WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основні фонди підприємства - Реферат

Основні фонди підприємства - Реферат

структуру ОФ. Галузева структура характеризується співвідношенням питомої ваги ОФ різних галузей до загальної вартості ОФ в промисловості. Вікова структура - це співвідношення різних вікових груп ОФ в їх загальній вартості. Технологічна структура показує співвідношення між активною і пасивною частинами основних засобів.
2. В процесі використання ОФ зношуються. В економіці розрізняють фізичне (матеріальне) і моральне (економічне) зношення. Фізичне зношення - це матеріальне зношення ОФ, в результаті якого вони перестають задовольняти вимоги, які до них ставляться. Воно може наступити в результаті використання, неправильного використання (зберігання) і невикористання. Всі ОФ підлягають ремонту, щоб усунути зношення. Міра фізичного зносу розраховується за показником коефіцієнту фізичного зношення:
?ф=Тф/Тн
Тф - фактичний термін служби
Тн - нормативний термін служби
?ф=А (сума аморт.відрахувань)/ Sп.
?ф= S рем/ Sп.
S рем - вартість ремонту
Крім фізичного зношення, ОФ підлягають моральному зношенню, яке відбувається внаслідок впливу НТП. Є 2 види морального зношення:
" 1-го роду - спричиняє НТП, що проявляється в підвищенні продуктивності праці в галузях, які виготовляють основні засоби.
" 2-го роду - це втрата ОФ частини їх вартості в результаті появи сучасніших, більш продуктивних ОФ, кращої організації виробництва. Його можна усунути шляхом модернізації.
Економічним мірилом морального зношення може служити коефіцієнт морального зношення:
?м= (Sп- Sв) /Sп
Коефіцієнт загального зношення:
?з= 1-(1- ?ф)*(1- ?м)
3. Амортизація - це поступове погашення вартості ОФ шляхом перенесення її на вартість виготовленої продукції. Норми амортизації (встановлений розмір амортизаційних відрахувань за певний період часу, виражений в % до їх первісної або переоціненої вартості) використовуються для розрахунку суми амортизаційних відрахувань:
А= (Sп*Нам)/100%
А - сума амортизаційних відрахувань
Нам=(Sп- Sв)/( Sп*Тсл)*100%
Тсл - термін служби
Спрощено норми амортизації розраховуються як величини, обернено пропорційні термінам корисної експлуатації окремих видів необоротних активів.
Всі ОФ в Україні згідно прийнятого "Положення про порядок визначення амортизації і віднесення амортизаційних відрахувань на витрати підприємства" поділяються на групи:
1. будівлі, споруди, передавальні пристрої (норма амортизації - 5%)
2. транспортні засоби, меблі, офісне обладнання, побутові електромеханічні прилади, інструменти, інформаційні системи (25%)
3. інші (15%)
Можуть бути застосовані такі методи амортизації необоротних активів:
1. Прямолінійний.
2. Зменшення балансового залишку (залишкової вартості)
3. Прискореного зменшення балансового залишку (залишкової вартості).
4. Суми чисел (кумулятивний).
5. Виробничий.
Прямолінійний метод.
За цим методом річна сума амортизації визначається діленням вар-тості, що амортизується, на очікуваний період використання об'єкта ос-новних засобів.
Річна сума амортизації дорівнює:
(первісна вартість - ліквідаційна вартість)/корисний термін використання.
Наприклад, первісна вартість об'єкта 80 000 грн., термін його корисної експлуатації - 5 років. Очікується, що цей об'єкт основних засобів буде мати ліквідаційну вартість 10 000 грн. Річна сума амортизації об'єкта основних засобів дорівнює:
(80000 - 10000)/5 = 14000 грн.
Розподіл амортизаційних відрахувань
Рік
Залишкова вартість на початок періоду, грн.:
Сума нарахованої амортизації, грн.:

80000
14000

66000
14000

52000
14000

38000
14000

24000
14000
Сума
10000
70000
Прямолінійний метод має свої переваги та недоліки. Переваги: простота розрахунку, рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, забезпечує порівняльність собівартості продукції з доходами від її реалізації.
Недоліки: не враховує моральне зношування, відмінність виробничої потужності об'єкта основних засобів у різні роки його експлуатації, не вра-ховує необхідність збільшення витрат на ремонт в останні роки експлуатації об'єкта.
Амортизаційні відрахування за методом зменшення балансового залишку визначаються за допомогою фіксованого (постійного) відсотка від залишкової вартості об'єкта. Норма амортизації в цьому випадку розрахо-вується так:
t?(ліквідаційна вартість/первісна вартість)
де t - термін корисної експлуатації об'єкта
Якщо розрахункову величину амортизаційних відрахувань віднести до первинної вартості основних фондів, то норми амортизації розподіляють за регресивною шкалою.
За даним методом річні амортизаційні відрахування протягом періоду експлуатації постійно зменшуються і в результаті не повністю компенсують амортизовану вартість основних фондів. Тому доволі часто використовується комбінація методів зменшеного залишку і рівномірної амортизації (здійснюється в другій половині терміну експлуатації основних фондів). Це дозволяє повністю амортизувати їх первинну вартість.
Наприклад, припустимо, на підприємстві встановлено певного типу обладнання вартістю 100 тис. грн. Списання проводяться в розмірі 20% від балансового залишку. Щорічні амортизаційні відрахування виглядають так:
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Сума відрахувань
20
16
12,8
Балансовий залишок
80
64
51,2
За три роки списано 48,8 тис. грн., тобто 18,8 тис. грн. - прибуток, прихований у витратах виробництва, який повністю звільнений від оподаткування і перерахований в амортизаційний фонд. Кошти з амортизаційного фонду можуть бути використані для інвестицій.
Метод прискореного зменшення балансового залишку.
Згідно з цим методом річна сума амортизації визначається як добуток балансового залишку об'єкта на початок звітного періоду та норми аморти-зації, яка обчислюється із терміну корисного використання об'єкта і по-двоюється. Ліквідаційна вартість об'єкта в такому разі не береться до

 
 

Цікаве

Загрузка...