WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена - Реферат

Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена - Реферат

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
І НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ НА ЗАСАДАХ
ЯКОЇ ЦЯ ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕНА.
Статут ВАТ "Коломиясільмаш"
1. Загальні положення
1.1. Відкрите акціонерне товариство "Коломийський завод сільськогосподарських машин" (надалі-Товариство) засновано згідно з наказом Фонду державного майна України від 24 лютого 1995 року N5-АТ відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", Закону України "Про господарські товариства" та Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992р. №' 686 "Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства".
1.2. Найменування Товариства:
повне - відкрите акціонерне товариство "Коломийський завод сільськогосподарських машин", скорочене - АТ "Коломиясільмаш".
1.3. Місце знаходження Товариства:
Івано-Франківська обл., 78200, м. Коломия, вул. Пушкіна, 6.
1.4. Установчі документи Товариства: Статут АТ "Коломиясільмаш".
2. Мета та предмет діяльності Товариства
2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також його працівників.
2.2. Предметом діяльності Товариства є:
- виготовлення навантажувачів та інших машин, інструменту, обладнання;
- виготовлення товарів народного вжитку і надання послуг населенню;
- проведення товарообмінних та торгівельно-закупівельних операцій, бартерних, клірінгових та інших угод;
- надання посередницьких послуг у сферах підприємницької діяльності;
- інвестиційна діяльність у сфері підприємницької діяльності;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- ведення імпортно-експортних операцій, необхідних для господарської діяльності;
- виконання автотранспортних послуг;
прискорення науково-технічного прогресу в галузі виробництва навантажувачів, інструменту, обладнання та інших машин на базі науки, техніки, технології та організації виробництва, "ноухау";
- проведення науково-дослідних робіт;
- проведення інформаційно-консультативної діяльності;
- виконання робіт по маркетингу, в т.ч. створення баз (підприємств) по проведенню ремонту, продажу та сервісному обслуговуванню;
- проведення конкурсів, фестивалів, ярмарок, симпозіумів, аукціонів, виставок на території України та за кордоном;
- готельне обслуговування, організація відпочинку;
- експлуатація та створення кафе, барів, клубів та спортивних споруд (зали, стадіон, басейни тощо);
- надання медичних та лікувально-оздоровчих послуг;
- посередницька, закупівельна та торговельна діяльність, в т.ч. у вигляді комісійної, комерційної, фірмової, оптової та роздрібної торгівлі, зокрема продуктами харчування, експлуатації та створення власних магазинів, реалізація власної продукції та товарів інших юридичних та фізичних осіб, в т.ч. закуплених у іноземців, за валюту;
- холдінгова діяльність;
- рекламно-видавнича діяльність;
- проведення лізингових операцій;
- організація фірмової торгівлі в Україні та за її межами;
- надання послуг телефонного зв'язку;
- виробництво та реалізація засобів виробництва;
- інвестиційна діяльність;
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
- деревообробне виробництво та реалізація його продукції;
- оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна ;
- виробництво сільськогосподарської та харчової продукції;
- організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій, готелів, станцій технічного обслуговування підприємств та пунктів громадського харчування;
- здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
3. Юридичний статус Товариства
3.1. Товариство є юридичною особою з дня державної реєстрації його Статуту. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням, інші печатки і штампи, а також фірмовий знак, які затверджуються Правлінням Товариства і реєструються в установленому порядку, товарний знак відповідно до діючого положення, а також друкований орган.
3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.
Товариство не відповідає за зобов'язання засновника, а засновник за зобов'язання Товариства.
3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства "Коломийський завод сільськогосподарських машин".
3.4. Майно, гроші та інші активи Товариства, його дочірніх підприємств, організацій, філій та представництв, а також надане йому майно, захищене правом власності відповідно до законодавства України.
3.5. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право укладати угоди (договори, контракти), в т.ч. договори купівлі-продажу, набувати майнових і немайнових прав, нести відповідні зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.
3.6. Товариство має право в установленому чинним законодавством України порядку:
- випускати цінні папери;
- засновувати самостійно і разом з іншими юридичними і фізичними особами, як на території України так і за її межами спільні підприємства, господарчі товариства з правом юридичної особи;
- створювати на території та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства.
3.7. Створювані Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Товариства.
Дочірні підприємства, філії та представництва діють згідно з Статутом, та Положенням, затвердженим Загальними зборами акціонерів.
3.8. Товариство може вкладати грошові кошти в облігації, позики, сертифікати банків, депозитні та інші папери, що знаходяться в обігу, проводити аукціони, виставки, ярмарки, бути учасниками асоціацій, концернів, консорціумів та інших об'єднань, здійснювати операції на товарних біржах.
3.9. Товариство самостійно планує свою виробничу і фінансово-господарську діяльність, а також соціальний розвиток колективу, проводить роботу на основі договорів із замовниками та постачальниками.
3.10. Товариство може відкривати в установах банків рахунки в національній та іноземній валюті як за місцем свого знаходження, так і за місцем розташування своїх дочірніх підприємств, філій та представництв згідно чинного законодавства.
Товариство має право відкривати рахунки в закордонних банках відповідно до чинного законодавства України і зарубіжних держав.
3.11. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи згідно з діючим законодавством України та цим Статутом.
3.12. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
3.13. Товариство є власником:
- майна, переданого йомузасновником у власність;
- майна, придбаного внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.
3.14. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, відчужувати іншим способом юридичним і фізичним особам майно та інші матеріальні цінності, що належать йому.
3.15. Товариство несе відповідальність за свої зобов'язання

 
 

Цікаве

Загрузка...