WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота

Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота

зобов'язань підприємства не погашених в строк. Це означає що, підприємство має оптимальну платоспроможність, коли терміни надходжень грошових коштів (оплати) від наших дебіторів приблизно співпадає з терміном погашення поточних кредитних зобов'язань перед кредиторами. Але, я видно, суми дебіторської та кредиторської заборгованостей різняться лише на 442,9 тис. грн.. Тому підприємству слід потурбуватися про те, щоб в коротко - та довгостроковій перспективі дебіторська заборгованість значно перевищувала кредиторську. Тоді буде впевненість в тому, що підприємство не ступить через межу мінімального або передкризового фінансового становища.
Для розрахунку фінансової стійкості на короткострокову перспективу та довгострокову з вихідних даних агрегованого балансу будемо використовувати такий самий метод підстановок до балансових рівнянь приведених в таблиці №3.
При розрахунку перспективної фінансової стійкості на короткостроковий та довгостроковий період виконується такі умови балансової рівності:
ДЗ + З <або = Б + КЗ+ KК
ДЗ + З < або = Б + КЗ+ KК+ KД, відповідно.
Оскільки у досліджуваного підприємства немає довгострокової кредиторської заборгованості то ці два рівняння тотожні і у вартісному вигляді будуть мати такий вигляд:
10901,2 або =0,1 -219,4 -258,8
Коефіцієнт відновлення платоспроможності (Квп) Квп= (Кплк+У/Т(Кплк-Кплп))/2 Квп1 =(0,75+6/12(0,75-0,69))/2 х 0,39
Коефіцієнт концентрації власного капіталу (Кквк ) Кквк = Власний капітал (ряд. 380 ф. № 1) / Активи підприємства (ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 ф. № 1) Кквк =-219,1/2476,6 Кквк =-258,5/11596,5 =1 -0,09 -0,02
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (Ккпк) Ккпк = Позиковий капітал (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 ф. № 1) / Активи підприємства (ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 ф. № 1) Ккпк =2695,7/2476,6 Ккпк =11855/11596,5 1,09 1,02
Співвідношення позикового капіталу і власного (Кпк/вк) Кпк/вк= Позиковий капітал (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 ф. № 1) / Власний капітал (ряд. 380 ф. № 1) Кпк/вк=2695,7/-219,1 Кпк/вк=11855/-258,5 або =0,5 -0,29 -0,01
Чистий робочий капітал (Пв) Пв = [Оборотні активи (ряд. 260) + Витрати майбутніх періодів (ряд. 270)] - [Поточні зобов'язання (ряд. 620) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630)] Пв1=(1906,5+0,5)-2695,7 Пв2=(10900,4+0,8)-11855 х -788,7 -953,8
Ступінь ефективної заборгованості (EV) EV=Короткострокові кредити банків(р.500)- [Грошові кошти та їх еквіваленти(р.230;240)+Дебіторська заборгованність(р.160;170;210)] EV1=1305,9-1809,7-13,3-24,6 EV2=3396,1-8901 х -541,7 -5504,9
Частка оборотних коштів в активах К частки оборот. активів =А1+А2+А3/Підсумок балансу К частки оборот. Активів1=(0+1626,6+280,4)/2476,6 К частки оборот. Активів2= (0+10630,7+270,5)/11596,5 х 0,77 0,94
Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність підприємства 2001р. Таблиця №15
Показник Методикарозрахунку Порядок розрахунків Норматив Значення Відхилення
На початок року На кінець року На початок року На кінець року
Коефіцієнт критичної ліквідності (ККЛ) ККЛ = Оборотні активи (ряд. 260 ф. № 1) - Запаси (ряд. 100 - ряд. 140 ф. № 1) + Витрати майбутніх періодів (ряд. 270 ф, № 1 / Поточні зобов'язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1) Ккл1=(1906,5-58,59+0,5)/2695,7 Ккл2=(10900,4-62,2-1937,2+0,8)/11855
0,69 0,76 0,69:1 0,76:1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КАЛ) КАЛ = Грошові кошти та їх еквіваленти (ряд. 230 + ряд. 240 ф. № 1) / Поточні зобов'язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1)*100% Кал1=0/2695,7*100 Кал2=0/11855*100 >0,2 - 0,25 0 0 Х Х
Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) Коефіцієнт покриття = Оборотні активи (ряд. 260 ф. № 1) + Витрати майбутніх періодів (ряд. 270 ф. №1) / Поточні зобов'язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1) Кпл1=(1906,5+0,5)/2695,7 Кпл2=(10900,4+0,8)/11855
0,71 0,92 0,71:1 0,92:1
Найбільш істотними показниками, що характеризують платоспроможність підприємства, є показники ліквідності.
Аналізуючи коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування засобів можна сказати, що даний коефіцієнт за три періоди має від'ємне значення. Це означає, що запаси зовсім не забезпечені власними джерелами формування запасів.
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джерелами. Виходячи з умови фінансової стійкості, відповідно до якого розмір власних джерел і довгострокових зобов'язань повинний бути достатній для покриття запасів, нормальним для даного коефіцієнта вважається обмеження - КВД = 1. Протягом терміну своєї діяльності підприємство не користувалося довгостроковими позиковими засобами. Тому у вартісному виглядікоефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джерелами буде дорівнювати коефіцієнту забезпеченості запасів власними джерелами формування засобів.
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами. Цей коефіцієнт найбільш затребуваний за умови недостатності власного капіталу і довгострокових зобов'язань для покриття запасів, тобто при значенні 1 він відбиває ступінь покриття запасів всіма основними джерелами їхнього формування. Виходячи з розрахунків даного показника ми маємо такі його значення: 8,78, 0,26 та 1,22 відповідно до періодів, що досліджуються. Тому можна сказати, що незважаючи на те, що перші два показника мали від'ємне значення, даний показник є додатнім і це насамперед завдяки залученню короткострокових кредитів банку. Це означає, що запаси даного підприємства забезпечені короткостроковими позиковими коштами. Розглядаючи цей показник в динаміці слід відмітити, що найбільш забезпеченими запаси були на початку досліджуваного періоду. В 3 кварталі коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами має найменше значення. В 4 кварталі ситуація покращується і значення показника вже становить 1,22. Дана динаміка показує, що протягом досліджуваного періоду запаси були не рівномірно забезпечені власними та позиковими коштами. Це говорить про те, що тенденція зміни забезпеченості запасів позиковими грошовими ресурсами відповідає загальній тенденції розвитку підприємства.
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів (КП/В ) дорівнює відношенню величини зобов'язань підприємства до величини його власних засобів.
Значення коефіцієнта КП/В можна також визначити наступним вираженням:
КП/В1 = (1/-0,09)-1 = -12,1
КП/В2 = (1/-0,04)-1 = -26
КП/В3 = (1/-0,02)-1 = -51
Нормальне обмеження для коефіцієнта залежності : КП/В < або = 1.
З розрахунку даного коефіцієнту в динаміці видно, що протягом трьох досліджуваних періодів значення показника є від'ємним і постійно знижується . Це означає, що у підприємства в обігу знаходиться більше позикових коштів ніж власних і це співвідношення стає все більш вагомим. Це пояснюється тим, що власні кошти підприємства мають тенденцію до скорочення, а позикові кошти до збільшення.
Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів (КО/Н) обчислюється розподілом оборотних

 
 

Цікаве

Загрузка...