WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи економіки праці - Реферат

Основи економіки праці - Реферат

які обслуговують здатність робітника певного змісту і складності;
" особистісний потенціал - рівень громадянської свідомості і соціальної зрілості, ступінь засвоєння робітником норм віддношення до праці, цінносні орієнтири, інтереси, потреби у сфері праці.
Трудовий потенціал робітника залежить від ступеня взаємної згоди у розвитку психофізіологічного, кваліфікаційного і особистісного потенціалів.
4. Трудовий потенціал підприємства
По відношенню до підприємства трудовий потенціал становить граничну величину можливої участі робітників у виробництві, з урахуванням їх психофізіологічних особливостей, рівня професійних знань, накопиченого досвіду за наявності необхідних організаційно-технічних умов.
Трудовий потенціал підприємства як система завжди перевищує суму частин, що її складають - індивідуальних трудових потенціалів окремих працівників. Об'єднанняпрацівників в єдиний і планомірний організаційний процес праці породжує ефект колективної праці, який перевершує суму сил робітників, діючих індивідуально. Таким чином, якщо сукупність фізичних і духовних здібностей людини є основою трудового потенціалу особистості, то виробнича сила, яка виникає завдяки спільній діяльності різних індивидів, складає основу трудового потенціалу колективу підприємства. При цьому необхідно враховувати, що трудові колективи володіють різними потенціалами в залежності від територіального розташування підприємства, галузевої приналежності, розмірів виробництва, статево-вікової структури та іншого. Крім того, кожне підприємство має свої особливості формування колективу, трудові традиції, взаємовідносини між робітниками.
Структура трудового потенціалу підприємства становить співвідношення різних демографічних, соціальних, функціональних, професійних та інших характеристик груп робітників і відносин між ними.
У трудовому потенціалі підприємства можна виділити наступні компоненти:
" кадровий;
" функціональний;
" кваліфікаційний;
" організаційний.
Кадрова складова включає: кваліфікаційний потенціал (професійні знання, уміння і навички) і освітній потенціал (пізнавальні здібності).
Професійна структура колективу пов'язана зі змінами в змісті праці під впливом науково-технічного прогресу (НТП), який обумовлює виникнення нових і зникнення старих професій, ускладнення трудових операцій.
Кваліфікаційна структура визначається якісними змінами в трудовому потенціалі (зростання вмінь, знань, навичок) і відображає, перш за все, зміни в його особистісній складовій.
Організаційна складова трудового потенціал підприємства включає високу організацю і культуру праці, знаходячи своє відображення у чіткості, ритмічності, узгодженості трудових зусиль і високого ступеню задоволеності робітників своєю працею.
Організаційна складова трудового потенціалу багато в чому визначає ефективність функціонування трудового колективу як системи в цілому, так і кожного робітника окремо, і з цих позицій безпосередньо пов'язана з ефективним використанням трудового потенціалу.
5. Трудовий потенціал суспільства
Суспільний трудовий потенціал, що акумулює і синтезує сукпні здбності до суспільно корисної діяльності працездатного населення, становить конкретну форму матеріалізації людського фактору, показник рівня розвитку та межи творчої активності трудящих мас.
У кількісному відношенні суспільний трудовий потенціал характеризує можливості суспільства по залученню до суспільної праці населення різної статі та віку (чоловіків і жінок робочого, доробочого та післяробочого віку).
У якісному відношенні трудовий потенціал суспільства - це його реальні можливості по реалізації через участь у суспільно корисній праці усього різноманіття особистих здібностей і якостей: знань, умінь і навичок, які набуваються людьми в процесі виховання, підготовки до праці, безпосередньо трудової діяльності, перенавчання ті підвищення кваліфікації.
Він є похідним від рівня розвитку виробничих сил і стану здоров'я населення, від утримання загальної і спеціальної освіти, професійної підготовки, морального виховання, які відображають цілі, кінцеву спрямованість і соціально-економічні умови формування особистості.
Потенціал суспільства залежить від якісних характеристик сукупної робочої сили, які визначають рівень розвитку здібностей до праці (професійної майстерності, інтелекту, творчої активності, мобільності) і специфіку найважливіших соціально формуючих рис членів суспільства (відповідальності, справності, дисциплінованості, ініціативності, організаторських здібностей та інших).
При визначенні величини потенціалу і його використання важливо правильно вибрати показник вимірювання. У якості основного показника об'єму використовується чисельність, а показника використання - людиногодина. Дослідження показуюють, що різниця в оцінці затрат праці у промисловості країни по величині відпрацьованих людиногодин і середньосписковій чисельності робітників знаходиться в межах 15%. Відповідно, показник середньоспискової чисельності робітників, який є змінною величиною, не може бути еталоном при оцінці величини потенціалу, тому при аналізі динаміки його можна застосовувати лише з поправочними коефіцієнтами. Оскільки такі коефіцієнти розробити дуже складно, необхідно знайти новий об'ємний показник.
Дослідження, які були проведені вітчизняними економістами, показали, що в якості основного об'ємного показника трудового потенціалу може виступати лише людиногодина. Вона є стабільною та може застосовуватись в усіх економічних розрахунках на будь-якому рівні.
Величина сукупного потенціального фонду робочого часу виробничого колективу становить різницю між календарним фондом (Фк) і сумарними резрвоутворюючими неявками і перервами (Тн.п.). До нерезервоутворюючих відносяться регламентовані витрати, які за своєю правовою та економічною сутностями є необхідними і не можуть служити резервом збільшення часу безпосередньої роботи (вихідні і святкові дні, основні і додаткові відпустки та інші законодавчо встановлені неявки і перерви). В цьому фонді відображається

 
 

Цікаве

Загрузка...