WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Інтегральна ефективність діяльності підприємства - Курсова робота

Інтегральна ефективність діяльності підприємства - Курсова робота

системи господарювання за всіма її напрямками. Основним джерелом інформації комплексного економічного аналізу виробничо-господарської та комерційно-фінансової діяльності є дані оперативного обліку всіх видів ресурсів і витрат, основних результатів та балансу підприємства за станом на відповідну дату.
ІІ. 2. Критерій і система показників.
Вимірювання загальної ефективності (продуктивності) діяльності підприємства методологічно зв'язане перш за все з визначенням критерію і формуванням відповідної йому системи показників.
Критерій це головна відрізнювальна ознака і визначальна міра вірогідності пізнання сутіефективності виробництва, у відповідності з якими здійснюють кількісну оцінку її рівня. Правильно сформульований критерій повинен найбільш повно характеризувати суть ефективності як економічної категорії і бути спільним для усіх ланок суспільного виробництва - від підприємства до народного господарства в цілому. Суть проблеми підвищення ефективності виробництва (продуктивності виробничо-економічної системи) полягає у тому, що на кожну одиницю витрат - трудових, матеріальних, фінансових - досягати максимально можливого збільшення обсягу виробництва або доходу. Виходячі з цього єдиним народногосподарським економічним критерієм ефективності виробництва можна вважати зростання продуктивності суспільної (живої і уре-чевленої) праці. У загальному вигляді критерій ефективності виробництва відображає постійно здійснюваний процес максимізації обсягу чистої продукції (національного доходу) по відношенню до витрат живої і уречевленої праці (персоналу і виробничих фондів підприємства або народного господарства в цілому). На рівні госпрозрахункового підприємства модефікованою формою единого критерію ефективності (продуктивності) його діяльності може слугувати максимізація прибутку за умови економічно обгрунтованої побудови систем цін на вироблювану продукцію та оплату праці залежно від кінцевих результатів виробництва. Між народногосподарським і госпрозрахунковим (комерційним) критеріями принципової розбіжності не існує, оскільки при правильно побудованих цінах на засоби виробництва і кінцеву продукцію збільшення обсягу чистої продукції підприємства справляє адекватний вплив і на величину одержуваного ним прибутку. Кількісна визначеність і зміст критерію знаходить найбільш повне відображення в конкретних показниках ефективності виробництва.
При формуванні системи показників ефективності виробництва, виробничо-господарської і комерційної діяльності підприємства бажано дотримуватись певних принципів. До них можна віднести:
- забезпечення взаємозв'язку критерію і системи конкретних показників ефективності виробництв;
- відображення ефективності використання усіх видів застосовуваних у виробництві ресурсів;
- важливість застосування показників ефективності в управлінні різними ланками виробництва на підприємстві;
- виконання найбільш важливими показниками стимулюючої функціїї у процесі використання наявних резервів зростання ефективності виробництва, того чи іншого виду діяльності підприємств.
Системи показників ефективності, що побудована з урахуванням визначених принципів, має включати декілька груп: 1) узагальнюючи показники ефективності виробництва (діяльності підприємств); 2) показники ефективності використання праці (персоналу); 3) показники ефективності використання виробничих основних і оборотніх фондів; 4) показники ефективності використання фінансових коштів (оборотних коштів і капітальних вкладень). Кожна з перелічених груп охоплює певну кількість конкретних абсолютних чи відносних показників, що характе-ризують загальну ефективність виробництва (діяльності підприємства) або ефективність використання окремих видів ресурсів (табл. 1)
Таблиця 1. Система показників ефективності виробництва.
Узагальнюючі показники Показники ефективності використання
праці (персоналу) виробничих фондів фінансових коштів
- Виробництво чистої продукції на одиницю витрат ресурсів
- Прибуток на одини-цю загальних витрат
- Рентабельність виро-бництва
- Затрати на одиницю товарної продукції
- Частка приросту про-дукції за рахунок ін-тенсифікації вироб-ництва
- Народногосподарський ефект використання одиниці продукції - Темпи зростання про-дуктивності праці
- Частка приросту про-дукції за рахунок зро-стання продуктивнос-ті праці
- Відносне вивільнення працівників
- Коефіцієнт використа-ння корисного фонду робочого часу
- Трудомісткість одини-ці продукції
- Зарплатомісткість одиниці продукції
- Загальна фондовід-дача (за обсягом продукції)
- Фондовіддача акти-вної частини основ-них фондів
- Рентабельність осно-вних фондів
- Фондомісткість оди-ниці продукції
- Матеріаломісткість одиниці продукції
- Коефіцієнт викорис-тання найважливі-ших видів сировини і матеріалів - Оборотність оборот-них коштів
- Рентабельність обо-ротних коштів
- Відносне вивільнення оборотних коштів
- Питомі капітальні вк-ладення (на одиницю приросту потужності або продукції)
- Рентабельність капі-тальних вкладень
- Строк окупності капітальних вкладень
Для всебічної оцінки рівня і динаміки абсолютної економічної ефективності виробництва, результатів виробничо-господарської і комерційної діяльності підприємства поряд з наведеними основними слід використовувати також специфічні показники, що відбивають ступінь використання кадрового потенціалу, виробничих потужностей, устаткування, окремих видів мінеральних ресурсів тощо.
II.3.Характеристика підприємства
Характеристика підприємства.
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнайтед 2000" (надалі в тексті "Товариство") створено на підставі Законів України "Про господарські товариства", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні" та "Про власність" шляхом об'єднання майна та грошових коштів Засновників (Учасників).
1.2. Засновниками Товариства є фізичніособи - громадяни України: : Шевченко Федір Васильович, Шевченко Андрій Федорович та Шевченко Наталя Іванівна (надалі в тексті - "Учасники"), які підписали Установчий договір про створення і діяльність Товариства
1.3. Найменування Товариства:
українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю
" Юнайтед 2000" ;
російською мовою - Обществоо с ограниченой ответственностю
" Юнайтед 2000".
Місцезнаходження Товариства:
Україна, м, Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 35, кв. 6,
1.4. Товариство е юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в інші товариства, від свого імені укладати договори та угоди, відкривати розрахунковий та інші рахунки в установах банків, виступати від свого імені в суді або арбітражному суді як позивач або відповідач.
1.5. Товариство має круглу печатку, кутовий та інші штампи з зображенням свого найменування та інших відомостей, передбачених чинним законодавством України, фірмові бланки з своїми реквізитами.
1.6. Товариство має право створювати на території України та за її межалін філії, представництва та дочірні підприємства.
1.7. Товариство створено з метою задоволення потреб громадян, а також підприємств, установ, організацій усіх форм власності в послугах, роботах та продукції, які надаються, виконуються та

 
 

Цікаве

Загрузка...