WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → 1.Форми та системи оплати праці. 2.Розрахунок середньої заробітньої плати - Контрольна робота

1.Форми та системи оплати праці. 2.Розрахунок середньої заробітньої плати - Контрольна робота

заповнення форми № 2 "Звіт про фінансові результати" цим підприємством.
тис. грн.
Стаття Код рядка За звітний період
1 2 3
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 90000,0
Податок на додану вартість 015 15000,0
Акцизний збір 020 -
025
Інші вирахування з доходу 030 -
Чистин доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 75000,0
Собівартість реалізованої продтщії (товарів, робіт, послуг) 040 45000,0
Валовий:
- прибуток 050 30000,0
- збиток 055 -
Інші операційні доходи 060 100,0
Адміністративні витрати 070 300,0
Витрати на збут 080 500,0
Інші операційні витрати 090 -
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 29300,0
- збиток 105 -
Доход від участі в капіталі 110 -
Інші фінансові доходи 120 -
Інші доходи 130 .. -
Фінансові витрати 140 -
Витрати від участі в капіталі 150 -
Інші витрати 160 50,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування - - прибуток
- збиток 170 29250,0
175 -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 8775,0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток
- збиток 190 20475,0
195 -
Надзвичайні:
- доходи
- витрати 200
205 -
Податки з надзвичайного прибугасу 210 -
Чистий:
- прибуток
- - збиток 220 20475,0
225
В рядку 010 "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображений загальний доход (виручка) від реалізації товарів (без вирахування податку на додану вартість).
В рядку 015 "Податок на додану вартість" відображено суму податку на додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації товарів, показаного в рядку 010.
Показник рядка 035 "Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" визначається шляхом віднімання із суми доходу (виручки) від реалізації товарів, відображеної в рядку 010, суми податку на додану вартість, відображеної в рядку 015 (90000,0 - 15000,0=75000,0 тис. грн).
В рядку 040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відображена собівартість реалізованим товарів.
"Валовий прибуток" (рядок 050) розрахований як різниця між чистим доходом від реалізації товарів, відображеної в рядку 035, і собівартістю. реалізованих товарів, показаною в рядку 040 (75000,0 - 45000.0 = 30000,0 тис. грн.).
В рядку 060 "Інші операційні доходи" показаний доход від оренди майна.
В рядку 070 "Адміністративні витрати" відображені загально-господарські витрати, які виникли протягом звітного періоду в процесі операційної діяльності підприємства в зв'язку з його управлінням і обслуговуванням (загальні корпоративні витрати (витрати на проведення річних зюорів, представницькі витрати тощо), витрати на службові відрядження і утримання апарату управління, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського користування (амортизація, ремонт, опалення, освітлення тощо), витрати на зв'язок, амортизація необоротних активів загальногосподарського використання, податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, плата за послуги банку).
В рядку 080 "Затрати на збут" відображені загальногосподарські виграти, які виникли протягом звітного періоду в процесі операційної діяльності підприємства, пов'язаної з реалізацією (збутом) товарів (витрати на пакувальні матеріали, ремонт тари, оплату праці та комісійні винагороди торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут, витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних із збутом товарів (амортизація, ремонт, опалення, освітлення тощо), витрати на транспортування товарів відповідно до умов договору поставки товару, витрати на гарантійний ремонт і обслуговування, інші витрати, пов'язані із збутом).
"Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток або збиток" (рядок 100) визначені як алгебраїчна сума показників' валового прибутку (рядок 050), іншого операційного доходу (рядок 060), адміністративних витрат (рядок 070), витрат на збут (рядок 080) та інших операційних витрат (рядок 090) (30000,0 + 100,0 - 300,0 - 500,0 = 29300,0 тис. грн.).
Рядок 120 "Інші фінансові доходи" містить суму отриманих відсотків за облігаціями.
В рядку 140 "Фінансові витрати" відображені витрати, пов'язані зі сплатою відсотків за користування кредитами банку.
В рядку 160 "Інші затрати" показані витрати, пов'язані з ліквідацією (розбиранням, демонтажем) необоротних активів.
"Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування" (рядок 170) визначаються як алгебраїчна сума таких показників: прибуток від операційної діяльності (рядок 100), доход від участі в капіталі (рядок 110), інші фінансові доході (рядок 120), інші доходи (рядок 130), фінансові витрати (рядок 140), втрати від участі в капіталі (рядок 150) та інші витрати (160) (29300,0 - 50,0 = 29250,0 тис. грн.).
В рядку 180 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" відображено суму податку на прибуток.
Рядок 190 "Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток, збиток" визначається як різниця між сумою прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 170) і сумою податків на прибуток (рядок 180) (29250,0 - 8775,0 = 20475,0 тис. грн.).
"Чистий прибуток "бо збиток" (рядок 220 або 225) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (або збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку (рядок 200 або 205) і податків з надзвичайного прибутку (210). В нашому випадку значення рядка 220 дорівнює значенню рядка 190.
В нашому випадку (виходячи з наявних даних) формулу розрахунку чистого прибутку можна записати:
Чистий прибуток =
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Податок на додану вартість - Собівартістьреалізованоїпродукції (товарів, робіт, послуг) + Інші операційні доходи -Адміністративні витрати - Затрати на збут + Інші фінансові доходи -Фінансові витрати - Інші витрати - Податок на прибуток = 20475,0 тис. грн.
Чистий прибуток розподілено по фондам і затверджено загальними зборами засновників товариства з обмеженою відповідальністю в таких розмірах:
- фонд розвитку - 70% - 14332,5 тис. грн.
- резервний фонд - 5% - 1023,75 тис. грн.
- фонд матеріального стимулювання - 10% - 2047,5 тис. грн.
- фонд дивідендів - 15 % - 3071,25 тис. грн.
Література:
1. Бойчик І.Н. Хорив П.С. "Економіка піприємств" Львів 1998 р.;
2. Покропивний "Економіка піприємств" в 2-х томах Київ 1995 р.;
3. "Экономика предприятия" Грузиков В.Г. Москва 1998 г.;
4. Зайцев К.Л. "Экономика промышленного предприятия" Москва 1996г.;
5. "Экономика предприятия" под редакцией Волкова О.И. Москва 1997 г.;
6. Шмалян Г. "Основы и проблемы экономики предприятия" М. 1996 г.;
7. Ткаченко А.П. - курс лекций в метод кабинете.
8. Піддірюгіна "Фінанси підприємств" Київ 1998 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...