WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота

Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота

цінностей.
Виникаючі протиріччя у відносинах управління на основі власності наймання цілком можуть бути розв'язані.
Виконавець повинен бути повноправним розпорядником виготовленої продукції.
Повинна бути гідна винагорода за кінцевий результат з розподілом прибутку членами трудового колективу.
Трудовий колектив право розпоряджатися своєю власністю, інакше не зможе ефективно домагатися кінцевих результатів при необхідності всіх наявних у його розпорядженні ресурсів.
Система стимулів мотивація повинна бути гнучкою відповідати меті, яка змінюється. Цього можна досягти за допомогою трансакційного керівництва, суть якого полягає у своєчасному укладанні одноразових угод з підлеглими при виникненні різних нестандартних ситуацій, не обговорених у контрактах. Досягнення підлеглими поставлених перед ними завдань у таких ситуаціях буде сприяти успішному досягненню кінцевої трансформованої мети підприємства.
Пропозиції, щодо покращення управління персоналом на ЗАТ "Коломийська швейна фабрика."
та розстановка кадрів повинна бути такою, щоб кожен член трудового колективу приносив користь та сприяв підвищенню прибутку та покращенню діяльності на підприємстві.
Просування працівників по службі, залучення в управління, залучення до розподілу прибутку.
Зміцнення взаємозв'язків профспілки, керівників підлеглих.
Управління персоналом передбачає широке використання результатів оцінки його роботи, адже кожна організація прагне зберегти кращі кадри, створити умови для прфесійно-кваліфікаційного зростання одночасно звільнитись працівників інертних, малокваліфікованих, безперспективних.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Конституція України. Прийнята 18.06.96р.- К.: Україна, 1996.- 54с.
Закон України Про підприємництво: Відомості Верховної Ради України - 1991р. № 20.
Закон України Про власність: Відомості Верховної Ради України - 1991р. № 20.
Закон України Про підприємства в Україні: Відомості Верховної Ради України - 1991р. № 24.
Закон України Про оплату праці: "Галицькі контракти" - 1995р. № 21.
Енциклопедія бізнесмена , економіста , менеджера . / За редакцією Р.Дяківа - К.: Міжнародна економічна фундація , 2000
Баканов М.И.Анализ хозяйственноъ деятельности в торговле: Учеб.пособие. - Москва.: Экономика, 1997
Баканов М.ІИ., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Москва.: Финансы и статистика, 1997
Бойчук М.І. Економіка підприємства: Н/пос.- Київ, 1995.
Беляева С.Г., Кошкина В.И. Теория и практика антикризисного управления: Учебник -. Москва,1996
Василенко В.А., Мельник И.Е "Стратегия и инновации в системе менеджмента": Учеб.пос.- М.: МГИУ, 2001
Евсеев В.И. Экономический механизм управления здоровьем. - К.: УИОЗ, 1998
Василенко В.О Антикризове управління підприємством. Навч. Посібник. - К.: ЦУЛ, 2003
Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підр.- Київ: КНЕУ, 2000
Ворст Й., Ревентлоу П, Экономика фирми: Учебник: Пер, с дат. - М.: Высш.шк.,1994
Григорьев В.В.,Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика: Учеб.пособие. - М.: ИНФРА - М, 1997
Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб.пособие. - Москва: ИЭП,1998
Грузинов В.П Экономика предприятия: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу . Навчальний посібник. - К.: Знання-прес , 2000
Кожекин Г.Я. Синиця Л.М. Организация производства: Учеб. Пособие. - Минск:ИВ Энергоперспектива, 1998
Економіка виробничого підприємства: Навч.пос./ Й.М.Петрович, І.О.Будіщева, І.Г.Устінова, Г.С.Домарадзька та ін.; За ред.Й.М.Петровича. - Л.: Оскарт, 1996
Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: Хвиля-Прес, 2001
Економічний аналіз: Навч.пос./ За ред.М.Г.Чумаченка. - Київ, 2001
Зайцев Н.Л. Экономика промышленого предприятия: Учебник. - М.: ИНФРА - М, 1998
Зубовський В.М. Економіка підприємства Опорний курс лекцій - К.:Європейський університет , 2000
Козанцев А.К., Подлесных В.Н., Серова Л.С. Практический менеджмент: Учеб.пособие. -М.: ИНФРА - М,1998
Ластовицкий В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви: Пос. - Чернівці, 1995
Липсиц И. В. Бизнес-план - основа успеха. Практическое посо
бие.-М.: Машиностроение, 1992
Мірошниченко А.В. Діловий успіх: бізнес-планування та маркетинг.- К.: А.Л.Д.,1997
Міщенко В.Я. Орлов П.А. Пеліхов Є.Ф. Економіка виробничо-підприємницькоїдіяльності: Нав.пос. - Київ, 1995
Менеджмент в малом бизнесе. Бизнес-план.- Москва, 1993
Молодцова О.П. Управління якістю програмної продукції : Нав.пос.- Київ.: КНЕУ , 2000
Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учеб.пособие.- 2-е изд.- М.: Финасы и статистика, 1997
Мазаракі А.А. та .Економіка торговельного підприємства: Підручник - К.: Хрещатик , 1999
Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Нач.пос. - К.: КНЕУ, 1999
Олійник С.У. Стратегія тактика діяльності промислового підприємства в умовах ринку Київ, 1996
Організація планування виробництва на підприємствах швейної промисловості: Навч.пос./ Н.А.Адамова,В.А.Йохна, Т.Л.Малова, Т.Є.Пєнкіна. - К.: Вища школа., 1994
Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства.:Підручник - К.: Скарби , 2002
Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності господарювання . Підручник - Тернопіль : Економічна думка , 2001
Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємства: Підр.- Київ, 2000
Пелих А.С. Бизнес -план или как организовать собственный бизнес: Москва, 1998
Примак Т.О. Економіка підприємств : Навч.пос.- Київ, 1999
Савицькая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебн.пособие.- Минск.: Экоперспектива, 1998
Татаркин А.И. Ресурсы хозрасчетного предприятия: Москва, 1989
Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Підр. - Київ.:КНЕУ , 2000
Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Нав. пос. - К. : НБУ , Львів : Банківський Інститут ,2000
Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия . Учебное пособие.- К. : МАУП , 1998
Чаюн І.О. , Бондар І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та ресурсне обгрунтування : Навчальний посібник.- К. : КНТЕУ , 2000
Экономика предприятия: Пособие для вузов / В.Я.Хрипач, А.С.Головачев, И.В.Головачева, Т.П.Лизунока и др.; Под ред. В.Я.Хрипача. - Минск: НПЖ "Финансы, учет, аудит", 1997
Экономика предприятия: Пособие для вузов / В.Я.Хрипач, Г.З.Суша, Г.К.Онопенко.; Под ред. В.Я.Хрипача. - Минск: "Эконопресс",2000
Экономика предприятия: Учебник для вузов / В.Я.Горфинкель, Л.Я.Аврашов, В.В.Адамчук, О.В. Антонова, В.А.Швандар.; Под ред. / В.Я.Горфинкеля, , В.А.Швандара - Москва: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998
Экономика предприятия: Пособие для вузов / В.Я.Горфинкель, В.П.Купряков, В.И.Фатеева, В.А.Швандар.; Под ред. В.Я. Горфинкеля, Е.М.Купрякова. - Москва: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1996
Экономика предприятия: Учебник / И.О.Волков, Н.Б.Акуленко, Ю.Ф.Елизаров, И.Л.Тихомирова и др.; Под ред. О.И.Волкова. - Москва.: ИНФРА -М, 1997

 
 

Цікаве

Загрузка...