WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Інтегральна ефективність діяльності підприємства - Курсова робота

Інтегральна ефективність діяльності підприємства - Курсова робота

зміни є не лише результатом, але й причиною економічного і соціального розвитку суспільства. Розуміння цих змін дозволяє уникати непотрібних похибок у прийнятті урядових рішень, більш реалістично і цілеспрямовано планувати діяльність підприємства, розвивати ринкову і соціальну інфраструктуру. Найбільш важливим окрім політичних, вважаються структурні зміни економічного і соціального характеру. Найістотніші економічні зміни відбуваються у таких сферах: 1) моделях зайнятості населення - зрушення зайнятостя від сільського господарства до обробної промисловості, а також від останньої до невиробничих галузей (особливо сфери послуг); 2) складі основних фондів (основного капіталу) - визначаються розмірами фонду нагромадження та інвестицій за ознаками інтенсивності оновлення, строку використання, ступеню втілення технологічних новин, рівнем капіталомісткості; 3) технологіях, наукових дослідженнях і розробках - співвідношення імпорту технологій з залученням іноземного капіталу і вітчизняних технологічних розробок, зрушення нетрадиційних до тихнологій і розробок, що супроводжуються революційними проривами у цих галузях; 4) масштабах (концентрації) виробництва - помітне збільшення частки дрібних (малих) і середніх підприємств, що можуть стати і стають конкурентоспроможними за умови їх необхідної спеціалізації та наявності великих і розрахованих на тривалий період партій замовлень на виготовлювану ними продукцію. Структурні зміни соціального характеру торкаються головним чином персоналу (робочої сили) і трудового потенціалу; вони характеризуються істотними зрушеннями у їх складі за ознаками - статі, освідченості, кваліфікації, національних особливостей характеру тощо.
?
Висновок.
Одже, вимірювання еффективності виробництва передбачає встановлення критерію економічної ефективності, який повинен бути єдиним для усех ланок економіки - від підприємства до народного господарства в цілому. Таким чином загальним критерієм економічної ефективності виробництва є ріст продуктивності суспільної праці.
В наш час економічна ефективність виробництва оцінюється на основі данного критерию, що виражається в максимізації роста національного доходу (чистой продукції) на одиницю праці. На рівні підприємства формою єдиного критерія ефективності його діяльності може слугувати максимізація прибутку. Ефективність виробництва находить конкретний кількісний вираз в взаємопов'язаній системі показників, характеризуючих ефективність використання основних елементів виробничого процесу. Система показників економічної ефективності виробництва повина відповідати наступним принципам:
забезпечувати взаємозв'язок критерія і системи конкретних показників ефективності виробництва; опреділяти рівень ефективності використання всіх видів, застосовуваних в виробництві ресурсів; забезпечувати вимірювання ефективності виробництва на різних рівнях управління; стимулювати мобілізацію внутрішньовиробничих резервів підвищення ефективности виробництва.
Слід зазначити, що рівень економічної ефективності в промисловості залежить від багатьох взаємопов'язаних факторів. Для кожної галузі промисловості в наслідок її техніко-економічних особливостей характерні специфічні фактори ефективності.
На закінчення варто зазначити, що обов'язковість у використанні (урахуванні) зовнішних чинників не є такою жорсткою, як по відношенню до внутрішних чинників ефективності виробництва. Певне ігнорування підприємствами цієї вимоги може лише загальмувати темпи зростання ефективності.
Додаток № 1
Основні первинні показники господарської діяльності підприємства
"Юнайтед 2000" за звітний рік (дані умовні, гривень)
o Назва показника За планом Фактично
o Чисельність персоналу, чол. 190 165
o Засоби праці (основні фонди) 1 876 700 1 880 000
o Предмета праці (оборотні фонди або матеріальні витрати) 2 120 200 2 068 080
o Фонд заробітної плати 671 500 642900
o Реальні (виробничі) інвестиції 141 000 140 990
o Продукти праці (товарна продукція або обсяг продажу) 4 111 070 4 157 600
o Собівартість товарної продукції 2 362 070 2 382 405
o Валовий прибуток 786 000 810 600
o Чистий прибуток 442 850 428 840
o Обсяг попиту ринку на продукцію підприємства 12511580 12511580
Додаток № 2
Баланс підприємства "Юнайтед 2000" за станом на початок наступного за звітним періоду (дані умовні, гривень)
Актив Код рядка На початок звітного року На початок наступного року
1 2 3 4
1. Основні засоби та Інші позаоборотні активи
o Основні засоби (залишкова вартість) 010 1 581 600 1 567 800
o Нематеріальні активи (залишкова вартість) 020 94200 129600
o Інші позаоборотні активи 060 - -
Усього 070 1 675 800 1 697 400
1 2 3 4
II. Запаси і виграти
o Виробничі запаси
o Незавершене виробництво
o Витрати майбутніх періодів
o Готова продукція 080
110
120
130 213300
22200
26100
40500 227400
27000
24000
42900
Усього 150 304200 324000
III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи
o Товари відвантажені
o Розрахунки з дебіторами
o Грошові кошти
o Інші оборотні активи 160- 165 170- 240
260- 290 310 218400
143700
83100
10500 149100
191100
119400
11000
Усього 320 468000 492600
Баланс (сума рядків 070, 150 і 320) 350 2 448 000 2514000
Пасив Код рядка На початок звітного року На початок наступного року
1. Джерела власних та прирівняних до них коштів
o Статутний фонд (капітал)
o Резервний фонд
o Фінансування капітальних вкладень
o Амортизаційний фонд на повне відновлення
o Прибуток звітного року 400
410
420
440
482 1 540 600 208400
10200
X 1 560 500
79800
16000
102900
Усього 490 1 759 200 1 759 200
11. Довгострокові пасиви
o Довгострокові кредити банків 500 501300 508200
Усього 530 501300 508200
111. Розрахунки та Інші пасиви
o Короткострокові кредити банків
o Розрахунки з кредиторами
o Інші короткострокові пасиви 600
630- 720 740 28500
159000
42300
204300
Усього 750 187500 246600
Баланс (сума рядків 490, 530 і 750) 760 2 448 000 2 514 000
Список використаної літератури.
1. Закони України (том I) / за ред. Опришко В. Ф. (голова), Горьовий Л. Є., Мацюк А. Р., Осауленко А. І. та інші, - К., 1996-236с.
2. Економіка підприємства (Том ІІ)/За ред. проф. С. Ф. Покропивного,-Київ:"Видавництво "Хвиля-Прес"",-1995-478с.
3. Основы предпринимательского дела /Под ред. проф. Ю. М. Осипова, Е. Е. Смирновой,-Москва:БЕК,-1996-398с.
4. Економіка підприємств: Посібник / за ред. П.С. Харіва. Тернопіль.Економічна думка. 2000, 500с.
5. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность,-Москва:"Экономика",-1997
6. Гальчинський А. Основи економічних знань. К.: Вища школа.1999 544c
7. Основи економічної теорії. У 2-х кн. К.:Либідь 1998 544c
8. Основи економічної теорії. Посібник.(за ред.Мочерного С.) К.:Академія 1998 464c
9. Самуэльсон П. Экономика. В 2-х т. (пер) М.: Алгон, 1997-749с.
10. Ястремський О. Основи мікроекономіки. Підр. для вузів. К.: Знання, 1998-714c.

 
 

Цікаве

Загрузка...