WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

довгострокових пасивів підприємства з 6017,2 до 45011,9 тис.грн. у 1998р. (на 38994,7 тис.грн.). Проте на протязі 1999р. ця сума дещо зменшилась і на кінець року склала 40433,9 тис.грн. (тобто на 4578 тис.грн. у порівнянні з початком року). У 1998р. була тенденція до зменшення кредиторської заборгованості із 499232,2 тис.грн. до 191327,8 тис.грн. (тобто на 307904,4 тис.грн.). Проте на кінець 1999р вона значно зросла і підскочила до відмітки 394180,5 тис.грн. (на 202852,7 тис.грн. у порівнянні із початком року). Також зріс такий розділ, як короткострокові позики та позички і на кінець 1999р. він склав 1800 тис.грн. (збільшився на 600 тис.грн. у порівнянні з початком року і на 1330 тис.грн. і порівнянні із початком 1998р.).
Також важливим є аналіз структури пасиву балансу нетто, яка зображена в таблиці 2.2.4.
Таблиця 2.2.4 - Структура пасиву балансу нетто (тис.грн.).
№ ПАСИВ 1998 1999 1998 1999
на кін. року на кін. року Стр-ра заг-на Стр-ра розд-ів Стр-ра заг-на Стр-ра розд-ів
1
Джерела власних засобів
статутний фонд
1182,5
1182,5
0,07
0,06
спец. фонди і цільове фін-ня
11202,6
10720,2
0,63
0,57
нерозприділений прибуток
інші джерела
1758720.8
1856556,5
99,30
99,36
Всього за розділом 1
1771105,9
1868459,2
88,18
100,00
81,05
100,00
2
Довгострокові пасиви
довгострокові пасиви банку
довгострокові позики
Всього за розділом 2
45011.9
40433,9
2,24
100,00
1,75
100,00
3
Розрахунки та інші пасиви
коротк-ві позички та позики
600
1800
0,31
0,45
розрахунки з кредиторами
191327.8
394180,5
99,45
99,44
інші пасиви
466.8
428,9
0,24
0,11
Всього за розділом 3
192394.6
396409,4
9,58
100,00
17,20
100,00
БАЛАНС
2008512,4
2305302,5
100,00
100,00
За даними цієї таблиці можна зробити такі висновки: найбільший відсоток в загальній структурі пасиву балансу нетто займає І розділ "Джерела власних та прирівняних до них коштів" (88,18% на кінець 1998р. і 81,05% на кінець 1999р.). На кінець 1999р. збільшилась величина III розділу в загальній структурі пасиву балансу і склала 17,2%.
Якщо в загальному аналізувати діяльність підприємства за два роки (1998 -1999рр.), то можна сказати, що підприємство працювало не стабільно. За такий малий період, як два роки, деякі показники зазнали значних змін, як в сторону збільшення , так і в сторону зменшення. Найбільш наочними є збільшення на протязі 1999р. кредиторської (на 202852,7 тис.грн.) та дебіторської заборгованості (на 314980,7 тис.грн.). Обидва ці показники зросли досить суттєво, що, в кінцевому випадку, привело до збільшення суми балансу. Проте, в основному, збільшення суми балансу відбулось через кризу неплатежів в країні між підприємствами.
2.3. Аналіз звіту про фінансові результати.
Другим важливим моментом аналізу фінансового стану підприємства є аналіз звіту про фінансові результати.
На фінансовий стан підприємства прямо впливає прибуток підприємства. То ж проаналізуємо прибуток підприємства. Вихідні дані для аналізу знаходяться в наступній таблиці.
Таблиця 2.3.1 -Визначення прибутку підприємства (тис.грн.).
№ Показники 1998 1999 Відхилення
1.
Виручки від реалізації продукції без ПДВ та акцизів
956962,6
785248,9
-17,94
2.
Витрати на виробництво реалізованої
продукції
-582085,4
-572705,7
-1,61
3.
Результати іншої реалізації
-26737,2
-11432,9
-57,24
4.
Сальдо доходів і видатків від позареалізаційних операцій
