WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Рентабельність підприємства - Дипломна робота

Рентабельність підприємства - Дипломна робота

порівнюють можливий фонд робочого часу з фактичною кількістю відпрацьованих годин, визначають причини надпланових утрат робочого часу.
Для визначення платоспроможності підприємства використовується платіжний баланс, у якому співвідносяться платіжні засоби з платіжними зобов'язаннями.
Як допоміжний засіб балансовий метод використовується перевірки вихідних зведень, на основі яких проводиться аналіз, а також для перевірки правильності власне аналітичних розрахунків. Зокрема, цей спосіб використовується при перевірці правильності визначення впливу різних факторів на приріст величини результативного показника. У детермінованому аналізі алгебраїчна сума величини впливу окремих факторів повинна відповідати величині загального приросту результативного показника . Якщо така тотожність відсутня, то це свідчить про неповний облік чи факторів допущені помилки в розрахунках.
Балансовий спосіб може бути використаний при побудові детермінованих адитивних факторних моделей. Наприклад:
(13)
(14)
де Он - залишок товарів на початок року;
П - надходження товарів;
Р - продаж товарів;
В - інші джерела витрати товарів;
Ок. - залишок товарів на кінець року.
У деяких випадках балансовий спосіб може бути використаний для визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативного показника. Наприклад, коли з трьох факторів відомий вплив двох, то вплив третього можна визначити, віднявши від загального приросту результативного показника результат впливу перших двох факторів:
(15)
2.2. Аналіз прибутку діяльності підприємства
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємство одержує головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фондових і валютних біржах і т.д.).
Прибуток - це частина чистого доходу, створеного в процесі виробництва і реалізованого в сфері звертання, що безпосередньо одержують підприємства. Тільки після продажу продукції чистий доход приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між виторгом (після сплати податку на додаткову вартість, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу в бюджетні і позабюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. Виходить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше одержить прибутку, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності вивчаються в тісному зв'язку з використанням і реалізацією продукції.
Обсяг реалізації, величина прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, збутової і комерційної діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання.
Основними задачами аналізу фінансових результатів діяльності є:
" систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;
" визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансових результатів;
" виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку;
" оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності;
" розробка заходів щодо використання виявлених резервів.
Основними джерелами інформації при аналізі реалізації продукції і прибутку є:
1. накладні на відвантаження продукції;
2. дані аналітичного бухгалтерського обліку;
3. дані фінансової звітності ф.№2 "Звіт про прибутки і збитки";
4. форма №5-ф "Короткий звіт про фінансові результати";
5. відповідні таблиці плану економічного і соціального розвитку підприємства.
Слід зазначити, що в аналізі використовуються наступні показники прибутку:
- балансовий прибуток;
- прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг;
- прибуток від іншої реалізації;
- фінансові результати від позареалізаційних операцій;
- оподатковуваний прибуток;
- чистий прибуток.
Балансовий прибуток складається з прибутку від реалізації продукції (виторг від реалізації продукції без непрямих податків мінус витрати на виробництво і реалізацію продукції) плюс позареалізаційні доходи (доходи по цінних паперах, від пайової участі в діяльності інших підприємств, від здачі майна в оренду і т.п.) мінус позареалізаційні витрати (витрати на виробництво, що не дало продукції, на зміст законсервованих виробничих потужностей, збитки від списання боргів і т.д.). Враховується також і прибуток від іншої реалізації.
Оподатковуваний прибуток являє собою різницю між балансовим прибутком і сумою податку на нерухомість, прибутку, оподатковуваної податком на доход (по цінних паперах і від пайової участі в спільних підприємствах), прибутку, отриманого понад граничного рівня рентабельності, що вилучається цілком у бюджет, витрат, що враховуються при численні пільг по податку на прибуток (заходу щодо ліквідації наслідку катастрофи на ЧАЕС, природоохоронні і протипожежні заходи, утримування дитячих оздоровчих таборів, будинків старих і т.д.).
Чистий прибуток - це той прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічні санкції і відрахуванні в благодійні фонди.
У процесі аналізу необхідно вивчити склад балансового прибутку, її структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік.
Проведемо аналіз складу, динаміки і виконання плану балансового прибутку ТОВ НКФ "Консалекс" (Табл. 2.1.)
Як показують дані табл. 2.1. план по балансовому прибутку перевиконаний на 9,13%. Темп її приросту до минулого року склав 21,04%. Найбільшу частку в балансовому прибутку займає прибуток від реалізації товарної продукції (95,93%). Питома вага позареалізаційних фінансових результатів у 2001 р. склав 4,07%.
Питома вага прибутку від реалізації продукції взагальній сумі балансового прибутку в 2001 р. у порівнянні з 2000 р. збільшився на 1,87% (95,93-94,06).
Мал.. 2.1 Блок-схема факторного аналізу прибутку
Таблиця 2.1.
Динаміка і виконання плану балансового прибутку за 2001 рік
Зміст балансового прибуток
2000 р. 2001 р.
Сума, тис. грн. Струк тура, % План Факт
Сума, тис. грн. Структура, % Сума, тис. грн. Структура, %
Балансовий прибуток 1893,35 100 2100 100 2291,73 100
Прибуток від реалізації продукції 1780,92 94,06 2100 100 2198,47 95,93
Позареалізаційні фінансові результати 112,43 5,94 93,26 4,07
Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції і послуг. У процесі аналізу вивчаються динаміка, виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначаються фактори зміни її суми.
Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня співпідпорядкованості:
- обсягу реалізації продукції (VРП);
- структури продукції (УДі);
- собівартості продукції (Сі);
- рівня средньореалізаціоних цін (Ці).
Обсяг реалізації продукції може робити позитивний і негативний вплив на

 
 

Цікаве

Загрузка...