WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства - Курсова робота

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства - Курсова робота

перевищують половини вартості нових технічних конструкцій аналогічного призначення. Економічно доцільніше здійснювати як загальнотехнічну, так ітехнологічну (цільову) модернізацію устаткування під час проведення його капітального ремонту.
Метод визначення ефективності витрат на модернізацію такий самий, як і витрат на проведення капітального ремонту. Для цього можна користуватися формулою, поставивши у її чисельнику витрати на модернізацію замість витрат на капітальний ремонт відповідного устаткування. Коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт і модернізацію, коли їх здійснюють одночасно, можна розрахувати за формулою
ерм = 1 -
де М - витрати на модернізацію. При цьому величина , що входять у формулу, треба визначати за даними модернізованої та нової машини.
Важливим елементом процесу відтворення основних фондів є заміна фізично спрацьованих і технічно застарілих засобів праці.
Визначення необхідного (економічно раціонального) щорічного обсягу заміни засобів праці передбачає: 1) встановлення оптимальних строків експлуатації відповідних їхніх видів (груп); 2) розрахунки такого щорічного обсягу заміни, який може забезпечити дотримання оптимальних строків функціонування устаткування та інших видів основних фондів. За простого відтворення засобів праці розмір їхньої заміни (вибуття) практично має дорівнювати нормі амортизаційних відрахувань на реновацію, а за розширеного відтворення - залежатиме не лише від нормативного строку експлуатації (норми амортизації), а й від темпів щорічного збільшення обсягу основних фондів.
1.3.5. Розширене відтворення основних фондів
Нагромадження та оновлення основних фондів, нарощування виробничих потужностей підприємств різних галузей народного господарства здійснюється в процесі технічного переозброєння, реконструкції й розширення діючих або спорудження нових виробничих об'єктів (цехів, виробництв, підприємств у цілому).
Технічне переозброєння діючого підприємства означає здійснення відповідно до плану (програми) його технічного розвитку (без розширення існуючих виробничих площ) комплексу заходів, що передбачають підвищення до сучасних вимог технічного рівня окремих дільниць виробництва за рахунок впровадження нової техніки і технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, модернізації й заміни фізично спрацьованого та технічно застарілого устаткування. Реконструкція діючого підприємства є здійснюваним за єдиним проектом повним або частковим переобладнанням виробництва. За необхідності можуть бути споруджені нові або розширені існуючі допоміжні та обслуговуючі об'єкти. До реконструктивних робіт відносять також будівництво нових виробничих об'єктів замість тих, дальшу експлуатацію котрих визнано недоцільною. Під розширенням діючого підприємства заведено розуміти спорудження його другої та наступних черг, додаткових виробничих комплексів, нових цехів або розширення існуючих, а також організацію допоміжних та обслуговуючих виробництв, комунікацій тощо. До нового будівництва (новобудов) відносять спорудження окремих виробничих об'єктів або підприємств, що здійснюється на нових майданчиках та за затвердженим окремим проектом.
Такі форми розширеного відтворення основних фондів і методи оновлення виробничого потенціалу підприємств є взаємозв'язаними елементами єдиного відтворювального процесу, які доповнюють один одного. Проте пріоритетними для переважної більшості різногалузевих виробництв (господарств) треба вважати технічне переозброєння і реконструкцію діючих виробничих об'єктів. Нове будівництво стає економічно доцільним за умови вичерпання можливостей нарощування виробничого потенціалу на діючих підприємствах, а також за організації нових видів виробництва (надання нових послуг) та необхідності забезпечення належного рівня екологічної безпеки виробничо-господарської діяльності.
Розділ 2. Визначення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (розрахункова частина).
Вихідні дані для виконання курсової роботи (експерементальної).
(Варіант 02).
№ п/п Показники Одиниця
Виміру Дані
1. Проектна потужність підприємства млн. грн. 12,00
2. Обсяг реалізації продукції млн. грн. 8,10
3.
3а. Первісна вартість основних виробничих фондів(ОВФ)
з них, активна частина млн. грн.
млн. грн. 5,40
4,00
4. Залишкова вартість основних виробничих фондів млн. грн. 3,70
5.
5а.
5б.
5в. Використання ОВФ:
в першу зміну
в другу зміну
в третю зміну
млн. грн.
млн. грн.
млн. грн.
4,30
3,40
1,30
6.
6а. Чисельність працівників
з них робітників чол.
чол. 400
330
7.
7а.
7б.
7в. Працювало працівників:
в першу зміну
в другу зміну
в третю зміну
чол.
чол.
чол.
210
110
80
8.
8а.
8б. Корисний фонд робочого часу:
по плану
фактично
днів
днів
230
140
9. Тривалість зміни годин 8
10. Внутрізмінні втрати робочого часу годин 0,7
11. Річний знос ОВФ % 8,8
12. Вибуло основних виробничих фондів млн. грн. 0,43
13.
13а Поступило ОВФ
із них нових ОВФ млн. грн.
млн. грн. 0,45
0,20
14.
14а Собівартість продукції
в т. ч. матеріальні витрати млн. грн.
млн. грн. 6,10
3,80
15. Збільшення обсягу продукції у плановому році % 12,0
2.1. Загальні показники.
Показники наявності та стану ОВФ підприємства:
Первісна вартість ОВФ складає 5,40 млн. грн.
Активна частина ОВФ, тобто та, що безпосередньо бере участь у процесі виробництва складає 4 млн. грн., тоді пасивна частина ОВФ складає:
5,40 - 4,00 = 1млн. 400 тис. грн.
Коефіцієнт придатності (Кпр) ОФ як економічна категорія характеризує , яку долю складає їх залишкова вартість від первісної вартості на певну дату. Визначаємо за формулою:
Кпр = Бвз / Бвп = ( Бвп - Езн ) / Бвп;
де Бвп - балансова вартість ОВФ;
Бвз - балансова залишкова вартість ОВФ;
Езн - величина зносу ОВФ.
Тоді, Кпр = 3,70 / 5,40 = 0,685 (або 68,5%) ;
Коефіцієнт зносу (Кзн) характеризує ступінь зносу ОФ. Він визначається за формулою:
Кзн = Езн / Бвп = 1 - Кпр = 1 - 0,685 = 0,315 (або 31,5%);
На даному підприємстві ступінь зносу ОВФ дорівнює 0,315, ступінь придатності дорівнює 0,685. Отже, дане підприємство має ще досить нові ОВФ, на що вказує невеликий ступінь їх зносу. Це позитивно впливає на роботу даного підприємства.
Показники, що характеризують рух ОВФ підприємства.
Коефіцієнт вибуття (Кв) показує, яка доля ОФ, що була на балансі підприємства на початок періоду вибула за певний період. Визначаємо за формулою:
Кв = Бвв / Бвп ;
де Бвв - балансова вартість вибувших ОФ.
Тоді, Кв = 0,43 / 5,40 = 0,080 (або 8%);
Коефіцієнт надходження (Кп) ОФ показує, яка доля ОФ, що поступили на підприємство (нові фонди та фонди, що були в експлуатації у первісній вартості ОФ).

 
 

Цікаве

Загрузка...