до зростання. (рисунок 2.4.)
7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). (Співвідношення грошових коштів і поточних зобов'язань).
Цей показник є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства. Він вказує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути при необхідності погашена одразу. Рекомендована нижня межа цього коефіцієнту 0,2. Як видно з приведених розрахунків, на ЗАТ "ЕМЗ "Металіст" значення цього показника вкрай низьке. Так на 1.01.99 року підприємство змогло б терміново погасити лише 0,8% поточних зобов'язань.
Динаміка показника абсолютної ліквідності наведена на рисунку 2.5.
Рисунок 2.5. Динаміка показника абсолютної ліквідності протягом 1997-98 років.
8. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності). (Співвідношення поточних активів і поточних зобов'язань).
Коефіцієнт покриття дає загальну оцінку ліквідності поточних активів, включаючи запаси, і показує, скільки поточних активів припадає на одиницю поточних зобов'язань. Логіка розрахунку цього показника полягає в тому, що
підприємство покриває поточні зобов'язання в основному за рахунок поточних активів. Таким чином, якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов'язання, підприємство можна розглядати як таке, що успішно функціонує. Нормальне значення цього показника 2. В даній ситуації коефіцієнт покриття на ЗАТ "ЕМЗ "Металіст" складав на початку 1999 року 1,97. Це означає, якщо мобілізувати всі поточні активи і погасити поточні зобов'язання, у фірми залишиться 97% поточних активів.
Графічно динаміка коефіцієнту покриття представлена на рисунку 2.6.
Рисунок 2.6 Динаміка коефіцієнту покриття протягом 1996-98 років.
Трудові ресурси та організація праці. В умовах ринкової енкономіки перед заводом стоїть питанняшвидкого реагування попиту на свою продукцію шляхом її удосконалення, зміни номенклатури. Результати діяльності підприємства повністю залежать від кількісного і якісного складу колективу, від вкладу кожного в спільну справу. Ці вимоги і визначають кадрову політику

 
 

Цікаве

Загрузка...