WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

завантаженість виробництва і покращити економічні показники . Основному устаткуванню вже близько двадцяти років але є і новітнє устаткування, придбане та встановлене в останні роки.
Для аналізу основних економічних показників використовувалися дані планового відділу , бугалтерії та інших відділів за 1999 та 2000 звітні роки . Одним з основних документів , який показує результати діяльності підприємства є баланс . Бухгалтерський баланс являє собою систему згрупованих та узагальнених даних про наявність засобів господарства і джерел , що одержують в процесі виробничо- господарської діяльності підприємства .
Маючи дані балансу , який наведений у додатках , ми можемо розрахувати показники які характеризують фінансову стійкість підприємства . Фінансова стійкість відображує рівень ризику діяльності підприємства та залежності від запозиченого капіталу . В якості оцінювальних коефіцієнтів використовуються :
1). Коефіцієнт автономії - показує , яка питома вага власних коштів в загальній сумі грошей , які є на підприємстві . Дорівнює відношенню першої групи пасиву до балансу :
КАВ ('97)= 8941,7/ 9855,6 = 0,91
КАВ ('98)= 8172,2/ 9471,8 = 0,86
Даний показник повинен дорівнювати 0,5, або бути більшим . Розраховані дані відповідають цим вимогам і є позитивними .
2). Коефіцієнт довготермінового залучення позикових засобів . Він дорівнює відношенню другої групи пасиву до суми першої та другої груп пасиву балансу . Зростання даного коефіцієнту свідчить про посилення фінансової стійкості :
КД,З('97)= 0
КД,З('98)= 0
В нашому випадку даний коефіцієнт буде дорівнювати нулю , бо згідно балансу підсумок по другій групі пасиву дорівнює нулю .
3). Коефіцієнт маневрування вказує на ступінь мобільності власних коштів. Дорівнює відношенню суми другої та третьої груп активу за мінусом третьої групи пасиву до першої групи пасиву :
КМ('97)= ( 1417,3 + 1810,2 - 913,9 ) / 8941,7 = 0,26
КМ('98)= ( 1115,1 + 2282,9 - 1299,6 ) / 8172,2 = 0,26
Оптимальний варіант, коли даний коефіцієнт коливається в межах від 0,4 до 0,6 . В нашому випадку він є меншим , що свідчить про низький рівень мобільності власних коштів .
4). Коефіцієнт інвестування характеризує частку джерел власних коштів суб'єкту господарювання в покритті позаобігових активів . Дорівнює відношенню першої групи пасиву до першої групи активу :
КІНВ.('97)= 8941,7/ 6628,1 = 1,35
КІНВ.('98)= 8172,2 / 6073,8 = 1,35
Вважається , що даний коефіцієнт повинен дорівнювати 1 або більше .
5). Коефіцієнт покриття засобів і витрат . Дорівнює відношенню другої та третьої груп активу за мінусом третьої групи пасиву до другої групи активу:
КП('97)= ( 1417,3 + 1810,2 - 913,9 ) / 1417,3 = 1,6
КП('98)= ( 1115,1 + 2282,9 - 1299,6 ) / 1115,1 = 1,9
Оптимальне значення даного коефіцєнту 0,5 .
Ліквідність балансу показує , в якій степені підприємство здатне розрахуватися по короткостроковим зобов'язанням поточними активами. Серед коефіцієнтів , що аналізують платоспроможність підприємства такі :
1). Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує платіжоспроможність підприємства . Дорівнює відношенню другої та третьої груп активу до третьої групи пасиву :
КЗАГ. Л.('97)= 1417,3+1810,2/ 913,9 = 3,5
КЗАГ. Л.('98)= 1115,1+2228,9/ 1299,6 = 2,5
Даний показник повинен бути не менше 1 і коливатись від 2 до 2,5 але не менше одиниці . З розрахунків видно , що підприємство є платіжоспроможнім , але показник за 1998 рік ближче до вказаних вимог .
2). Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість швидкого здійснення розрахунків. Дорівнює відношенню грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень до третього розділу пасиву :
КАБС. Л.('97)= 59 / 913,9 = 0,065
КАБС. Л.('98)= 71,4 / 1299,6 = 0,055
Оптимальне значення даного коефіцієнту- > 0,2- 0,25 .
3). Проміжний коефіцієнт ліквідності на початок та на кінець року показує, чи достатньо вищеназваної суми мобільних засобів для погашення короткострокових зобов'язань за платежами . Дорівнює відношенню третьої групи активу до третьої групи пасиву .
КП. Л('97)поч= 2492,8 / 1443,8 = 1,73
КП. Л('97)кін= 1810,2 / 913,9 = 1,98
КП. Л('98)поч= 1810,2 / 913,9 = 1,98
КП. Л('98)кін= 2282,9 / 1299,6 = 1,75
Даний коефіцієнт повинен коливатися в межах від 0,7 до 0,8 . З розрахунків видно , що розрахований коефіцієнт не відповідає заданим значенням .
За базовий можна використовувати коефіцієнт загальної ліквідності . Зниження значення ліквідності частіше за все говорить про загальне погіршення ситуації з забезпеченістю оборотними засобами і про необхідність дієвих заходів по управлінню ними .
Динаміка показників ліквідності говорить про зниження загальної ліквідності , що свідчить про зростання низьколіквідних запасів у структурі поточних активів .
Тепер можна приступити до аналізу ділової активності підприємства . До коефіцієнтів , що її характеризують , відносяться такі :
1). Показник оборотності коштів в розрахунках . Дорівнює вадношенню виручки від реалізації до середньої дебіторської заборгованості .
ПОБ('97)= 4516,54 / 773,6 = 5,84
ПОБ('98)= 4895,44 / 1452,3 = 3,37
Даний показник обчислений в оборотах . Темп зростання - 57,7%
2). Показник оборотності виробничих запасів . Розраховується в оборотах і дорівнює відношенню витрат на виробництво продукції до середньовиробничих запасів.
ОВ.З('97)= 4833,9 / 668,9 = 7,23
ОВ.З('98)= 4833,9 / 564,5 = 8,56
3). Тривалість операційного циклу розраховується :
ТО.Ц('97)= ( 360 / 5,84 ) + ( 360 / 7,23 ) = 111,43
ТО.Ц('98)= ( 360 / 3,37 ) + (360 / 8,56 ) = 148,88
Зростання тривалості операційного циклу свідчить про погіршання використання оборотних засобів .
4). Показник оборотності власного капіталу дорівнює відношенню виручки від реалізації до середньої величини власного капіталу.
ОВЛ.К('97)= 4516,54 / 8941,7 = 0,5
ОВЛ.К('98)= 4895,44 / 8172,2 = 0,6
5). Показник оборотності основного капіталу - це відношення виручки від реалізації до підсумку середнього балансу "НЕТТО".
ООСН.К('97)= 4516,54 / 9855,6 = 0,46
ООСН.К('98)= 4895,44 / 9471,8 = 0,52
Основні показники виробничо - господарської діяльності підприємства зведені у таблицю . Такі дані дають уявлення про економічний стан підприємства .
Таблиця 1:
ПОКАЗНИКИ Од. виміру 1999 2000 %
Випуск товарноїпродукції тис. грн. 3740,1 3812,5 101,9358
Собівартість товарної продукції тис. грн. 5149 5291,9 102,7753
Сума реалізації тис. грн. 4516,55 4895,45 108,3891
Собівартість реалізованої продукції тис. грн. 4525,1 5039,84 111,3752
Балансовий прибуток тис. грн. 129,1 -166,7
С/річна вартість осн. фондів тис.грн. 16560 16390 98,97343
Фонд оплати праці всього: тис. грн. 987,87 739,39 74,84689
в т.ч.: ПВП тис. грн. 963,46 720,82 74.81577
робітники тис. грн. 663,94 483,48 72,81983
С/спискова чисельність: всього: чол. 364 329 90,38462
в т.ч.: ПВП чол. 353 320 90,65156
робітники чол. 268 239 89,1791
непромисловий персонал чол. 10 9 90
Загальновиробничі витрати тис. грн. 306,7 306,7 100
Загальногосподарські витрати тис. грн. 672,3 672,3 100
Всього витрат на вир-во по плану тис. грн. 4833,9 4833,9 100
1999 та 2000 роки були роками збереження кризових явищ в

 
 

Цікаве

Загрузка...