WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи економіки праці - Реферат

Основи економіки праці - Реферат

весь об'єм потенційних можливостей працюючих за будь-який (плановий, звітний) період.
По відношенню до підприємства величина трудового потенціалу визначається за формулою
Фп = Фк - Тн.п.
або
Фп = Ч*Д*Тсм,
де Фп - сукупний потенційний фонд робочого часу підприємства;
Ч - чисельність працюючих людей;
Д - кількість днів роботи в періоді;
Тсм - тривалість робочого дня, зміни, години.
У загальному вигляді величину трудового потенціалу суспільства (регіону) можна виразити формулою:
m
Фп.заг. = ?Чі*Тр
i=1
де Фп.заг - потенційний фонд робочого часу суспільства, години;
m
?Чі - чисельність населення по групам, здатного брати участь у
i=1
суспільному виробництві (і=1,2,...m);
m - число груп населення;
Тр - законодавчо встановлена величина часу робіт по групам протягом календарного періоду (рік, квартал, місяць). Розраховується як добуток кількості робочих днів в періоді на встановлену тривалість робочого дня в годинах.
Оскільки трудовий потенціал включає всіх громадян, здатних брати участь в суспільному виробництві в силу своїх фізичних можливостей, наявних знань і професійно кваліфікаційних навиків при нормальному рівні інтенсифікації праці, в розрахунок мають бути включені всі групи робітників з урахуванням їхніх характерних особливостей.
Таким чином, можемо сказати, що трудовий потенціал людини є частиною його потенціала як особистості, тобто по відношенню до індивідууму трудовий потенціал - це частина потенціалу людини, який формується на основі природних даних (здібностей), освіти, виховання, життєвого досвіду (таблиця№1).
Таблиця№1
Приклади характеристик трудового потенціалу
Складові трудового потенціалу
Об'єкти аналізу та відповідні їм показники
людина підприємство суспільство
1 2 3 4
Здоров'я Працездатність.
Час відсутності на роботі через хвороби. Втрати робочого часу через хвороби та травми. Витрати на забезпечення здоров'я персоналу. Середня тривалість життя. Витрати на охорону здоров'я. Смертність за віком.
Моральність Ставлення до оточуючих. Взаємовідносини між співробітниками. Втрати від конфліктів. Шахрайство. Ставлення до інвалидів, дітей, підстаркуватих. Злочинність, соціальна напруга.
Творчий потенціал Творчі здібності. Кількість винаходів, патентів, раціоналізаторських пропозицій, нових виробів на одного працюючого. Заповзятість. Прибутки від авторських прав. Кількість патентів і міжнародних премій на одного жителя країни. Темпи науково-технічного прогресу (НТП).
Активність Прагнення до реалізації здібностей. Заповзятість.
Організованість та ассертивність Акуратність, раціональність, дисциплінованість, обов'язковість, порядність, доброзичливість. Втрати від порушень дисципліни. Чистота. Справність. Ефективна співпраця. Якість законодавства. Якість дорог та транспорту. Дотримання договорів та законів.
Освіта Знання. Кількість років навчання у школі та ВУЗі. Доля спеціалістів з вищою та середньою освітою в загальній чисельності працюючих. Витрати на підвищення кваліфікації персоналу. Середня кількість років навчання в школі та ВУЗі. Доля витрат на освіту в держбюджеті.
Професіоналізм Вміння. Рівень кваліфікації. Якість продукції. Втрати від браку. Прибутки від експорту. Втрати від аварій.
Ресурси робочого часу Час зайнятості протягом року. Кількість співробітників. Кількість годин роботи за рік одного співробітника. Працездатне населення. Кількість зайнятих. Рівень безробіття. Кількість годин зайнятості за рік.
6. Висновки
Трудовий потенціал - це інтегральна оцінка і кількісних, і якісних характеристик економічно активного населення.
Розрізняють трудовий потенціал окремої людини, підприємства, території, суспільства. Трудовий потенціал складається з багатьох компонентів, головними з яких є здоров'я, освіта, професіоналізм, моральність, мотивованість, вміння працювати в колективі, творчий потенціал, активність, організованість, ресурси робочого часу та ін.
На рівні суспільства ці компоненти можна приблизно оцінити певними узагальненими показниками:
Здоров'я населення країни характеризується середньою тривалістю життя, часткою інвалідів, смертністю за віковими групами в залежності від різних причин, розміром та часткою витрат на охорону здоров'я тощо.
Моральність суспільства визначається його релігійністю, відношенням до інвалідів, дітей, престарілих, показниками соціальної напруги, злочинності тощо.
Творчий потенціал і активність проявляються темпами науково-технічного прогресу в країні, доходами від авторських прав, кількістю патентів та міжнародних премій і т. ін.
Організованість на рівні суспільства можна оцінити якістю і стабільністю законодавства, обов'язковістю дотримання законів і угод, стабільністю політичної ситуації, якістю доріг та громадського транспорту тощо.
Рівень освіти населення характеризується середньою кількістю років навчання в розрахунку на одну людину, часткою витрат на освіту в державному бюджеті, доступністю різних рівнів освіти тощо.
Ресурси робочого часу оцінюються кількістю працездатного населен-ня, кількістю і часткою зайнятих, рівнем безробіття, кількістю відпрацьованих людино-днів за рік тощо.
7. Використана література:
1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е.
Экономика и социология труда: Учебник для вузов. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 407с.
2. Богиня Д.П., Грішнова О.А.
Основи економіки праці: Навч. Посібник. - К. : Знання-Прес, 2000. - 313 с.
3. Есинова Н.И.
Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. Пособие. - К. : Кондор, 2003. - 464 с.
4. Петюх В.М.
Ринок праці: Навч. Посібник. - К. : КНЕУ, 1999. - 288 с.
5. Тучков А.И.
Экономика труда: Учебное пособие. - М. : ИКФ "ЭКМОС", 2001. - 240 с.
Зміст:
1. Вступ.
2. Сутність трудового потенціалу.
3. Трудовий потенціал робітника.
4. Трудовий потенціал підприємства.
5. Трудовий потенціал суспільства.
6. Висновки.
7. Використана література.

 
 

Цікаве

Загрузка...