WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка поточного плану підприємства - Курсова робота

Розробка поточного плану підприємства - Курсова робота


Курсова робота
"Планування діяльності підприємства"
на тему:
"Розробка поточного плану підприємства"
ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Вступ.
Розділ 1. План виробництва та реалізації продукції.
Розділ 2. Планування трудомісткості виробничої програми та пропускної спроможності обладнання.
Розділ 3. Планування показників по праці.
Розділ 4. Планування заробітної плати.
Розділ 5. Планування собівартості та прибутку.
Розділ 6. Аналіз і планування фінансових результатів діяльності підприємства.
Висновки.
Вступ.
Планування підприємства в умовах ринку - це самостійна діяльність суб'єктів ринкових відносин, направлена на визначення цілей підприємства, ресурсів для досягнення цих цілей і передбачення результатів.
"Планування діяльності підприємства" передбачає вивчення теоретико-методичних основ розробки всіх розділів поточного плану підприємства: прогноз збуту, план виробництва і реалізації продукції, план підвищення ефективності виробництва, виробнича потужність підприємства, план по праці та заробітній платі; планування продуктивності праці, собівартість продукції, фінансовий план, планування прибутку.
Метою вивчення є ознайомлення із прийомами та методами розробки поточного плану підприємства в умовах ринкової економіки.
Планова діяльність здійснюється на наступних принципах:
- принцип єдності вимагає, щоб планування охоплювало всі сфери діяльності підприємства, тенденції зміни та зворотні зв'язки в його системі;
- процес планування на підприємствах повиннен здійснюватись постійно, у рамках установленого циклу, і змінювати свою спрямованість у зв'язку з виникненням непередбачених обставин;
- використання ресурсів підприємства повинне орієнтуватися на потреби, умови і кон'юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва;
- процедури планування мають забезпечувати безпосередній зв'язок показників плану з впровадженням нової техніки, технології, поліпшенням організації виробництва і праці.
"Планування діяльності підприємства" орієнтована на формування теоретичних основ планування діяльності підприємства, розробки поточних планів. Його вивчення дає можливість опанувати певний обсяг теоретичних і методологічних знань, знаходження рішення тих чи інших економічних проблем, що виникають в процесі їх практичної діяльності.
Розділ 1. План виробництва та реалізації продукції.
1. За даними таблиці 1.1. розраховую план продажу (реалізації) продукції на плановий квартал.
Таблиця 1.1.
План продажу (реалізації) продукції на плановий квартал.
Найменування виробу Обсяг продажу, одиниць Ціна за одиницю продукції, грн. Доход (виручка) від реалізації продукції без ПДВ, грн.
А 4200 450 1890000
В 2880 530 1526400
С 4000 320 1280000
Разом 11080 4696400
Доход (виручку) від реалізації продукції без ПДВ розраховую за формулою:
, (1.1)
де: - ціна одиниці і-ої продукції, грн.;
- плановий обсяг продажу і-ої продукції, од.;
n - кількість видів продукції.
2. Розраховую величину залишку готової продукції на складі на кінець планового кварталу за формулою:
(1.2)
де: - запас готової продукції і-го виду на кінець кварталу в днях.
Дані розрахунку записую в таблицю 1.2
3. Визначаю обсяг товарної у плановому кварталі:
а) у натуральному виразі (виробнича програма):
(1.3)
де: - запаси готової продукції і-го виду на початок кварталу, од.
Дані розрахунку записую в таблицю 1.2
б) у вартісному виразі:
(1.4)
де: - плановий обсяг випуску продукції і-го виду (виробнича програма) од.
Дані розрахунку записую в таблицю 1.2
Таблиця 1.2
Виробнича програма на плановий квартал
Найменування виробу Обсяг продажу, одиниць Запаси готової продукції на складі, одиниць Виробнича програма, одиниць Ціна за одиницю продукції, грн. Обсяг товарної продукції, грн.
на початок кварталу на кінець кварталу
А 4200 247 187 4140 450 1863000
В 2880 92 112 2900 530 1537000
С 4000 200 178 3978 320 1272960
Разом 11080 539 477 11018 4672960
4. Розраховую обсяг валової продукції за формулою:
а) у натуральному виразі:
(1.5)
де: - обсяг незавершеного виробництва і-го виробу, відповідно на початок і кінець кварталу, од.
(1.6)
де: - тривалість виробничого циклу і-го виробу, дні;
- коефіцієнт готовності і-го виробу.
Дані розрахунку записую в таблицю 1.3
б) у вартісному виразі:
(1.7)
Дані розрахунку записую в таблицю 1.3
Таблиця 1.3
Обсяг валової продукції на плановий квартал
Найменування виробу Виробнича програма, одиниць Обсяг незавершеного виробництва, одиниць Валова продукція, одиниць Ціна за одиницю продукції, грн. Обсяг валової продукції, грн.
на початок кварталу на кінець кварталу
А 4140 150 166 4156 450 1870200
В 2900 192 181 2889 530 1531170
С 3978 155 155 3978 320 1272960
Разом 11018 497 502 11023 46744330
Розділ 2. Планування трудомісткості виробничої програми та пропускної спроможності обладнання.
Таблиця 2.1
Розрахунок трудомісткості виробничої програми по групам обладнання на плановий квартал
Наймену-вання виробу Вироб-нича програ-
ма, оди-
ниць Планова трудомісткість по групам обладнання за діючими нормами, нормо-годин
I II III IV
одиниці виробу виробни-чої програ-ми одиниці виробу виробни-чої програ-ми одиниці виробу виробни-чої програ-ми одиниці виробу виробни-чої програ-ми
А 4140 2,8 11592 2,8 11592 1,4 5796 0,6 2484
В 2900 3,1 8990 2,6 7540 1,0 2900 0,6 1740
С 3978 3,7 14719 2,6 10343 0,7 2785 1,1 4376
Разом 11018 35301 29475 11481 8600
Таблиця 2.2
Пропускна спроможність обладнання у плановому кварталі.
Група облад-нання Кіль-
кість облад-нання, одиниць Фонд часу одиниці облад-нання при двозмі-нній роботі, годин Фонд часу роботи групи облад-нання , годин (гр.2*
гр.3) Трудоміст-кість програми за діючими нормами, нормо-годин Середній коефіцієнт виконання норм Трудоміст-кість програми з урахуван-ням коефіцієн-ту виконання норм, нормо-годин
(гр. 5:гр. 6) Коефі-цієнт заван-тажен-ня на прог-раму (гр. 7: гр. 4) Фонд часу роботи групи облад-нання після прове-дення заходів, годин Коефі-цієнт заван-таження після проведе-ння заходів (гр. 7:
гр. 9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 40 1000 40000 35301 1,16 30432 0,76 30432 1,0
II 44 1000 44000 29475 1,16 25409 0,58 25409 1,0
III 12 1000 12000 11481 1,16 9897 0,82 15000 0,66
IV 16 1000 16000 8600 1,16 7414 0,46 7414 1,0
Разом 112 112000 84857 73152 0,65 78255 0,93
1. За даними таблиці 2.2 розраховую пропускну спроможність обладнання при двозмінному режимі роботи обладнання.
2. Розраховую трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм виробітку по

 
 

Цікаве

Загрузка...