WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Інтегральна ефективність діяльності підприємства - Курсова робота

Інтегральна ефективність діяльності підприємства - Курсова робота

інших матеріалів (в тому числі полімерів) виготовлення з таких матеріалів та реалізація предметів виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання.
1.8.39. Виконання художньо-оформлювальннх робіт, розробка дизайну приміщень, промислових виробів та товарів народного споживання.
1.8.40. Надання маркетингових, дилерських, брокерських, консультаційних, рекламних послуг.
1.8.41. Охорона об'єктів, розробка, впровадженим, виготовлення і обслуговування систем охоронної сигналізації.
1.8.42. Обмін, продаж, покупка нерухомості, посередницькі операції з нерухомістю.
1.8.43. Транспортування, переробка та реалізація нафтопродуктів та інших паливно-мастильних матеріалів, будівництво, обслуговування та експлуатація паливно-заправочних станцій.
1.8.44. Зовнішньоекономічна діяльність (втому числі експортно-імпортні операції, участь у спільних підприємствах, міжнародний туризм, падання нерезидентам послуг, виконання для них робот та виготовлення продукції, які входять до предметів діяльності Підприємства).
1.8.45. Будь-які інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.
Ліцензійовані види діяльності Підприємство здійснює, після одержання відповідних ліцензій. 1.9. Порядок внесення змін та доповнень до установчих документів Товариства визначається
Законом України "Про господарські товариства" та Постановою Кабінету міністрів
України від 25.05.98 року № 740.
(До характеристики дані додатки на стор. 30-31)
ІІ.4. Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат.
Конкретні види ефективності можуть відокремлюватись не лише за різноманітністю одержуваних результатів (ефектів) діяльності підприємства, про що уже мовилось вище, але й залежно від того, які ресурси (застосовувані чи споживані) беруть для розрахунків. Застосовані ресурси - це сукупність живої і уречевленої праці, а споживані ресурси являють собою поточні витрати на виробництво продукції. В зв'язку з цим у практиці господарювання варто виділяти також ефективність застосовуваних ресурсів і ефективності споживаних ресурсів як специфічні форми прояву загальної ефективності виробництва, тобто мова йде про так звані ресурсний і витратний підходи до визначення її рівня з застосуванням відповідних типів показників.
Узагальнюючий показник ефективності застосовуваних ресурсів підприємства можна визначити, користуючись формулою
де Езр - ефективність застосовуваних ресурсів;
Р - госпрозрахункова чиста продукція за зіставленими цінами (обсяг реалізованої у розрахунковому році продукції за вирахуваннями матеріальних витрат, плати за ресурси, проценту за кредит);
П - чисельність працюючих на підприємстві;
Фос - середньорічний обсяг виробничих основних фондів за відновною вартістю;
Фоб - вартість оборотніх фондів підприємств;
Кпвп - коефіцієнт повних витрат праці (визначається відношенням чисельності працюючих у сфері матеріального виробництва до обсягу утвореного національного доходу; використовується для перерахунку уречевленої у виробничих фондах праці у середньорічну кількість робітників).
Узагальнюючим показником ефективності споживчих ресурсів може слугувати показник витрат на одиницю товарної продукції, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виготовлення певних виробів). Як відомо, до собівартості продукції спо-живані ресурси включаються у формі оплати праці (персоналу), амортизаційних відрахувань (основні фонди) і вартості матеріальних ресурсів (оборотні фонди).
До найважливіших узагальнюючих показників ефективності виробництва відноситься частка приросту обсягу вироблюваної продукції за рахунок інтенсивних чинників (інтенсифікація виробництва). Це зумовлюється тим, що в сучасних умовах господарювання економічно і соціально вигіднішим є не екстенсивний (шляхом збільшення обсягу застосованих ресурсів), а саме інтенсивний (за рахунок кращого використання наявних ресурсів) розвиток виробництва.
Частку прироста продукції за рахунок інтенсифікації виробництва можна визначити за формулою
де Уінт - частка приросту обсягу продукції, що зумовлена інтенсифікацією виробництва;
- приріст застосовуваних ресурсів за певний період, %;
- приріст обсягу виробництва продукції за певний період, %;
Умовний приклад визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва наведено у таблиці 2.
Таблиця 2.
Визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва.
Показники Періоди
базисний розрахунковий
1. Обсяг виробництва продукції, тис. одиниць. 42000 60000
2. Приріст обсягу продукції, %.
- 42,85
3. Чисельність працюючих у сфері матеріального ви-робництва, тис. Чол.. 13000 -
4. Утворений національний доход, тис. од. 15000 -
5. Коефіцієнт повних витрат праці (13000:15000) 0,8 -
6. Чисельність працюючих на підприємстві, чол. 4000 4800
7. Основні фонди за відновною вартістю, тис. од. 28000 34000
8. Оборотні фонди (запаси товарно-матеріальних цін-ностей), тис. одиниць. 8000 9000
9. Сума основних і оборотніх фондів, тис. одиниць. 32000 41000
10. Ресурси уречевленої праці уперерахуванні на се-редньорічну кількість працівників, тис. чол. (32000*0,12; 41000*0,12) 3840 4920
11. Сума застосовуваних ресурсів, тис. чол.
(4000 + 3840; 4800+4920) 7840 9720
12. Приріст застосовуваних ресурсів у розрахунково-му періоді, %.
- 23,9
13. Частка приросту обсягу у продукції за рахунок інтенсифікації виробництва, %. [100(1-23,9/42,85)] - 53,4
У процесі вимірювання ефективності виробництва не слід ігнорувати визначення народногосподарського ефекту використання продукції як практично важливого узагальнюючого показника, оскільки при оцінці усіх видів діяльності підприємства обов'язково треба врахувати ступінь задоволення різноманітних потреб споживачів його виробів. Народно-господарській ефект використання продукції того чи іншого підприємства у сфері її споживання обчислюється у вигляді приросту чистого прибутку (доходу), тобто загального ефекту (збільшення прибутку в наслідок зростання обсягу виробництва і продуктивності праці, економії експлуатаційних витрат і інвестиційних ресурсів тощо) за вирахуванням вартості придбання продукції виробничо-технічного призначення.
Сферою визначення і постійного контролю повинен бути охоплений також показник загальної рентабельності виробництва, що визначається шляхом розрахунку відношення одержаного прибутку до обсягу застосовуваних виробничих фондів.
Щодо решти системи показників, диференційованої за видами ресурсів і окресленої вище (табл. 1), то вони використовуються у відповідності з наперед визначеними метою вимірбвання ефективності і напрямками застосування його результатів. Існує бодай дві загальні і постійно діючі мети: 1) виявлення, оцінка і узагальнення відносної ефективності виробничих підрозділів і діяльності функціональних ланок з наступним вишукуванням пріоритетних напрямків мотивізації та реальних механізмів впливу на її позитивну динаміку в майбутньому; 2) порівняння ступеня ефективності, досягнутого даним підприємством і його конкурентами на ринку, щоб не допустити зниження престижу і конкурентноспроможності у сфері бізнесу.
ІІ. 5. Оцінка соціальної

 
 

Цікаве

Загрузка...