WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота

Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота

якщо отримана позика носить цільовий характер, то поліпшення платоспроможності за формальними критеріями насправді є фіктивним. Але дана міра відновлення платоспроможності пов'язана з виконанням ряду умов: наявність плану фінансового оздоровлення; безумовним дотриманням цільового характеру використання раніше наданої державної фінансової підтримки.
4. Впровадження нових форм і методів керування;
5. Конверсія, перехід на реалізацію нової продукції, з іншими якісними характеристиками;
6. Підвищення ефективності маркетингу;
7.Зниження витрат на збут ;
8. Скорочення дебіторсько - кредиторської заборгованості;
9. Підвищення частки власних засобів в оборотних активах за рахунок частини фонду споживання і реалізації короткострокових фінансових вкладень;
10. Продаж зайвого устаткування, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції на основі інвентаризації;
11.Конверсія боргів шляхом перетворення короткострокової заборгованості в довгострокову;
12.Скорочення чисельності зайнятих;
13.Зменшення дебіторської заборгованості і ін.
Щодо управління дебіторською заборгованістю, то найбільш ефективними будуть такі шляхи:
1) визначення термінів прострочених залишків на рахунках дебіторів і порівняння цих термінів із середніми показниками в галузі, показниками конкурентів і даними минулих років;
2) періодичний перегляд граничної суми кредиту, виходячи з реального фінансового становища клієнтів;
3) якщо виникають проблеми з одержанням грошей, то необхідно вимагати заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;
4) використання арбітражних судів для стягнення боргів при наявності порук чи гарантій;
5) продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії чи банку, що надає факторингові послуги, якщо це вигідно;
6) при продажу великої товарної партії негайне виставлення рахунку покупцю;
7) використання циклічної виписки рахунків для підтримання одноманітності операцій;
8) відправлення поштою рахунків покупцям за декілька днів до настання терміну платежу;
9) страхування кредитів для захисту від значних збитків за безнадійними боргами;
10) обминання дебіторів з високим ризиком, наприклад, якщо покупці належать до країни чи галузі, що переживають істотні фінансові труднощі.
Стосовно скорочення поточних зобов'язань підприємства, то:
" По-перше, необхідний базовий запас коштів для виконання поточних розрахунків.
" По-друге, необхідні визначені кошти для покриття непередбачених витрат.
" По-третє, доцільно мати визначену величину вільних коштів для забезпечення можливого чи прогнозованого розширення діяльності.
Список використаної літератури:
1. Амуржиев О.В., Дорогавцев А.Е. Неплатежі: способи запобігання і скорочення - М.: Аркаюр, 1994.
2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз - М.: ДИС, 1997.
3. Абрютина М.С. Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебно-практическое пособие. - М.: "Дело и сервис", 1998.
4. Баканів М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу - М.: Фінанси і статистика, 1993.
5. Балабонов И.Т. Аналіз і планування фінансів діючого суб'єкта. - М.: Фінанси і статистика, 1994.
6.
7. Бандурка О.М., Коробів М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства - К.: ЛИБІДЬ, 1998.Баканів М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу - М.: Фінанси і статистика, 1993.
8. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс - К.: НИКА-ЦЕНТР, 2001.
9. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту - К.: Молодь, 1994.
10. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті - К.: ТОВ "БОРИСФЕН-М", 1996.
11. Вожжов А.П., Новикова Р.О. "Фінансові методи забезпечення економічного зростання." // Фінанси України. 2001. №3.
12. Закон України "Про господарські товариства" 1991 р. - http//www.rada.kiev.ua/.
13. Зятковський І. В. "Бюджет підприємства, як інструмент управління фінансовими ресурсами"// "Фінанси України", №7, 2001 р. - ст. 75-80.
14. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Облік і аналіз фінансових активів. М.: "Фінанси і статистика", 1995 р.
15. Коласс Б. Керування фінансовою діяльністю підприємства: проблеми, концепції і методи - М.: Фінанси, 1997
16. Криворучко М.І., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів - К.: "Фенікс", 1997.
17. Крейнина М.Н. Фінансове становище підприємства. Методи й оцінки. - М.: ИКЦ "Дис". - 1998.
18. Ковальов Д., Сухорукова Т. "Економічна безпека підприємства" // Економіка підприємства. -2001.- №4 .
19. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. - М.: Финансы и статистика, 1998.
20. Крейнина М.Н. Фінансове становище підприємства. Методи й оцінки. - М.: "Дис". - 1998.
21. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
22. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Усі про бухгалтерський облік - 2001. №37.
23. Родіонова Н. В. "Антикризовий менеджмент" Навч. посібник для вузів. - М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2001 р. - ст. 187.
24. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-ге вид., доп. - М.: ИП "Екоперспектива", 1997.
25. Терещенко С. І. "Моделі оцінки платоспроможності підприємства"// "Фінанси України", №7, 2001 р. - ст. 69-75.
26. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: Инфра - М, 1999
Додатки.
Додаток №1
Форма №1: "Баланс" підприємства ЗАТ "Сільгосппродукт" за 2 квартал 2001 року.
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 288,7 284,2
Первісна вартість 031 293,0 301,4
Знос 032 -4,3 -17,2
Довгострокові фінансові інвестиції 040 280,9 282,3
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 569,6 566,5
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
Готова продукція 130 58,9 385,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 1809,7 3166,9
первісна вартість 161 1809,7 3166,9
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 13,3 1,2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 24,6 41,2
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 1906,5 3595,1
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0,5 0,5
Баланс 280 2476,6 4162,1
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 92,5 92,5
Додатковий вкладений капітал 320
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -311,6 -320,0
Неоплачений капітал 360
Усього за розділом І 380 -219,1 -227,5
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 1 305,9 1 768,5
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Кредиторська заборгованість

 
 

Цікаве

Загрузка...