WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства (Курсова) - Реферат

Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства (Курсова) - Реферат

вико-ристовуємих в країнах з ринковою економікою,потребують адаптації кумовам трансформуючої економіки України.
Підприємства,особливо працюючі в стратегічно важливих для економіки країни галузях,повинні формувати власні фінансові механізми та інструменти,виходячи з особливостей як кожного контракту,так і конк-ретних умов ринкового середовища -законодавчої бази,кон?юктури ринку та інших факторів.Для цього в складі економічних структур підп-риємства повинні створюватися підрозділи фінансової інженерії,які призвані самим тісним чином взаємодіяти з службами стратегічного планування і управління підприємством.
Розроблені та реалізовані механізми фінансової стратегії,які наведені в курсовій забезпечують синергічний ефект -сформовані в результаті пільги та преференції для підприємства ведуть в кінцевому рахунку кбільшому сумарному результату для економіки держави в цілому (платежі до бюджету на всіх рівнях,занятість працівників підприємства розвиток потенціалу підприємства).
Використання більшості сучасних та довольно струнких інструментів фінансової стратегії,нароблених в странах Заходу,особливо пов?язаних з наявності розвинутого фінансового ринку,потребує формування та розвитку фінансового менеджменту на макроекономічному рівні.З другого боку,банковським структурам потрібні мотиваційні механізми для підтримки процедур фінансової інженерії на взаємодіючих з ними підприємствами.
Багато фінансових механізмів,у тому числі,які забезпечують діяльність підприємства в маштабах світового фінансового ринку,могли б бути запущені та приносити значні результати вже зараз в випадку ле-галізації фінансових ресурсів ??тіньової економіки??.
Література.
1.А.В.Калина,М.Т.Пашута Прогнозування та макроекономічне пла-нування ;Навчальний посібник,К:МАУП,98р.,стр.34-36.
2.А.М.Ковалева Финансы ,Научное пособие,М:97,стр.322
3.А.М.Поддерьогін Фінанси підприємств ,стр.288
4.Бонк И.А. Стратегия и тактика управления финансами ,К,1996,с.21
5.БизнесИнформ; ж,№5-6,1999,стр.86-92.
6.Портер М. Стратегія конкуренції:методика аналізу галузей і діяльно-сті конкурентів ,К,1998.,стр.342,416.
7. Стратегическое планирование ,Под ред. Уткина Э.А.,М:98
8.Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия ,Научное посо-бие;К:МАУП,1998г.
9. Формування державної системи економічного прогнозування та планування ,ж.Банківська справа №2 ,96р.,стр.11-20.
10.Ю.В.Николенко,М.М.Діденко,А.В.Шегда Основи економічної теорії ,Підручник:У 2 кн.Кн.2:Підприємництво,маркетинг,менеджмент.Ві-дтворення в національному та світовому господарстві,К:Либідь,1998р,
272с.,стр 180.
Додатки
Блок-схема№1.Процес планування
Таблиця №2. Оцінка стану підприємства .
Характеристика стану
Підприємства Оцінка
а(t)<а(t-1)
а(t)<аопт(t)
а(t+1)<аопт(t)
а(t) а(t-1)
а(t)<аопт(t)
а(t+1)<аопт(t)
-1
а(t) а(t-1)
а(t) аопт(t)
а(t+1)аопт(t) +1
а(t)< а(t-1)
а(t) аопт(t)
а(t+1)<аопт(t) -1
а(t)< а(t-1)
а(t) аопт(t)
а(t+1) аопт(t)
а(t) а(t-1)
а(t)< аопт(t)
а(t+1) аопт(t)
0
а(t)< а(t-1)
а(t)< аопт(t)
а(t+1) аопт(t)
-1
Таблиця №3.Оцінка квадрату матриці фінансової стратегії.
№ квадрату матриці фінансової
стратегії Оцінка
1 -1
2 -1
3 -1
4 0
5 0
6 0
7 +1
8 +1
9 +1
Таблиця №4.Визначення номеру фінансової діяльності.
Оцінка характеристики стану
Підприємства Оцінка квадрату
матриці фінансової
стратегії Номер фінансової
стратегії
-1 -1 1
-1 0 2
-1 +1 3
0 -1 4
0 0 5
0 +1 6
+1 -1 7
+1 0 8
+1 +1 9
Таблиця №5.Склад фінансової стратегії.
№ фінансової стратегії в табл.№1. Визначення стану
Підприємства Склад фінансової
стратегії
1 незадовільний фінансово-гос-подарський стан з тенденцією до погіршення
Підприємство знаходиться в кризовому стані.для покращен-ня стану необхідна комплексна
система фінансово-господар-ського оздоровлення.потрібно
добитися приросту результатів фінансової і господарської дія-льності для переміщення в ква
драти 4,5,6.доцільним в май-бутньому буде зближення к по-тенціальним межам розвитку.
2 задовільний фінансово-госпо-дарський стан з тенденцією до погіршення Старіюче підприємство.необхі-
дно недопустити одкат в квад-рати 1-3,досягнучи стабільно зростаючої тенденції розвитку. доцільним являється спроба виходу на нові сегменти ринку і розвиток технічних нововедень
3 добрий фінансово-господарсь-кий стан з тенденцією до погір-
шення Підприємство,досягше меж ро-звитку.перспективною можна рахувати орієнтацію виробниц-тва,вихід на нові ринки збуту, проведення маркетингової по-літики,яка може надопустити одкату в нижні квадрати матри-
ці.
4 незадовільний фінансово-гос-подарський стан з нестабіль ною тенденцією розвитку Забезпечення стабільностіро-
звитку дозволе підприємству покинути небезпечну зону мат-
риці.чим вище будуть темпи росту,тим скоріше відбудеться
здвиг до верхніх квадратів матриці.
5 задовільний фінансово-госпо-дарський стан з нестабільною тенденцією розвитку Нестабільний стан.підприємст-
во балансує між небезпекою одкату в нижні квадрати матри-
ці.
6 добрий фінансово-господарсь-кий стан знестабільною тенде- нцією розвитку непоганий стан,на котрий ,од-
нако,негативно впливає неста-
більний стан розвитку,що може
зумовити зпад в нижні квадра-
ти матриці.ліквідація причин,
які зімовлюють нестабільність
розвитку,лозволе зберегти по-
ложення в матриці.
7 незадовільний фінансово-гос-
подарський стан з тенденцією до покращення Підприємство,яке виходить з кризового стану.при забезпе-
чинні добрих тенденцій зміни
фінансово-господарського ста-
ну в майбутньому стане реаль-
ною можливість покращення
стану.
8 задовільний фінансово-госпо-
дарський стан з тенденцією до
покращення достатньо успішна діяльність.
однак,на всі можливості розви-
тку задієні.стабільна і динаміч-
на діяльність забезпечить мож-
ливість досягнення верхніх
квадратів матриці.
9 добрий фінансового-господар- ський стан з тенденцією до по-
кращення успішна діяльність з реальни-
ми можливостями подальшого
розвитку.можлива одна стра-
тегія -утримання досягнутого стану.
Міністерство освіти України
КДТУ
Кафедра:Фінансів та планування
Курсова робота на тему :
??Фінансова стратегія діяльності підприємства.??
Виконав: студент
групи ФК-97-2
Москаленко В.М.
Перевірив:
Кравченко В.П.
Кіровоград 1999р.

 
 

Цікаве

Загрузка...