WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

капіталу.
Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства вимірюється абсолютними і відносними показниками.
Розрізняють показники економічного ефекту та економічної ефективності.
Економічний ефект - показник, який характеризує результат діяльності. Це абсолютний об'ємний показник. В залежності від рівня управлянния та галузевої належності підприємства в якості показників використовують показники валового національного продукту, валового прибутку від реалізації, прибутку і т.п.
Основним показником беззбитковості роботи підприємства є прибуток. Проте по цьому показнику, взятому ізольовано, неможливо зробити обосновані висновки про рівень рентабельності. Прибуток в 100 тис. грн. може бути прибутком різновеликих по масштабам діяльності і розмірам владеного капіталу підприємств. Ступінь відносної ваги цієї суми також буде не однакова. Тому в аналізі використовують різні коефіцієнти рентабельності.
Економічна ефективність - відносний показник, що співставляє одержаний ефект з затратами чи ресурсами, вокористаними для досягнення цього ефекта. Загальну оцінку економічної ефективності діяльності підприємства дають показники рентабельності авансованого і власного капіталу, а ріст їх в динаміці розглядується як позитивна тенденція.
При аналізі доцільно використовувати послідовність взаємопов'язаних і не складних, по структурі та кількості показників, таблиць:
1. Господарські засоби підприємства та їх структура (містить такі показники, як величина господарських засобів в оцінці нетто, основні засоби, нематеріальні активи, оборотні засоби, власні оборотні за-соби);
2. Основні засоби підприємства (приводиться вартісна оцінка основних засобів, частка орендованих основних засобів, коефіцієнти зносу і оновлення);
3. Структура і динаміка оборотних засобів підприємства (приводиться укрунене групування статей ІІ та ІІІ розділів балансу, а також ряд специфічних показників, таких, як величина власних оборотних засобів, їх частка в покритті товарних запасів та інше);
4. Основні результати фінансово-господарської дяльності підприємства (прибуток, рентабельність, рівень витрат обертання, фондовіддача, показник оборотності);
5. Ефективність використання фінансових ресурсів (всього фінансових ресурсів, в тому числі власних і залучених, рентабельність авансованого і власного капіталу та інше).
2.3. Аналіз фінансово-господарськоїдіяльності підприємства
Фінансова звітність (комплекс показників діяльності фірми) служить джерелом інформації для оцінки та характеристики фінансово-господарської діяльності підприємства на певний звітний момент. Розглянемо основні показники які використовуються при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства.
Показники оцінки майнового стану
Сума господарських засобів, які знаходяться в розпорядженні підприємства. Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які знаходяться на балансі підприємства. Це загальна облікова оцінка, яка не співпадає з загальною ринковою оцінкою активів підприємства. Ріст цього показника свідчить про нарощення майнового потенціалу підприємства.
Частка активної частини основних засобів. Згідно нормативної докуметації, частина основних засобів - машини, обладнання і транспортні звсоби. Ріст цього показника в динаміці оцінюється як позитивна тенденція.
Коефіцієнт зносу. Характеризує частку вартості основних засобів, яка залишилася для списання на затрати в послідуючих періодах. Вивористовується в аналізі як характеристика стану основних засобів. Доповненням цього показника до 100 % (чи 1) є коефіцієнт годності.
Коефіцієнт оновлення. Показує яку частину від наявних на кінець звітного періоду від основних засобів складають нові основні засоби.
Коефіцієнт вибутаття. Показує яка частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність в звітному періоді вибула із-за старості та по іншим причинам.
Оцінка ліквідності і платоспроможності
Величина власних оборотних засобів. Характеризує ту частину власного капіталу підприємства яка є джерелом покриття оборотних активів підприємства (тобто активів, які мають оборотність менш одного року). Це розрахунковий показник, який залежить як від структури активів, так і від структури джерел засобів. При інших рівних умовах ріст показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Оборотні засоби - цей показник характеризує активи підприємства (ІІ і ІІІ розділи активу баланса), власні оборотні засоби - джерела засобів, а саме частина власного капіталу підприємства (як джерело покриття оборотних активів). Величина власних оборотних засобів дорівнює перевищенню оборотних активів над поточними зобов'язаннями. Можлива така ситуація коли величина зобов'язаннь перевмщує величину активів (тобто одним з джерел покриття основних засобів і необоротних активів є кророткострокова кредиторська заборгованість). Фінансовий стан підприємства в цьому випадку нестійкий, потрібні термінові міри по його виправленню.
Маневреність функціонуючого капіталу. Характеризує частину власних оборотних засобів, які знаходяться в формі грошових коштів. Для нормально функціонуючого підприємства цей показник міняється в межах від нуля до одиниці. При інших рівних умовах ріст показника в динасіці є позитивним фвктором. Оріентовне значення показника встановлюється самостійно і залежить, наприклад, від того, наскільки висока одноденна потреба підприємства у вільних грошових ресурсах.
Коефіцієнт покриття (загальний). Дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи скільки гривень оборотних активів підприємства приходиться на одну гривню поточних зобов'язань. Якщо оборотні активи перевищують по величині поточні зобов'язання, підприємства розглядається як успішно функціонуюче. Розмір перевищення й виражається коефіцієнтом покриття. Нижнє значення показника - 2 (по західній обліково-аналітичній практиці).
Коефіцієнт швидкої ліквідністі. Аналогічний коефіцієнту покриття, про-те з розрахунку виключена найменш ліквідна частина оборотних активів - виробничі запаси. Нижнє значення показника - 1. Якщо ріст показника пов'язаний з ростом дебіторської заборгованості, то діяльність підприємства можна характеризувати з гіршої сторони.
Коефіцієнт абсолютної ліквідністі (платоспроможності). Є найбільш жорсткім критерієм ліквідності: показує яка частина короткострокових боргових зобов'язань при необхідності може бути погашена негайно. Нижня границя показника - 0,2. У вітчизняній практиці середнє значення цих коефіцієнтів ліквідності, як правило значно нижче. Доцільно розглядати ці показники в динаміці, доповнюючипорівняльним аналізом доступних даних по аналогічним підприємствам.
Частка власних оборотних засобів в покритті запасів. Характеризує частину вартості запасів яка покривається власними оборотними коштами (велике значення має для підприємств торгівлі; нижня границя - 0,5).
Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується співвідношенням величин "нормативних" джерел покриття запасів і суми

 
 

Цікаве

Загрузка...