WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Удосконалення механізму ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області - Курсова робота

Удосконалення механізму ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області - Курсова робота

скороченням простоїв обладнання протягом зміни й одержанням за рахунок цього більшого обсягу продукції; по-друге, збільшенням роботи устаткування за рахунок збільшення змінності його роботи.
Ступінь завантаження устаткування в часі визначається коефіцієнтом змінності Кзм, що показує завантаження устаткування протягом доби. Коефіцієнт змінності прийнято підраховувати за формулою:
Кзм=tзм./ N,
де - tзм фактично відпрацьоване число станко-змін за добу;
N - загальна кількість верстатів у парку.
Найбільше ефективна безперервна робота основних фондів протягом трьох змін. Проте, при безперервній протягом трьох змін (цілодобовій) роботі устаткування зношується інтенсивніше, скорочується термін його життя, при цьому погіршуються й умови його обслуговування. При роботі устаткування в одну або дві зміни є можливість проводити профілактичні огляди і поточні ремонти, тим самим, підтримувати його у працездатному стані і продовжити термін його життя.
У той же час підвищення коефіцієнту змінності означає, що за певний календарний проміжок часу обсяг продукції збільшиться. Крім того, оскільки загальний час використання обладнання у виробничому процесі скорочується, можна впроваджувати устаткування більш досконалих видів, тобто відкриваються великі можливості для технічного прогресу, що особливо важливо для тих видів основних фондів, що схильні до морального зносу.
Коефіцієнт завантаження обладнання також характеризує використання устаткування у часі. Встановлюється він для усього парку машин, що знаходяться в основному виробництві. Розраховується як відношення трудомісткості виготовлення усіх виробів на данім виді обладнання до фонду часу його роботи. Коефіцієнт завантаження устаткування на відміну від коефіцієнту змінності враховує дані про трудомісткість виробів. На практиці коефіцієнт завантаження звичайно сприймають рівним величині коефіцієнту змінності, зменшеної у двічі (при двозмінному режимі роботи) або в тричі (при трьохзмінному режимі).
Крім внутрішньозмінних і цілодобових простоїв важливо знати, наскільки ефективно використовується устаткування в години його фактичного завантаження. Це завдання вирішується за допомогою обчислення показників інтенсивного використання основних фондів, що відображають рівень їхній використання за потужністю (продуктивністю). Найважливішим із них є коефіцієнт інтенсивного використання обладнання.
Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання визначається відношенням фактичної продуктивності основного технологічного устаткування до його нормативної продуктивності, тобто прогресивної технічно обгрунтованої продуктивності.
Кінт. = Вф / Вн ,
де Вф - фактичний виробіток обладнанням продукції за певний проміжок часу;
Вн - технічно обгрунтований виробіток устаткуванням продукції за проміжок часу (визначається на основі паспортних даних обладнання).
За умови удосконалювання режимів роботи устаткування або його модернізації коефіцієнт інтенсивного використання може бути і більше 1.
До третьої групи показників використання основних фондів відносяться коефіцієнт інтегрального використання устаткування, коефіцієнт використання виробничої потужності, показники фондовіддачі і фондомісткості продукції.
Сумарну ефективність використання основних фондів - екстенсивного й інтенсивного - прийнято характеризувати інтегральним коефіцієнтом:
Кi = Кекст * Кінт .
Цей коефіцієнт комплексно характеризує експлуатацію устаткування за часом і продуктивністю (потужністю). Значення цього показника завжди нижче значень двох попередніх, тому що він враховує одночасно хиби й екстенсивного й інтенсивного використання обладнання.
Результатом кращого використання основних фондів є, насамперед, збільшення обсягу виробництва . Узагальнюючий показник ефективності основних фондів базується на принципі порівняння виробничої продукції з усією сукупністю застосованих при її виробництві основних фондів. Це показник випуску продукції, що припадає на 1 гривню вартості основних фондів, - фондовіддача. Для розрахунку величини фондовіддачі використовується формула:
Фвід = П/Ф,
де П - обсяг товарної або валової, чи реалізованої продукції, грн.;
Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.
Натуральні показники фондовіддачі поряд із вартісними застосовуються в електроенергетичній, металургійній і деяких галузях добувної промисловості. Наприклад, у чорній металургії таким показником є виплавка чавуну або сталі на 1 грн. основних виробничих фондів відповідно доменного або сталеплавильного цеху.
Фондомісткість продукції - величина, обернена фондовіддачі. Вона показує частку вартості основних фондів, що припадає на кожну гривню продукції, що випускається:
Фм = Ф/П = 1 / Ф.
Якщо фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, то фондомісткість - до зниження.
Фондоозброєність Фо характеризує ступінь технічної оснащеності праці. Визначається вона розподілом вартості основних фондів Вф на середньоспискову чисельність працівників у найбільшу зміну Чзм:
Фо = Вф / Чзм .
Розрахунок основних показників використання основних фондів на промислових підприємствах Тернопільської області у період із 1996 по 1998 рр.
Вихідні дані для розрахунку показників використання основних фондів на промислових підприємствах Тернопільської області наведені в таблиці 1:
Таблиця 1
Показники на промислових підприємствах Тернопільської області *
Показники ООдиниці виміру Роки
11996 11997 11998
Загальний обсяг промислової продукції у фактично діючих цінах ммлн.грн. 6635 6644 5554
Промислово-виробничі ОФ на кінець року ммлн.грн. 22094 22143 22211
Середньорічна кількість промислово-виробничого персоналу ттис.чол. 667 664 771
Фвід = П/Ф
Ф1996 = 635 / 2094 = 0,303;
Ф1997 = 644 / 2143 =0,3;
Ф1998 = 544 / 2211 = 0,246;
Фм = Ф/П
Фм 1996 = 2094 / 635 = 3,3;
Фм 1997 = 2143 / 644 = 3,33;
Фм 1998 = 2211 / 544 = 4,065;
Фо = Вф / Чзм
Фо 1996 = 2094 / 67 = 31,25 тис.грн/чол.;
Фо 1997 = 2143 / 64 = 33,48 тис.грн/чол.;
Фо 1998 = 2211 / 71 = 31,14 тис.грн/чол.;
З отриманих результатів видно, що за термін з 1996 до 1998 року(включно) фондовіддача постійно падала, фондомісткість, відповідно, зростала, а фондоозброєність у 1998 році зросла вцілому в порівнянні із 1996 роком, хоча й дещо зменшилась порівняно з 1997 роком. Отримана динаміка обчислених показників свідчить про малу ефективність використання основних фондів, яка, відповідно, спричинює зниження обсягу валової продукції.
Всі ці процеси спричинені такими основними факторами:
" спадом виробництва на підприємствах промисловості у Тернопільській області, що синхронізується із загальноекономічним спадом в Україні і викликаний економічною кризою;
" наявністю значної питомої ваги морально і фізично застарілих основних фондів у загальній існуючій структурі основних фондів промислових підприємств області;
" спрямуванням вагомої частини коштів на реконструкцію загальнопромислового господарства та ін.
Шляхи поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей
Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного

 
 

Цікаве

Загрузка...