WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота

Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота

позикових коштів і недостатньої кількості короткострокових кредитів.
6. Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів так само має тенденцію до зниження. Тому керівництву необхідно негайно переглянути свою фінансову стратегію.
7. Ккоефіцієнт поточної ліквідності на кінець прогнозного періоду ( І кв. 2002 р.), буде дорівнює 0,92, як і на кінець 2001 року.
8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності не можливо спрогнозувати, оскільки балансові дані не дають достатньої інформації про рух наявних на підприємстві грошових коштів та їх еквівалентів.
9. Коефіцієнт критичної ліквідності зменшився на 2% в порівняно з своїм значенням на кінець 2001 року. В цілому група показників лыквыдності не може характеризувати видимі зміни стосовно покращення чи навпаки погіршення платоспроможності підприємства, ліквідності його балансу. Вони лишень ще раз підтверджують, що кардинальні
Показник Середнє значення Середній темп росту,% Прогнозний показник
2001 рік 2002 рік
2кв. 3кв. 4кв. Середнє заченя за 1 кв. на поч. 1 кв. на кін. 1кв.
Оборотні активи 2750,80 2986,60 6403,50 1,53 9413,10 6403,50 12422,70
Запаси 222,35 958,85 1029,15 2,15 2214,11 1029,15 3399,07
Витрати майбутніх періодів 0,50 1,20 0,65 1,14 0,74 0,65 0,83
Поточні зобов'язання 3542,65 4315,30 7275,35 1,43 10425,98 7275,35 13576,60
Позиковий капітал 3542,65 4315,30 7275,35 1,43 10425,98 7275,35 13576,60
Власний капітал -223,3 -225,9 -238,8 1,03 -246,95 -238,80 -255,10
Активи підприємства 3319,35 4089,35 7036,55 1,46 10245,03 7036,55 13453,51
Необоротні активи 568,05 1101,55 632,45 1,06 667,34 632,45 702,23
Власні оборотні засоби -791,35 -1327,45 -871,25 1,05 -914,18 -871,25 -957,10
Короткострокові кредити і позикові засоби 1537,20 1824,80 2351,00 1,24 2907,46 2351,00 3463,92
Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги 151,75 149,80 1545,75 3,19 4933,38 1545,75 8321,01
Поточні розрахунки за зобов'язаннями 9,30 11,50 6,95 0,86 6,01 6,95 5,07
Інші поточні зобов'язання 1844,40 2329,15 3371,65 1,35 4558,65 3371,65 5745,65
Коефіцієнт автономності -0,12 -0,07
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування -0,85 -0,28
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 1,03 1,01
Коефіцієнт маневрування -26,82 -48,70
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джерелами -0,85 -0,28
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами 1,44 0,74
Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів 0,68 0,80
Коефіцієнт критичної ліквідності (ККЛ) 0,74 0,66
Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) 0,88 0,92
Розрахунок прогнозних значень коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства за 2001 рік. Таблиці №16
Висновки.
Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів, характеризуються системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів.Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.
Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.
Успіх керування фінансовими ресурсами прямо залежить від структури капіталу на підприємстві. Структура капіталу може бути перешкодою для підприємства.Вона також прямо впливає на рентабельність, норму прибутку, коефіцієнтів ділової активності та оборотності на підприємстві. Саме таку картину її негативного впливу, коли в структурі балансу перевищують позикові кошти на власним капіталом, ми можемо спостерігати аналізуючи балансові дані та показники діяльності ЗАТ "Сільгосппродукт".
Аналіз структури та динаміки статей балансу підприємства за 2001 рік показав, що баланс є недостатньо ліквідним, але в загалом фінансовий стан підприємства був нормальний. Підприємство володіло недостатніми розмірами власних оборотних активів, за допомогою яких мало б змогу розрахуватися за своїми зобов'язаннями. Слід також зауважити, що підприємство не мало в наявності високоліквідних активів, але в нього чимала за обсягом дебіторська заборгованість, що дало б змогу, в разі отримання коштів, розрахуватися за своїми зобов'язаннями. Прискорення оборотності оборотного капіталу полягає в зменшенні рахунків дебіторів. Аналіз ліквідності балансу підприємства показав, що наявні грошові кошти в декілька разів менше термінових зобов'язань. Це означає, що підприємство, якщо всі кредитори водночас пред'являть вимогу погасити заборгованість, буде не в змозі розрахуватися в повному обсязі, та в кінцевому підсумку буде вимушене користуватися для цих цілей іншим джерелом (менш ліквідним - дебіторською заборгованістю).
Значне збільшення обсягів дебіторської заборгованості протягом року призвело до зменшення оборотності оборотних активів. А це явище, як правило негативно впливає на структуру капіталу підприємства.
Аналіз складу і структури джерел фінансових ресурсів по підприємству показав, що найбільшу частку джерел займає позиковий капітал у відношенні до всього активу балансу. Отже, підприємство залежне у своїй діяльності від зовнішніх джерел фінансування, і з точки зору інвесторів та кредиторів його можна віднести до ризикових. Тому, існує ймовірність, що надалі підприємству буде все складніше отримати кредити.
Про низьку платоспроможність підприємства свідчить і розраховані коефіцієнти абсолютної ліквідності (який на кінець 2001 року становить 0), коефіцієнт поточної ліквідності ( на кін 2001р. становив 0,92 , що не відповідає нормативному значенню, і вказує на необхідність скорочення суми кредиторської заборгованості, як джерела формування оборотних активів).
Керівництво підприємства повинно серйозно замислитись про способи підвищення фінансової стійкості і заходи для відновлення платоспроможності підприємства, а вирішення цих завдань полягає в професійному управлінні оборотними ресурсами.
Безумовно, існують заходи, які в принципі можна застосувати для відновлення платоспроможності підприємства, проте їх реалізація займає чимало часу:
1. Продаж частини основних засобів, як спосіб розрахунку із кредиторами за поточними зобов'язаннями.
2. Збільшення розміру статутного капіталу. Даний процес тривалий за часом і нерідко супроводжується певними витратами ( додаткова емісія акцій - дорогий процес ).
3. Одержання довгострокової чи короткострокової позики, але тут існує умовність:

 
 

Цікаве

Загрузка...