WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз випуску готової продукції та її реалізації - Курсова робота

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації - Курсова робота

Далі збут скорочується, спадає, дана продукція на ринку має змінитися на досконалішу.
Мал. 1.1 Схема зміни обсягу продажу на протязі життєвого циклу товару
Якщо фірма безперервно розробляє нову продукцію (послуги і товари), вона має можливість зберегти свої ринкові позиції і навіть покращити їх. Пунктирна лінія на мал. 1.1 наводить залежність зростання збуту і доходів фірми від випуску нової продукції, яку фірма розробила і запропонувала на ринок раніше, ніж обсяг збуту старої продукції став суттєво знижуватися. Визначення розмірів поточних доходів (прибутків) від капіталовкладень ще проблема дослідження ринку.
Аналіз ринку включає дослідження споживчих властивостей товарів, кількості потенційних покупців, їхньої купівельної спроможності, кількості конкурентів, їх частини ринку, політики цін.
На цьому ґрунті має розроблятись виробнича програма, складовою частиною якої є характеристика готової продукції.
IV. Аналіз обсягу і асортименту товару власного виробництва
Обсяг готової продукції розглядається в розрізі показників випуску товарної і валової продукції Іншу групу показників складають значення чистої продукції, валового і внутрішнього обороту. Обсяг реалізації є мірилом збуту товарів. Він є невід'ємним показником ефективності виробництва.
В обсяг товарної продукції включають готову продукцію, послуги, капітальний ремонт свого підприємства, напівфабрикати, роботи, пов'язані з освоєнням нової техніки. В обсяг товарної продукції включають також тару, що не входить у гуртову ціну виробу.
Обсяг товарної продукції (ТП) визначається за формулою:
(2.1)
де
- випуск продукції i-го товару в натуральних одиницях;
- гуртова ціна одиниці виробу i-го виду, грн.;
- кількість видів продукції, що виробляється на підприємстві;
- вартість робіт і послуг, грн.;
У валову продукцію (ВП) включають всю продукцію у вартісному виразі, незалежно від ступеня її готовності і визначають за формулою:
(2.2)
де
- вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець року, грн.;
- обсяг товарної продукції.
Валовий оборот підприємства (ВО) - це обсяг валової продукції.
Внутрішній оборот (ВнО) - це кількість продукції підприємства, який використовується всередині.
Тоді валова продукція (ВП):
(2.3)
де
- валовий оборот підприємства;
- внутрішній оборот.
Нарешті, реалізована продукція (РП) - це продукція, яка надана споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства або можуть надійти у зазначений термін:
(2.4)
де
- залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.;
- залишки продукції наданої, за яку термін оплати не настав, відповідно на початок і кінець року;
Виробнича програма будь-якого підприємства повинна бути обґрунтована наявними виробничими ресурсами (виробничими фондами, трудовими і матеріальними ресурсами), а також виробничою потужністю підприємства. Обсяг виробництва, наприклад, валової чи товарної продукції може бути обчислений через величину згаданих ресурсів таким чином:
(2.5)
де
- середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.;
- фондовіддача, грн.
(2.6)
де
- чисельність працюючих на підприємстві, (чол.);
- продуктивність праці, яка може бути виражена показником виробітку на одного працюючого,грн/чол;
Від рівня використання виробничої потужності залежить обсяг випуску продукції:
(2.7)
де
- виробнича потужність;
- коефіцієнт використання виробничої потужності;
За умов ринкової економіки пропозиція має залежати від попиту, потрібно адекватним чином підходити до питання про виробничу потужність підприємства і наявності основних фондів, тому що умовно-постійні витрати на утримання устаткування, коли воно не працює, може викликати збитковість підприємства.
Якісну сторону виробничої програми характеризує показник, який відображає питому вагу продукції, що відповідає міжнародним стандартам в загальному обсязі випуску продукції підприємством.
Він може бути обчислений відношенням кількості сертифікованої продукції до загального її обсягу.
V. Узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції
Реалізація продукції проводиться відділами збуту підприємства, які зобов'язані максимально скорочувати складські запаси та забезпечити своєчасне надходження платежів за реалізовану продукцію.
Фінансовий відділ контролює виконання реалізації готової продукції, а також слідкує, щоб відповідні відділи своєчасно роздивлялись претензії покупців та причини, які примусили їх відмовитись від оплати рахунків за надану продукцію і надані послуги.
Об'єм реалізації залежить від об'єму наданих товарів та послуг та надходження платежів покупців. Тому об'єм реалізованої продукції відрізняється від наданої на суму залишків наданих товарів, але ще несплачених.
Перед тим, як аналізувати виконання плану реалізації, потрібно перевірити його обумовленість, відповідність можливостям випуску товарної продукції та попередніх залишків нереалізованої продукції.
На підприємствах проводиться кожноденний чи подекадний оперативний аналіз виконання плану виробництва продукції. Дані про випуск продукції за день зіставляють з планом, а потім виявляють виконання плану виробництва продукції. За декаду та наростаючим висновком - з початку місяця. Так як вивчити причини відхилення від плану можна тільки на основі аналізу виконання плану, то кожен день аналізують дані за попередній день.
VI. Висновки
Головними задачами аналізу реалізації продукції та розрахунків з покупцями є:
" перевірка напруженості планових завдань;
" оцінка виконання плану і зміни в об'ємі реалізації, складу та якості продукції;
" встановлення причин відходження від плану і змін по відходженню до попереднього періоду
" виявлення резервів подальшого росту реалізації продукції, покращення її складу та якості.
Контролюється виконання плану через вартісний показник по натурально-речовому складу продукції, оскільки у виконання плану реалізації зараховується фактично реалізована продукція в межах запланованої суми лише при умові, що план постачання виконано повністю всіма без винятку покупцями у відповідності з договірними умовами по відношенню до кількості, асортименту, якості виробу.
Для підприємства дуже важливо проводити аналіз реалізованої продукції, аналізувати виконання плану по реалізації та інші плани, щоб виявити недоліки і усувати їх, поки вони не призвели до негативних результатів.
Виходячи з усього можна зробити висновок, що роботу по аналізу підприємства ТОВ "Aquarium"фітнес-центр в цілому можна вважати виконаною.
VII. Використана література
1) Закон України "Про підприємництво в Україні" // Нове законодавство України №3, 1996 р.
2) Баканов М.И., Шеремет А.К. "Теорія економічного аналізу", 1997 р.
3) Вахрущ В.П. Таран І.В. "Економіка нових форм господарювання", 1998 р.
4) "Економічний аналіз господарської діяльності підприємства", Вища школа, 1999 р.
5) Ковалев В.В. "Финансовый анализ. Управление капиталом. Финансы и статистика", 1999 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...