WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

вкладення
розрахунки з дебіторами
274064,1
233403,8
233403,8
548384,5
інші активи
261118,5
200776,3
200776,3
97004
Всього за розділом 3
535623
435122,1
435122,1
646244,4
БАЛАНС
2106071,7
2008512,4
2008512,4
2305302,5
Аналізуючи дані активу балансу нетто за 1998р. можна зробити такі висновки: вартість основних засобів на кінець року зменшилась у порівнянні з початком на 210911,1 тис.грн., проте збільшився розділ капітальні та фінансові вкладення (з 81101,1 до 97012,5 тис.грн.). Зменшення вартості основних засобів спричинило зменшення І розділу активу балансу (із 1509211,5 тис.грн. до 1504031,8 тис.грн.). Обернена ситуація склалась з II розділом активу "Запаси і затрати". Стрімкий ріст виробничих запасів та інших запасів і витрат привів до значного росту даного розділу на 8121,3 тис.грн. (з 61237,2 до 69358,5 тис.грн.). Негативним моментом є зменшення III розділу активу балансу "Грошові кошти, розрахунки, та інші активи" (особливо наявних грошових коштів на підприємстві) із 535623 до 435122,1 тис.грн. (на 100500,9 тис.грн.). В основному даній ситуації сприяло зменшення дебіторської заборгованості на 250720,3 тис.грн. В загальному по підсумку 3-х розділів можна сказати, що загальна сума активів підприємства скоротилась на 97559,3 тис.грн. (з 2106071,7 до 2008512,4 тис.грн.).
Якщо ж аналізувати дані 1999 року, то намітилась позитивна тенденція росту балансу підприємства (із 2008512,4 до 2305302,5 тис.грн.). Збільшилась вартість основних засобів і нематеріальних активів. Також зросла кількість фінансових і капітальних вкладень на 60420,3 тис.грн. Проте збільшилась дебіторська заборгованість підприємству на 314980,7тис.грн. (з 233403,8 до 548384,5 тис.грн). Цей момент діяльності підприємства можна розглядати двояко: з одного боку, це добре, що загальна сума балансу підприємства зросла, а з другого це, в основному, відбулось під впливом таких показників, як збільшення вартості основних засобів та зростання дебіторської заборгованості перед підприємством. Зростання заборгованості перед підприємством не є позитивним моментом, з точки зору економіки країни, оскільки це означає, що підприємства за надані послуги, виконані роботи не можуть з нами розрахуватись. Це не характеризує діяльність з позитивної точки зору, на мою думку.
Для більш детального аналізу активу балансу нетто можна скористатись визначенням структури активу підприємства, яка дана в наступній таблиці 2.2.
Аналізуючи результати розрахунків в дані таблиці можна зробити такі висновки: у 1998 році з загальній сумі балансу найбільше "місця" займає І розділ "Основні засоби, необоротні активи" - 74,88%, "Грошові кошти, розрахунки, інші активи" - 21,66%. Якщо аналізувати структуру по кожному розділі окремо, то маємо наступну ситуацію:
и по І розділу можна сказати, що найбільшу вартість в цьому розділі займає вартість основних засобів і нематеріальних активів (93,55%);
и по II розділі наступна ситуація: вартість виробничих запасів та товару за собівартістю в основному складають цей розділ (94,43%);
и по III розділі маємо наступну ситуацію: вартість грошових коштів, які знаходиться на розрахунковому рахунку, касі і інших рахунках дуже мала (0,22 %); в наступних розділах цей розділ буде аналізуватись конкретніше; досить великий відсоток в цьому розділі займає дебіторська заборгованість -(53,64%).
Таблиця 2.2.2 - Структура активу балансу нетто (тис.грн.).
№ АКТИВ 1998 1999 1998 1999
Стр.
заг- на Стр.
розділів Стр. заг- на
Стр. розділів
на кінець року на кінець року
1 Основні засоби, необоротні активи.
основні засоби і немат. активи 1407019,3 1429438 93,55 91,37
капітальні та фінансові вкладення 97012,5 135014,1 6,45 8,63
Всього за розділом 1 1504031,8
1564452,1
74,88
100,00
67,86
100,00
2
Запаси і затрати
виробничі запаси та нез-не вир-во 30008,2 57770,9 43,27 61,06
готова продукція
2,3
2,3
0,00
0,00
товар за собівартістю
35484.5
33457,1
51,16
35,36
інші запаси і витрати
3863.5
3376,3
5,57
3,57
Всього за розділом 2
69358,5
94606,6
3,45
100,00
4,10
100,00
3
Грошові кошти, розрахунки, інші активи
грошові кошти
942
855,9
0,22
0,13
короткострокові фін. вкладення
розрахунки з дебіторами
233403,8
548384,5
53,64
84,86
інші активи
200776.3
97004
46,14
15,01
Всього за розділом 3
435122,1
646244,4
21,66
100,00
28,03
100,00
БАЛАНС
2008512,4
2305302,5
100,00
100,00
Аналізуючи структуру 1999р. ми бачимо наступну ситуацію: як і в 1998р., найбільший відсоток суми в загальному балансі займає вартість основних засобів і нематеріальних активів - 91,37%, проте ця сума в порівнянні із структурою попереднього року зменшилась на 2,18%; по другому розділі ситуація склалася аналогічно попередньому року, тобто найбільшу питому вагу в цьому розділі займають наступні розділи: виробничі запаси та незавершене виробництво -61,06% та вартість товару за собівартістю - 35,36%. Проте в структурі розділу їх вартість у 1999р і порівнянні із попереднім зменшилась. Аналізуючи останній розділ активу балансу нетто (тобто III) бачимо наступну ситуацію: кількість наявних грошових коштів на підприємстві зменшилась, і в структурі III розділу активу 1999р. склала 0,13% проти 0,22% попереднього року. Негативним моментом є збільшення дебіторської заборгованості на підприємстві за останні два роки, яка в структурі балансу 1999р. склала 84,86% проти 53,64% і попередньому році.
Проаналізувавши актив балансу нетто необхідно проаналізувати і пасив балансу нетто, який зображений в таблиці 2.2.3.
Таблиця 2.2.3 - Згрупований баланс нетто пасиву (тис.грн.)
№ ПАСИВ 1998
1999
на поч. року на кін. року на поч. року на кін. року
1
Джерела власних засобів
статутний фонд
1182,5
1182,5
1182,5
1182,5'
спеціальні фонди і цільове фін-ня
36713,2
11202,6
11202,6
10720,2
нерозприділений прибуток
інші джерела
1568356,2
1758720,8
1758720,8
1856556,5
Всього за розділом 1
1606251,9
1771105,9
1771105,9
1868459,2
2
Довгострокові пасиви
довгострокові пасиви банку
довгострокові позики
Всього за розділом 2
6017,2
45011,9
45011,9
40433,9
3
Розрахунки та інші пасиви
короткостр-ві позички та позики
470
600
600
1800
розрахунки з кредиторами
499232,2
191327,8
191327,8
394180,5
інші пасиви
117,6
466,8
466,8
428,9
Всього за розділом 3
499819,8
192394,6
192394,6
396409,4
БАЛАНС 2106071,7
2008512,4
2008512,4
2305302,5
Аналізуючи дані пасиву балансу нетто підприємства можна зробити такі висновки: статутний фонд на протязі двох років не змінювався і склав 1182,5 тис.грн. Проте зменшилась сума спеціальних фондів і цільового фінансування із 36713,2 тис.грн. до 11202,6 тис.грн. у 1998р. і до 10720,2 тис.грн. у 1999р. Також значне місце займає збільшення

 
 

Цікаве

Загрузка...