WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз конкурентоспроможності підприємства - Курсова робота

Аналіз конкурентоспроможності підприємства - Курсова робота

організаційно-правових форм, що володіють юридичною самостійністю; підрозділи, безпосередньо підлеглі керівництву організації, діючі на умовах хоз. розрахунку.
Структура управління, що розглядається передбачає поступове "переливання" кадрів управлінців і фахівців з вищої ланки управління в СГП і ЦП. Це пов'язано з поступовою передачею цілого ряду функцій управління СГП і ЦП і необхідністю укомплектування їх кваліфікованими кадрами менеджерів і фахівців, насамперед, в області економіки і фінансів.
Швидке наростання змін у зовнішній середі організації, загострення конкурентної боротьби на внутрішньому і зовнішньому ринках роблять особливо актуальними розробку і впровадження систем стратегічного управління. Рішення цієї задачі потрібно здійснювати поступово, шляхом впровадження в управлінську практику організацій окремих елементів стратегічного управління з подальшою обов'язковою їх ув'язкою в добре структуровану і формалізовану систему.
Рис 3.2.Організаційна структура управління стратегічного госп. підрозділу.
3.3.Реорганізіція маткетингового підрозділу підприємства
Механічні та органічні структури управління.
Вибір підприємством механічних (жорстких) чи органічних (гнучких) структур управління безпосередньо пов'язано зі ступенем маркетингової орієнтації підприємства. Основна ідея механічної структури полягає у миттєвій реакції на якусь подію, в той час як сутність органічної структури полягає у спробі випередити подію.
Таблиця3.1, що наведена нижче ілюструє особливості і умови використання органічних, механічних структур.
Таблиця 3.1
Умови навколишнього середовища Організаційні структури
Механічна Органічна
Клієнти (споживачі) Пасивні Сильні, агресивні
Конкуренція Відсутня Сильна
Технологія Стабільна Мінлива
Розвиток продукції Немає Динамічний
Ціни Поточні ринкові Залежить від цінової політики підприємства
Система розподілення Стабільна Динамічна
Для ВАТ"ЕМЗ"Металіст" найбільш сприйнятлива механічна організаційна структура.
Оргацізаційні структури маркетингових підрозділів.
Маркетинг менеджмент (маркетингове управління) - це процес планування і реалізації політики ціноутворення, просування і розподілу ідей, продуктів і послуг, спрямований на здійснення обмінів, що задовольняють як індивідів, так і організації.
Управління маркетингом спрямоване на вирішення задачі впливу на рівень, часові межі та структуру попиту таким чином, щоб організація досягла визначеної мети. По суті, маркетингове управління являє собою управління попитом.
На рисунку 3.3. представлені основні сили і дійові особи сучасної маркетингової системи.
Рисунок 3.3. Основні сили і дійові особи сучасної маркетингової системи.
Організація маркетингу на підприємстві має базуватися на відповідних організаційних структурах. Створення таких підрозділів вимагає дотримання певних принципів:
1. Цілеспрямованість. Організація маркетингу має відповідати сучасним цілям, філософії та політиці підприємства, бути чітко сформульованою, мати кількісні виміри.
2. Чіткість організаційної структури. Вона має бути розумно спеціалізованою, відповідати напрямкам діяльності підприємства, комплексно вирішувати проблеми виробництва і збуту, забезпечувати єдність керівництва маркетинговою діяльністю.
3. Структуризація стадій. В організації маркетингу треба поєднати перспективне (стратегічне), тактичне і оперативне управління підприємством.
4. Гнучкість. Організація маркетингу має оперативно реагувати на зміни в навколишньому середовищі.
5. Стимулювання активності і творчості працівників.
6. Скоординованість та узгодженість дій окремих підрозділів і виконавців.
Створення ефективної організації маркетингової діяльності потребує вирішення трьох основних завдань:
Ґ Як згрупувати працівників;
Ґ Хто для кого є керівником;
Ґ Хто які функції виконує.
Структура служби маркетингу визначається багатьма факторами. Підприємство повинно розробити таку структуру, яка зможе взяти на себе всю маркетингову роботу, включаючи планування.
За аналогією із загальними організаційними структурами управління існують варіанти організації і в службах маркетингу.
Рисунок 3.4. Функціональна модель побудови відділу маркетингу.
П і д р о з д і л и м а р к е т и н г у
Рисунок 3.5 Товарна модель побудови відділу маркетингу.
В і д д і л и м а р к е т и н г у
Рисунок 3.6. Модель організації маркетенгу, орієнтована на споживачів (ринки).
Рисунок 3.7. Матрична модель побудови маркетингової орг. структури.
Організація управління за ринковим принципом передбачає продаж товарів на різних за своїм характером ринках; її застосовують у тих випадках, коли у різних ринків різні споживчі звички або товарні вимоги. ВАТ "ЕМЗ"Металіст" продає продукцію будівельним компаніям, торгівельним підприємствам та кінцевим споживачам; тому модель організації маркетингової діяльності оріентованої на споживачів та ринки є найбільш прийнятною.
Керівництво маркетинговою діяльністю.
Головне завдання керівництва маркетинговою діяльністю пов`язана із виконанням маркетингових планів і програм. Це дозволяє з позицій керівництва досягти наступних цілей:
" Заохочення керівників постійно мислити на перспективу.
" Чітка координація дій, що здійснюються підприємтсвом.
" Встановлення показників діяльності для наступного контролю.
" Більш чітке формулювання організацією своїх завдань.
" Підготовка організації до раптових змін.
Наочна демонстрація взаємозв`язків між обов`язками різних осіб.
Основні типи маркетингового контролю.
Контроль за виконанням різних планів - співставлення фахівцями з маркетингу поточних показників з контрольними цифрами річного плану і при необхідності вжиття заходів для виправлення становища.
Контроль прибутковості - визначення фактичної рентабельності різних товарів, територій, сегмнентів ринку і торговельних каналів.
Стратегічний контроль - регулярна перевірка вищим керівництвом відповідності вихідних стратегічних настанов підприємства з наявними ринковими можливостями.
Додаток А.
Балансовий звіт за 1996-98 роки
(в тис.грн.)
1.01.1997 1.01.1998 1.01.1999
Актив
Основний капітал
Основні засоби 10377,9 10085,1 9764,9
Нематеріальні активи 6,3 - -
Незавершенікапіталовкладення - 1,0 16,0
Разом основний капітал 10384,2 10086,1 9780,9
Оборотний капітал
Запаси і затрати 622,6 606,0 1737,2
Товари відвантажені 299,2 336,0 -
Дебіторська заборгованість 51,5 56,2 625,6
Грошові кошти 16,6 20,0 9,7
Разом оборотний капітал 989,9 1018,2 2372,5
Разом Активи 11374,1 11104,3 12153,4
Пасив
Власні кошти
Статутний фонд 1537,2 1537,2 1537,2
Фонди цільового призначення 9387,8 9387,4 9539,3
Збитки 21,2 181,0 125,2
Разом власні кошти 10903,8 10743,6 10951,3
Довгострокові зобов'язання - - -
Короткострокові зобов'язання 470,3 360,7 1202,1
Разом

 
 

Цікаве

Загрузка...