WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат

Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат

операцій: доходи отримані від здачі майна в аренду, дивіденди по акціях, облігаціях і цінних паперах, які належать Товариству, а також інші доходи - від операцій, безпосередньо пов'язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг) та її реалізацією.
В даному питанні глибоко розкрита економічна сутність прибутку Товариства "Стела". Аналіз складу та динаміки прибутку Товариства потребує ретельного розгляду, зважаючи на тему даної курсової роботи, що і розкривається в наступному питанні курсової роботи.
2. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства
Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства є одним із найактуальніших питань діяльності Товариства "Стела", так як і такі як балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток від іншої реалізації, результатом від позареалізаційних операцій, оподаткований прибуток, чистий прибуток [ 7 ].
Рис.2.1 Блок - схема фактичного аналізу прибутку
Балансовий прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції (робіт, послуг), від іншої реалізації, доходи та видатки від позареалізаційних операцій (рис. 2.1).
Згідно з п. 71 [ 3] балансовий прибуток визначається як сума фінансових результатів від усіх видів діяльності Товариства за звітний період, яка складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг) включаючи продукцію підсобних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, основних фондів, нематеріальних активів, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій та інших позареалізаційних операцій.
Отже, балансовий (обліковий) прибуток включає в себе фінансові результати по всіх видах діяльності підприємства, причому у підприємства одна діяльність може бути прибутковою, а інша збитковою. Складові частини балансового прибутку згідно Інструкції [2] наведені на рис. 2.1.
Слід також відмитити, що на практиці можливі три варіанти результатів: балансовий прибуток, балансовий збиток або нульовий результат .(тобто прибуток дорівнює збиткам).
На базовому підприємстві ведуть бухгалтерський облік по показникам, наведеним в таблиці 2.1. Ці показники зведені в синтетичному обліку та відображаються в таких формах звітності як баланс підприємства - форма 1 (дод. А,Б) та звітності про фінансові результати підприємства - форма 2 (дод. В,Д).
Для того, щоб детальніше визначити за рахунок якої складової збільшується або зменшується балансовий прибуток Товариства, необхідно провести аналіз складу, структури та динаміки балансового прибутку, який наведений в таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Аналіз складу, структури та динаміки балансового прибутку ВАТ "Стела" за 9 місяців 2001 -2002 рр.
Склад прибутку на 01.10.2001 на 01.10 2002 Фактично прибутку співставлено в цінах 2001 року, тис.грн Абсолютне відхилення, +, -
Сума тис.грн Структура, % Сума тис.грн Структура, %
Прибуток всього в т.ч 1100,7 100 702,4 100 765,5 -398,3
Прибуток від реалізації продукції 637,0 57,9 700,0 99,6 763,0 +63,0
Позареалізаційні фінансові результати 463,7 42,1 2,4 0,4 1528,6 -461,3
Зданої таблиці видно, що балансовий прибуток ВАТ "Стела" в 2002 р. порівняно з 2001 роком зменшився на 398,3 тис.грн або на 63,8% прибуток від реалізації продукції збільшився на 63 тис.грн або на 9,9%, позареалізації фінансові результати зменшились на 461,3 тис.грн.
Отже, в основному балансовий прибуток підприємства за рахунок суттєвого зменшення позареалізаційних доходів зменшився.
При вивченні динаміки балансового прибутку враховані інфляційні фактори його зміни.
Отже, величина балансового прибутку залежить від багатьох факторів. Крім того слід мати на увазі залежність прибутку від облікової політики.
Отже, з моменту набрання чинності нової редакції Закону [ 1 ], облікова політика підприємств грунтується на таких показниках як валові доходи і валові витрати. Цей закон своїм положннями ввів таке поняття, як "податковий облік", який суттєво змінив порядок розрахунку оподатковаого прибутку. Тому всі підприємства з 01.07.1997 р. для визначення прибутку від господарської діяльності застосовують принципи податкового, а не бухгалтерського обліку.
Під валовими доходами згідно статті 4 Закону [ 1 ] слід розуміти загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, як на території України так і за її межами.
Якщо розглядати детальніше, то з одного боку, суми отриманих доходів - це надходження грошових коштів на поточний, валютний рахунок або в касу підприємства з іншого боку - суми доходів нарахованих відповідають вартості продукції (відвантаженої), товарів, робіт, послуг.
Валовими витратами згідно Закону [ 1 ] є сума буд-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, виконання робіт, наданих послуг купуються (виготовляються) такими платниками податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності, тобто це суми будь-яких витрат, сплачених або нарахованих у звітному періоді. Валові витрати - це дещо більше, ніж сума, яка відображена в реєстрах бухгалтерського обліку. До валових витрат відносяться і нараховані витрати виробництва, по яким ще не здійснені розрахунки. Облік валових витрат ведеться по рахунку "Валові витрати".
Отже, керуючись діючим законодавчими актами, Товариство здійснює облік прибутку, який підлягає оподаткуванню, (ведеться) за методами податкового обліку.
Показники, які визначають оподатковуваний прибуток, відображають в декларації про прибуток підприємства (дод. Ж,З).
3 Аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг
Основну частину прибутку Товариство отримує від реалізації продукції та послуг (див.таб.3.1). В процесі аналізу визначається динаміка виконання плану прибутку від реалізації продукції та фактори зміни її суми.
Аналіз виконання плану прибутку від реалізації продукції необхідно розпочати з перевірки обгрунтованості планових показників собівартості та прибутку, випуску та реалізації продукції . Це дасть можливість встановити причини відхилення фактичного прибутку від реалізації від планового.
Для цього складають баланс товарної продукції та її собівартості (таб. 3.2
Отже з балансу товарної продукції видно, що весь позаплановий прибуток отриманий за рахунок випуску товарної продукції (89,1 тис.грн).
За рахунок зміни продукції в залишках на початок і кінець року прибуток збільшився на 1,6 тис.грн. Можна зробити висновок, що дане підприємство продуктивно працювало протягом усього періоду.
Згідно [3], прибуток (збиток) від реалізації продукції визначається в продажних цінах без акцизного збору, податку на додану вартість, ввізного мита, митного збору та інших обов'язкових зборів та платежів передбачених чинним законодавством і витратами, які включаються в собівартість реалізованої продукції.
Отже,основну частину прибутку

 
 

Цікаве

Загрузка...