WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

прибутку (тис.грн.).
Роки Значення t t2 t*у t4 t2*у Вирівняне значення
по прям.
по параб.
1997
261600,5

1
-261600,5
1
261600,5
302500,5
261600,8
1998
355760,2
0
0
0
0
0
273960,2
355759,7
1999
204520
1
1
204520
1
204520
245420,0
204520,3
Сума
821880,7
0
2
-57080,5
2
466120,5
Прогнозування може здійснюватись за прямою, або за параболою.
Рівняння прямої виглядає так:
у = а + b*t
Рівняння параболи виглядає так:
у = а + b*t+ с*t2
де а, b, с - коефіцієнти рівняння.
Коефіцієнти рівняння прямої рівні: а = 273960,23; b = -28540,25
Коефіцієнти рівняння параболи рівні: a = 355759,7; b = -28540,25;
с =-122699,2
Тому рівняння прямої буде виглядати так:
у = 273960,23- 28540,25*t
Рівняння параболи буде таким:
у = 355759,7 - 28540,25*t - 122699,2*t2
Далі визначаємо дисперсію за формулою (1.5.10):
Оскільки дисперсія по прямій більша за дисперсію по параболі, топрогнозувати балансовий прибуток ми будемо по рівнянню параболи:
У2000=355759,7-28540,25 *2-122699,2*4 = -192117,6_(тис.грн.)
Доцільним для наглядності зробити графік, який показує всі значення балансового прибутку і прогнозоване значення.
Балансовий прибуток фактичний
Вирівняний по прямій
Вирівняний по параболі
Рис 2.3.1 - Зміна балансового прибутку на підприємстві.
Як видно з розрахунків у наступному 2000р. УМГ "Прикарпаттрансгаз" буде збитковим, оскільки його балансовий збиток складе 192117,6 тис.грн.
2.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.
Ліквідність - це спроможність, будь-якого з активів трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю періоду, впродовж якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший цей період, тим вища ліквідність.
З цією метою визначається індекс ліквідності, що показує кількість днів, необхідних для перетворення поточних активів у готівку.
Для визначення індексу ліквідності складемо наступну таблицю.
Таблиця 2.4.1 - Розрахунок індексу ліквідності.
Показник Сума
Кількість днів,необх. для перетворення активів в готівку Разом
1998 1999 1998 1999
1. Готівка
942
855,9
2. Дебіторська заборгованість
233403,6
548384,5
25
5835090
13709612,5
3. Товарні запаси
23752,6
53484,1
25
712578
1604523
ВСЬОГО:
258098,2
602724,5
6547668
15314135,5
Індекс ліквідності за 1998р.: днів
Індекс ліквідності за 1999р.: днів
Отже, у 1998р. підприємству необхідно було 25,37 днів для перетворення поточних активів у готівку, у 1999р. - 25,4 дні. Як видно із розрахунків, індекс ліквідності на підприємстві коливається в дуже малих межах.
Для аналізу ліквідності підприємства використаємо дані з наступної таблиці:
Таблиця 2.4.2 - Основні показники ліквідності.
Показники 1998
1999
поч. року
кін. року
поч. року
кін. року
1 . Загальний к-т покриття
1,19
2,62
2,62
2,37
2. К-т швидкої ліквідності
1,07
2,26
2,26
1,63
3. К-т абсолютної ліквідності
0,001
0,005
0,005
0,002
4. Власні оборотні кошти (тис.грн.)
103057,6
312086
312086
344441
5. Коефіцієнт маневреності
0,4
0,3
0,3
0,4
Аналізуючи дані цієї таблиці можна зробити такі висновки: загальний коефіцієнт покриття на початок 1998р. складав 1,19, на кінець - 2,62. Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на 1 грн. поточних зобов'язань. Якщо аналізувати діяльність підприємства по цьому показнику, то можна зробити висновок, що підприємство єліквідним, оскільки цей коефіцієнт за аналізований період був вищий за 1.
Коефіцієнт швидкої ліквідності за смисловим значенням є аналогічним попередньому коефіцієнту, тільки він обчислюється по вужчому колу поточних активів, коли з розрахунку виключена найменш ліквідна їх частина - виробничі запаси. Якщо аналізувати діяльність підприємства по цьому показнику, то можна відмітити, що підприємство є ліквідним, оскільки цей коефіцієнт перебільшує 1.
При чому на початок 1999р. його значення було аж 2,26, проте на кінець цього ж року його значення дещо зменшилось (до 1,63). Це пояснюється тим, що на кінець року на підприємстві накопичились певні виробничі запаси.
Якщо ж аналізувати діяльність підприємства по коефіцієнту абсолютної ліквідності, то можна зробити висновок, що підприємство є не ліквідним, оскільки цей коефіцієнт дуже низький. Він показує, яка частина поточних зобов'язань можу бути погашена негайно. Проте низьке значення цього коефіцієнта не означає, що підприємство необхідно закривати, або оголошувати банкрутом, оскільки не має такої ситуації, коли всі кредитори одночасно пред'явили підприємству свої боргові зобов'язання. Так, на початок 1998р. підприємство могло оплатити 0,1% своїх поточних зобов'язань, на початок 1999р. - 0,5%. Тобто його значення зросло. Це пояснюється збільшенням грошових коштів на рахунках підприємства (див. Додаток А).
Величина власних оборотних коштів на протязі аналізованого періоду зростає (із 103057,6 тис.грн. на початку 1998р. до 344441 тис.грн. на кінець 1999р.). це позитивна тенденція діяльності підприємства.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти. Значення цього показника може змінюватись в межах 0,4 - 0,6 для підприємства, що нормально функціонує. То ж аналізуючи цей коефіцієнт, можна зробити висновок, що на УМГ "Прикарпаттрансгаз" його значення в межах норми, що є позитивним моментом діяльності підприємства.
Якщо в загальному аналізувати діяльність підприємства, то можна зробити висновок, то УМГ "Прикарпаттрансгаз" є ліквідним підприємством.
Важливим елементом аналізу фінансового стану будь-якого підприємства є аналіз його платоспроможності.Для оцінки платоспроможності на підприємстві складається платіжний баланс (календар).
Таблиця 2.4.3 - Платіжний баланс за 1998р. (тис.грн.).
АКТИВ
ПАСИВ
Наявні кошти для покриття заборгованості
на поч. року
на кін. року
Негайні та інші платежі
на поч. року
на кін. року
1. Грошові кошти на розрах. рахунку, в касі і інших рахунках
440,4
942
1 . Заборгованість по позичці
6487,2
45611,9
2. Розрахунки з дебіторами
274064,1
233403,8
2. Заборгованість кредиторів
499232,2
191327,8
Всього:
274504,5
234345.8
Всього:
505719,4
236939,7
Сальдо
231214,9
2593,9
Сальдо
БАЛАНС 505719,4
236939.7
БАЛАНС
505719,4
236939,7
Як ми бачимо, сальдо платіжного балансу в активі. Тому підприємство можна визнати неплатоспроможним.
Проаналізуємо платіжний баланс за 1999р.
Таблиця 2.4.4 - Платіжний баланс за 1999р. (тис.грн.)
АКТИВ
ПАСИВ
Наявні кошти для покриття заборгованості
на поч.
року
на кін.
року
Негайні та інші платежі
на поч. року
на кін. року
1. Грошові кошти на розрах. рахунку, в касі і

 
 

Цікаве

Загрузка...