WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

розділу II
530
6017.2
4504.9
III Розрахунки та інші короткострокові пасиви
Кредити банків (90)
600
470
600
Позикові кошти (95)
610
Кредити та позики, що не погашені в строк
620
Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60,76) 630 199578.6 17610.3
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60,76)
640
12329.2
102756.9
по векселях виданих (66)
650
по авансах одержаних (61) '
660
77.1
2.0
з бюджетам (68)
670
27283.4
38686.5
по позабюджетних платежах (65)
680
1969.4
2611.1
по страхуванню (69)
690
629.2
926
по оплаті праці (70)
700
1239.3
2003.6
з дочірніми підприємствами (78)
710
63208
з іншими кредиторами (71,76)
720
192918
26731.4
Позики для працівників (97)
730
Інші короткострокові пасиви
740
120.6
278.6
Всього по розділу III
750
499819.8
192394.6
Баланс (сума рядків 495,530,750)
760
2106071.7
2008512.4
* Дані по цих рядках у валюту балансу не входять
** Підсумок розділу 1 пасиву балансу визначається як сума показників усіх статей цього розділу зменшена на показники статей " Збитки звітного та минулих років
Код платника в ДПА _____
до наказу Міністерства фінансів України від 10 лютого 1997р. №30
Затверджено Мінфіном України за погодженням з Мінстатом України для квартальної звітності 1996р.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 1 __січня__ 2000 р.
Коди
Форма №1 заДКУД 1801001
Дата ( рік, місяць, число ) 01
Підприємтсво_____________________________за ЄДРПОУ
Територія___________________________________за СПАТО
Форма власності______________________________заКФВ
Орган державного управління_______________за СПОДУ
Галузь ( вид діяльності)________________________за ЗКНГ
Кількість підприємств_________________________________
Одиниця виміру: тис. грн._____________Контрольна сума
Адреса__________________________________________________
Дата висилання
Дата одержання
Строк подання
Актив
Код рядка На початок року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
І.Основні засоби та інші позаоборотні активи
Основні засоби:
Залишкова вартість ;
010
1383223.9
1386030.7
Знос*(02)
011
1061747.7
1106110.7
Первісна вартість* (01)
012
2444971.6
2492141 .4
Нематеріальні активи: залишкова вартість 020 35.5 31.6
знос*(02)
021
12.5
первісна вартість* (01)
022
35.5
44.1
Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)
030
96450.2
134375
Устаткування (07)
035
23746.5
43375.6
Довгострокові фінансові вкладення (58)
040
562.3
639.1
Розрахунки з учасниками (75)
050
13.4
Майно в оренді (11)
055
Інші позаоборотні активи
060
Всього по розділу 1
070
1504031.8
1564452.1
І. Запаси і затрати
Виробничі запаси (05,06,08,10)
080
23752.6
53484.1
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)
090
105.3
136.2
Малоцінні і швидкозношувані предмети: '
Залишкова вартість
100
3750.5
3229.2
Знос *(13)
101
1183.1
3221.6
Первісна вартість * (12)
102
4933.6
6450.8
Незавершене виробництво (03,20,21,23,29, ЗО, 36,43,44)
110
6255.6
4286.8
Витрати майбутніх періодів (31)
120
7.7
10.3
Готова продукція (40)
130
2.3
2.3
Товари:
Купівельна вартість (41)
140
35484.5
33457.1
Торгова націнка * (42)
141
261.6
116.7
Продажна вартість * (41 )
142
35746.1
33573.8
Всього по розділу II
150
69358.5
94606.6
[II Грошові кошти, розрахунки та інші активи
Товари відвантажені:
строк сплати яких не настав (45)
160
186611.3
88810.3
не сплачені в строк(45)
165
Розрахунки з дебіторами:
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76)
170
130571.6
433388.1
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (62,76) 180 1689.7 19793.1
по векселях одержаних (59)
190
17236.7
з бюджетом (68)
200
9524.9
21.1
з персоналом за іншими операціями (73)
210
278.6
428.6
по авансах виданих (61)
220
20513.6
10027.6
з дочірніми підприємствами (78)
230
339.5
28519.5
з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)1 240 70485.9 38969.8
Короткострокові фінансові вкладення (58)
250
Грошові кошти:
Каса(50)
260
3.5
2.4
Розрахунковий рахунок (51 )
270
388.2
352.3
Валютний рахунок (52)
280
458.4
460
Інші грошові кошти (54,55,56)
290
91.9
41.2
Використання позикових коштів (82)
300
Інші оборотні активи
310
9.4
13.9
Всього по розділу III
320
435122.1
646244.4
Баланс ( сума рядків 070, 150, 320 )
330
2008512.4
2305302.5
Пасив
Код рядка
На початок року
На кінець зв-ного періоду
1
2
3
4
І Джерела власних та прирівняних до них коштів
Статутний фонд (капітал) (85)
400
1182.5
1182.5
Додатковий капітал (88)
405
1471105.2
1511785.1
Резервний фонд (88)
410
Фінансування капітальних вкладень (93,94)
420
Розрахунки за майно (76)
425
83105.9
159286.4
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96)
430
11202.6
10720.2
Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)
440
Розрахунки з учасниками (75)
450
45011.9
191067.4
Доходи майбутніх періодів (83)
455
Резерви наступних витрат і платежів (89)
460
Реструктуризований борг (60)
465
Нерозподілений прибуток минулих років (98)
470
89952.7
Заборгованість за майно в оренді (99)
475
Прибуток: нерозподілений звітного року (80)
480
125759.5
5137.8
використаний у звітному році* (81)
481
230000.2
звітного року* (80)
482
355760.2
Збитки: минулих років (98)
485
звітного року (80)
490
Всього по розділу І
495**
1771105.9
1868459.2
II Довгострокові пасиви
.
Кредити банків (90)
500
Позикові кошти (95)
510
Інші довгострокові пасиви
520
Всього по розділу II
530
4504.9
40433.9
III Розрахунки та інші короткострокові пасиви
Кредити банків (90)
600
600
1800
Позикові кошти (95)
610
Кредити та позики, що не погашені в строк
620
Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60,76) 630
17610.3
34818.8
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60,76)
640
102756.9
281783
по векселях виданих (66)
650
5955.2
по авансах одержаних (61) '
660
2.0
3825.4
з бюджетам (68)
670
38686.5
48284.3
по позабюджетних платежах (65)
680
2611.1
9173.4
по страхуванню

 
 

Цікаве

Загрузка...