WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена - Реферат

Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена - Реферат

Збори акціонерів
8.2. Загальні збори акціонерів є Вищим органом управління Товариства. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь особи, що є власниками акцій на день проведення зборів, або їх повноважні представники.
8.3. До компетенції Загальних зборів акціонерів належать:
а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
б) внесення змін до Статуту Товариства;
в) обрання та відкликання членів Спостережної ради Товариства;
г) обрання та відкликання членів Правління та Ревізійної комісії;
д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та положень;
є) внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
з) вирішення питання про придбання Товариством <алдій, що випускаються ним;
й) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
і) прийняття рішення про реорганізацію та припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
ї) Загальні збори акціонерів можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства, які не урегульовані законом.
Повноваження, передбачені пунктами б), д), е), і), належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.
8.4. Чергові Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням Товариства не менше одного разу на рік.
8.5. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням з його ініціативи на вимогу Спостережної ради або Ревізійної комісії, у разі неплатоспроможності Товариства.
8.6. Позачергові Загальні збори акціонерів повинні бути скликані Правлінням на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів з будь-яких причин та в будь-який час. У випадку, коли Правління протягом 20 робочих днів не виконало вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10% голосів, про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі акціонери мають право скликати збори самі з дотриманням встановленого чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства порядку їх скликання.
8.7. Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 45 днів до дати їх проведення, публікується Правлінням Товариства в одному з центральних офіційних видань та в одному з видань, що видаються в регіоні розташування АТ. У повідомленні зазначаються: найменування та місцезнаходження Товариства, дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів, повний перелік питань, включених до порядку денного, а також порядок ознайомлення акціонерів з інформацією, що стосується питань, включених до порядку денного, адреса, за якою будуть прийматися пропозиції щодо порядку денного.
8.8. Не пізніше, ніж за ЗО днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного акціонерів, що на момент їх надання володіють у сукупності понад 10% голосів, не можуть бути відхилені Правлінням.
8.9. Про зміни, що сталися у порядку денному Загальних зборів акціонерів, Правління зобов'язане повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в тих же виданнях не пізніше, ніж за 10 днів до дати скликання Загальних зборів акціонерів.
8.10. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які володіють у сукупності більше ніж 60% голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів повноважні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.
Більшістю у 3/4 голосів акціонерів або їх повноважних представників, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, приймаються рішення з наступних питань:
а) зміна Статуту Товариства;
б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
З інших питань рішення приймається простою більшістю голосів.
Спостережна рада
8.11. Спостережна рада є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів і контролює та регулює діяльність Правління Товариства
8.12. Спостережна рада обирається Загальними зборами акціонері* з числа акціонерів у кількості 5 членів строком на 5 років. Член Спостережної ради не може бути одночасно членом Правління та (або) Ревізійної комісії Товариства. Порядок формування Спостережної ради регулюється внутрішніми нормативними документами.
8.13. Спостережна рада в межах своєї компетенції:
а) вимагає скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли цього вимагають інтереси акціонерів і Товариства в цілому;
б) вирішує питання про винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів тих чи інших питань;
в) розглядає висновки, матеріали перевірок і службових розслідувань, здійснюваних Ревізійною комісією;
г) подає Загальним зборам акціонерів пропозиції з питаньдіяльності Товариства;
д) погоджує порядок денний Загальних зборів акціонерів;
е) заслуховує поточні звіти Правління про діяльність Товариства;
є) аналізує дії Правління по керівництву поточною діяльністю Товариства, реалізації технічної та цінової політики;
ж) ініціює проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
з) попередньо погоджує проекти договорів (угод), в тому числі купівлі-продажу "а суму, що не перевищує 10% валюти балансу;
й) рекомендує Загальним зборам акціонерів розмір та спосіб зміни статутного фонду Товариства;
і) рекомендує Загальним зборам акціонерів розмір дивідендів;
ї) подає Загальним зборам акціонерів рекомендації щодо доцільності створення або припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
Рішенням Загальних зборів акціонерів на Спостережну раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
8.14. Порядок скликання та проведення чергових і позачергових засідань, та іншої діяльності Спостережної ради регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.
8.15. Засідання Спостережної ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2/3 від загальної кількості його членів. Кожний член Спостережної ради має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більшість членів Спостережної ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів - голос Голови є вирішальним.
8.16. Спостережна рада подає Загальним зборам акціонерів щорічний звіт про свою діяльність у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства.
Правління Товариства
8.17. Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює керівництво його поточною діяльністю.
8.18. Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості

 
 

Цікаве

Загрузка...