WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена - Реферат

Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена - Реферат

7 членів на строк 5 років. Функція обрання членів Правління може бути делегована відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Спостережній раді товариства. До складу Правління Товариства входять Голова Правління, заступники Голови Правління та члени Правління. Член Правління не може одночасно бути членом Спостережної ради та (або) Ревізійної комісії. Порядок обрання та формування Правління регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.
8.19. До компетенції Правління належать:
а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
в) укладання договорів (угод), в тому числі купівлі-продажу на суму, що не перевищує 5% валюти балансу;
г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства);
д) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів акціонерів;
е) прийом та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства;
є) організація, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів (за погодженням із Спостережною радою);
ж) укладання колективного договору;
з) здійснення інших дій, передбачених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради.
До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Правління.
8.20. Порядок скликання і проведення чергових та позачергових засідань Правління регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.
8.21. Рішення Правління приймаються колегіальне на засіданнях Правління або одноособове Головою Правління у випадку делегування йому таких повноважень. Засідання Правління проводяться у випадку необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Кожний член Правління має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більшість членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів - голос Голови є вирішальним.
8.22. Особи, які входять до складу Правління, повинні мати трудові відносини з Товариством. Члени Правління не звільняються від виконання своїх посадових обов'язків. Секретар Правління може бути призначений з числа працівників Товариства.
8.23. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів на 5 років. Голова Правління керує роботою Правління. Голова Правління має право:
а) без доручення представляти інтереси Товариства та вчиняти, від його імені юридичне значущі дії;
б) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради;
в) підписувати доручення, договори (угоди), в тому числі договори оренди, купівлі-продажу та інші документи від імені Товариства;
г) розподіляти обов'язки між членами Правління;
д) вирішувати інші питання, делеговані Правлінням;
е) у випадках коли дії посадових осіб нанесли або можуть нанести збитки Товариству, Голова Правління може призупинити такі дії шляхом усунення членів Правління, інших осіб Товариства.
8.24. Перший заступник голови Правління надає допомогу Голові Правління в організації роботи Правління та виконує його функції у випадку його відсутності.
Ревізійна комісія
8.25. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, його дочірніх підприємств, філій, та представництв.
8.26. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 3 членів на 5 років.
Член Ревізійної комісії не може одночасно бути членом Спостережної ради, Правління та іншою особою Товариства.
8.27. Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями здійснює чергові та позачергові перевірки. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.
8.28. Чергові перевірки Ревізійна комісія Товариства здійснює за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс.
8.29. Позачергові перевірки Ревізійна комісія Товариства здійснює:
а) за рішенням Загальних зборів акціонерів;
б) за рішенням Спостережної ради Товариства;
в) за власною ініціативою;
г) на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10% голосів.
8.30. За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізійна комісія Товариства складає висновки.
8.31. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів і Спостережній раді, звітує про свою діяльність за рік на Загальних зборах акціонерів.
8.32. Інші питання діяльності Ревізійної комісії регулюються внутрішніми нормативними документами Товариства.
9. Реорганізація та ліквідація Товариства
9.1. Реорганізація чи ліквідація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів або на підставі відповідного судового рішення.
9.2. Порядок реорганізації чи ліквідації Товариства регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.
9.3. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.
9.4. Порядок ліквідації Товариства, а також утворення та роботи його ліквідаційної комісії у випадку визнання його банкрутом визначається законодавством України про банкрутство.
9.5. Комплекс організаційно-правових заходів по забезпеченню ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія, до якої переходить право розпорядження майном Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується рішенням органу, за рішенням якого відбувається ліквідація.
9.6. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія:
а) управляє майном Товариства;
б) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
в) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
г) реалізує майно Товариства;
д) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.
9.7. Ліквідаційна комісія складає звіт про результати своєї роботи у формі ліквідаційного балансу та подає його на затвердження органу, що прийняв рішення про ліквідацію.
9.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
10. Зміни в установчих документах Товариства
10.1. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
10.2. Зміни, внесені у Статут Товариства, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.
10.3. Зміни, внесенні у Статут Товариства, набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

 
 

Цікаве

Загрузка...