WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота

Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота

за товари, роботи, послуги 530 199,4 104,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 1,0 1,2
зі страхування 570 3,7 1,4
з оплати праці 580 8,2 3,1
Інші поточні зобов'язання 610 1177,5 2511,3
Усього за розділом IV 620 2695,7 4389,6
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 2476,6 4162,1
Додаток №2
Форма №1: "Баланс" підприємства ЗАТ "Сільгосппродукт" за 3 квартал 2001 року.
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 288,7 1275,6
Первісна вартість 031 293,0 1301,4
Знос 032 -4,3 -25,8
Довгострокові фінансові інвестиції 040 280,9 357,9
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 569,6 1633,5
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
Готова продукція 130 58,9 1858,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 1809,7 2165,5
первісна вартість 161 1809,7 2165,5
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 13,3 1,5
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 24,6 40,9
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 1906,5 4066,7
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0,5 1,9
Баланс 280 2476,6 5702,1
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 92,5 92,5
Додатковий вкладений капітал 320
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -311,6 -325,3
Неоплачений капітал 360
Усього за розділом І 380 -219,1 -232,8
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 1 305,9 2 343,7
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 199,4 100,2
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 1,0 1,6
зі страхування 570 3,7 2,3
з оплати праці 580 8,2 6,3
Інші поточні зобов'язання 610 1177,5 3480,8
Усього за розділом IV 620 2695,7 5934,9
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 2476,6 5702,1
Додаток №3
Форма №1: "Баланс" підприємства ЗАТ "Сільгосппродукт" за 4 квартал 2001 року.
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 288,7 486,2
Первісна вартість 031 293,0 548,5
Знос 032 -4,3 -62,3
Довгострокові фінансові інвестиції 040 280,9 209,1
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 569,6 695,3
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 62,2
Готова продукція 130 58,9 1937,2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 1809,7 8901,0
первісна вартість 161 1809,7 8901,0
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками збюджетом 170 13,3
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 24,6
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 1906,5 10900,4
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0,5 0,8
Баланс 280 2476,6 11596,5
Додаток №4
Форма №2: "Звіт про фінансові результати" підприємства ЗАТ "Сільгосппродукт" за 1 півріччя 2001 року.
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3099,3 х
Непрямі податки та інші відрахування з доходу 020 -516,6 х
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг)(010-020) 030 2582,7 х
Інші операційні доходи 040 0,3 х
Інші звичайні доходи 050 х
Надзвичайні доходи 060 х
Разом чисті доходи(030+040+050+0600 070 2583,0 х
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 х
Матеріальні затрати 090 -2563,2 х
Витрати на оплату праці 100 -11,7 х
Відрахування на соціальні заходи 110 -3,6 х
Амортизація 120 -12,9 х
Інші операційні витрати 130 х
у тому числі 131 2563,2 х
собівартість 140 х
Інші звичайні витрати 150 х
Надзвичайні витрати 160 х
Податок на прибуток 170 х
Разом витрати (090+100+110+120+130+140+105+-080+160+170) 180 -2591,4 х
Чистий прибуток (збиток) (070-180) 190 -8,4 х
Додаток №5
Форма №2: "Звіт про фінансові результати" підприємства ЗАТ "Сільгосппродукт" за 9 місяців 2001 року.
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 17803,8 х
Непрямі податки та інші відрахування з доходу 020 -2967,3 х
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг)(010-020) 030 14836,5 х
Інші операційні доходи 040 0,5 х
Інші звичайні доходи 050 х
Надзвичайні доходи 060 х
Разом чисті доходи(030+040+050+0600 070 14837,0 х
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 х
Матеріальні затрати 090 х
Витрати на оплату праці 100 -17,2 х
Відрахування на соціальні заходи 110 -7,0 х
Амортизація 120 -25,8 х
Інші операційні витрати 130 х
у тому числі 131 х
собівартість 140 -14800,7 х
Інші звичайні витрати 150 х
Надзвичайні витрати 160 х
Податок на прибуток 170 х
Разом витрати (090+100+110+120+130+140+105+-080+160+170) 180 14850,7 х
Чистий прибуток (збиток) (070-180) 190 -13,7 х
Додаток №6
Форма №2: "Звіт про фінансові результати" підприємства ЗАТ "Сільгосппродукт" за рік 2001 року.
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 24978,0 х
Непрямі податки та інші відрахування з доходу 020 -4163,0 х
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг)(010-020) 030 20815,0 х
Інші операційні доходи 040 0,6 х
Інші звичайні доходи 050 х
Надзвичайні доходи 060 х
Разом чисті доходи(030+040+050+0600 070 20815,6 х
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 х
Матеріальні затрати 090 х
Витрати на оплату праці 100 -25,2 х
Відрахування на соціальні заходи 110 -9,4 х
Амортизація 120 -62,3 х
Інші операційні витрати 130 х
у тому числі 131 х
собівартість 140 -20758,1 х
Інші звичайні витрати 150 х
Надзвичайні витрати 160 х
Податок на прибуток 170 х
Разом витрати (090+100+110+120+130+140+105+-080+160+170) 180 -20855,0 х
Чистий прибуток (збиток) (070-180) 190 -39,4 х

 
 

Цікаве

Загрузка...