WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена - Реферат

Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена - Реферат

в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.
3.16. Товариство має право укладати угоди (договори), контракти, в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, набувати майнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем в суді, арбітражному суді. Товариство має право на придбання та надання права володіння та використання охоронних документів, технологій, науково-технічної інформації, конструкторських розробок.
3.17. Товариство самостійно розпоряджається грошовими коштами згідно Статуту та чинного законодавства.
3.18. Частка майна та обігових коштів Товариства може бути передана дочірнім підприємствам, філіям або представництвам Товариства у господарське відання на основі рішення Загальних зборів. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням.
4. Засновники і учасники Товариства
4.1. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.
4.2. Акціонерами-учасниками Товариства можуть бути:
- юридичні та фізичні особи України, а також іноземних держав відповідно до законодавства України, що набули прав власності на акції в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.
4.3. Акціонери Товариства мають право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його ма:":::а, пропорційно розміру своєї частки в Статутному фонді Товариства;
- продавати, передавати акції, які належать йому, в порядку згідно з діючим законодавством та цим Статутом, заповідати їх у спадщину, дарувати;
- користуватись перевагою при придбанні додатково випущених акцій Товариства.
4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
- додержувати установчих документів Товариства і виконувати рішення органів управління;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та установчими документами;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
4.5. Засновники та учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах належних їм акцій.
5. Статутний фонд Товариства
5.1. Статутний фонд Товариства становить 459 994,5 грн.
5.2. Статутний фонд поділено на 1 839 980 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного фонду.
5.4. Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшено шляхом:
- додаткового випуску та реалізації акцій за рахунок грошових або інших внесків;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій.
Рішення про збільшення статутного фонду приймається Вищим органом Товариства.
5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшено за згодою кредиторів шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання акцій, викуплених Товариством у акціонерів. Рішення про зменшення статутного фонду Товариства приймається у тому ж порядку що й про його збільшення.
5.6. Рішення про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
5.7. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства про зменшення Статутного фонду шляхом зменшення номінальної вартості акцій має бути передбачено, що сертифікати акцій не подані акціонерами для анулювання визначаються Товариством не дійсними через 6 місяців після персонального письмового повідомлення про це акціонерів.
6. Акції Товариства
6.1. Товариство випускає прості іменні акції в розмірі його статутного фонду і реєструє їх згідно з чинним законодавством.
Акціонерам може видаватись сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій.
6.2. Викуп та продаж власних акцій Товариством проводиться за рішенням Правління.
6.3. Акція (пакет акцій) можуть бути придбані Товариством на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами або за ціною, що склалася на фондовому ринку.
6.4. Придбані Товариством власні акції можуть бути розподілені серед акціонерів або реалізовані шляхом продажу на фондовій біржі чи позабіржовому ринку.
7. Порядок розподілу прибутку та покриття витрат
7.1. Сума прибутку, що отримується Товариством за звітний період від усіх видів діяльності ? його балансовим прибутком. Балансовий прибуток складається з прибутку від реалізації та з прибутку від позареалізаційних операцій.
Прибуток від реалізації продукції дорівнює виторгу від реалізації продукції (товарів, послуг) за мінусом податку на додану вартість, акцизу, ввізного мита, митного збору та інших обов'язкових зборів та платежів, а також витрат, що включаються до собівартості продукції.
Прибуток від позареалізаційних операцій дорівнює коштам, одержаним від позареалізаційних операцій за мінусом витрат на ці операції. Позареалізаційні операції пов'язані з діяльністю Товариства, що безпосередньо не пов'язане з реалізацією продукції (товарів, послуг) та іншого майна.
У розпорядженні Товариства залишається чистий прибуток, тобто балансовий прибуток за мінусом податку на прибуток та інших платежів, то мають сплачуватись з балансового прибутку.
Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.
7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України і внутрішніх нормативних документів Товариства.
7.3. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства. Порядок створення фондів і розмір відрахувань до них визначається рішенням Загальних зборів акціонерів. За рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства створюються:
а) резервний фонд;
б) фонд дивідендів;
в) інші фонди.
7.4. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних звідшкодуванням збитків та позапланових витрат.
Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру.
Рішення про використання коштів фонду приймається Правлінням Товариства.
7.5. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства за підсумками року. Сплата дивідендів не є зобов'язанням Товариства перед акціонерами і здійснюється з чистого прибутку та залежить від результатів господарської діяльності Товариства. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо недоцільності сплати дивідендів з акцій за результатами роботи за рік. Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік, у наступному за звітним році, після проведення зборів акціонерів, шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином згідно з порядком, визначеним проспектом емісії акцій чи рішенням Правлінння Товариства.
7.6. Спостережна рада та Загальні збори акціонерів не мають права оголошувати сплату та сплачувати дивіденди, якщо Товариство є неплатоспроможним або може стати неплатоспроможним внаслідок такої сплати.
8. Органи управління Товариства
8.1. Органами управління Товариством є:
а) Загальні збори акціонерів;
б) Спостережна рада;
в) Правління;
г) Ревізійна комісія.
Загальні

 
 

Цікаве

Загрузка...