7620,2
3409,7
-55,25
5.
Балансовий прибуток
355760,2
204520
-42,51
6.
Податок на прибуток
113997,8
63545.5
-44,26
7.
Інше використання прибутку
116002,9
135836,7
17,10
8.
Нерозподілений прибуток (непокриті
збитки) звітного року
585760,9
5137,8
-99,12
Як видно з даної таблиці балансовий прибуток зменшився на 42,51% (151240.2 тис.грн.). В основному це зумовило зменшення на 18% виручки відреалізації продукції (товарів, робіт, послуг). У 1999р. вона склала 785248.9 тис.грн. Це можна пояснити даними балансу нетто. Як ми знаємо, в кінці 1999р. відбулось зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, тобто зменшення кількості "живих" грошей на рахунках підприємства.
Також зменшились результати від іншої реалізації, які скоротились на 57,24% і склали 11432,9 тис.грн. у 1999р. проти 26737,2 тис.грн. у 1998р. Підводячи підсумок аналізу балансового прибутку можна зробити висновок, що він має негативну тенденцію до зменшення.
Якщо ж аналізувати зміну величини нерозподіленого прибутку, то ми бачимо, що на підприємстві на протязі двох років його значення зменшилось на 99,12% і склало на кінець 1999р. 5137.8 тис.грн. проти 585760,9 тис.грн. у 1998р. Це відбулось при зменшенні величини виручки від реалізації продукції і зменшення результатів іншої реалізації.
Як це не прикро говорити, але подальше майбутнє підприємства буде, на мою думку, ще гіршим, оскільки підприємство пройшло "реструктуризацію" в процесі якої втратило статус юридичної особи зі всіма наслідками, які з цього слідують.
Проведемо факторний аналіз балансового прибутку:
Таблиця 2.3.2 - Факторний аналіз балансового прибутку (тис.грн.).
Показник Базовий період Перерахована величина Звітний рік
1. Виручки від реалізації продукції 970496,4 1002840 815242,3
2.ПДВ 13533,8 36895,3 29993,4
3.Виручка від реалізації за відрахуванням всіх платежів 956962,6 965944,7 785248,9
4. Повна собівартість продукції 582085,4 601460 572705,7
5. Результат від реалізації продукції 374877,2 364484,7 212543,2
6. Балансовий прибуток 355760,2 204520
За звітний період балансовий прибуток зменшився на 151240,2 тис.грн. (тобто 240520-355760,2 тис.грн.)
На зміну балансового прибутку вплинули такі фактори:
1. Зміна прибутку від реалізації продукції:
Hpn=212543,2-374877,2 = -162334
1.1. Зміна обсягу реалізованої продукції:
Qp=374877.2 - ( -1)= 12477,7
1.2. Зміна структури реалізованої продукції:
С = 364484.7 - 374877.2 - 12477,7 = -22870,2
1.3. Зміна повної собівартості реалізованої продукції:
ПС = -(572705.7 - 601460) =28754,3
1.4. Зміна цін на реалізовану продукцію:
Ц = 785248.9-965944,7 = -180695,8
2. Зміна прибутку від іншої реалізації: 63,9 тис.грн.;
3. Зміна позареалізаційних результатів: 11029,9 тис.грн.
Баланс факторів:
Загальне зменшення балансового прибутку за звітний період 151240,2тис.грн, у тому числі завдяки переліченим вище факторам:
1. Зміна прибутку від реалізації продукції: -162334 тис.грн.;
2. Зміна прибутку від іншої реалізації: 63,9 тис.грн.;
3. Зміна суми позареалізаційних результатів: 11029,9 тис.грн.
Як видно із розрахунків, то балансовий прибуток зменшився в основному за рахунок зменшення прибутку від реалізації продукції (послуг, робіт).
Доцільним також є спрогнозувати величину балансового прибутку на наступний рік. Для цього використаємо наступну таблицю.
Таблиця 2.3.3.Розрахунок прогнозованого балансового

 
 

Цікаве

Загрузка...