WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

здійснюють кругооборот в кожній стадії якого міняють свою форму. Так на першій стадії обороту, коли підприємство купує сировину, матеріали, паливо, МШП і т.п., оборотні засоби з грошей перетворюються у виробничі запаси. На другий стадії, коли виробничі запаси передаються в цехи для виготовлення продукції, оборотні засоби знаходяться в стані виробничих затрат (незавершене виробництво). Третя стадія охоплює час від надходження продукції з цехів на склад до її відгрузки покупцям і являє собою товарну стадію. Після оплати готової продукції оборотні засоби міняють товарну форму на грошову і тим самим завершується кругооборот, який може бути виражений формулою
Г - Т - П - ... - Т' - Г'
Тривалість одного обороту виражено в днях, носить назву оботність засобів.
* Коефіцієнт закріплення оборотних засобів - це сума оборотних засобів, яка приходиться на одиницю (грошову) реалізованої за певний період продукції.
Вказані показники тісно пов'язані між собою. Наведемо формули для їх обчислення:
де КО - коефіцієнт оборотності;
КЗ - коефіцієнт закріплення;
О - оборотність в днях;
Д - кількість днів в періоді, за який обчислюється оборотність;
С - середні залишки оборотних засобів;
Р - об'єм реалізації продукції.
Більш швидка оборотність (чи її прискорення) свідчить про краще використання оборотних засобів. В результаті прискорення оборотності відбувається вивільнення засобів з обороту, тобто з тими ж оборотними засобами підприємство має можливість більше випускати продукції, а уповільнення оборотності визиває додаткове залучення засобів в господарський оборот. Сума вивільнення, або залучененя засобів по результатам оборотності визначається множенням кількості днів прискорення чи уповільнення оборотності на одноденний об'м реалізації в звітному періоді.
Показники використання оборотних засобів і методи їх обчислення наведені в таблиці розрахунків показників в кінці другого розділу роботи.
Склад і структура засобів підприємства, ефективність їх використання багато в чому визначаються джерелами їх формування.
Аналіз джерел утворення засобів виробництва дозволяє встановити, яка доля активів виробництва фінансується власними засобами, а яка - залученими, який вплив чинять залучені засоби на зміну рівня рентабельності власних засобів.
Показані в І розділі пасиву баланса джерела власних засобів мають цільове призначення:
* для вкладень в основні фонди і нематеріальні активи;
* довгострокові фінансові вкладення;
* фінансування капітальних вкладень;
* формування власних оборотних засобів (запасів і витрат), призначених для уставної діяльності підприємства;
* фінансування заходів за рахунок створених спеціальних фондів.
Статутний фонд є основним джерелом формування основних фондів, нематеріальних активів і власних оборотних засобів. Джерелом не завершеного будівництва і довгострокових фінансових вкладень виступають як власні засоби, відображені в балансі по статтям "Спеціальні фонди і цільове фінансування", "Фінансування капітальних вкладень", "Амор-тизаційний фонд", так і довгострокові кредити та позики, показані в ІІ розділі пасиву баланса.
При аналізі балансу припускається, що довгострокові кредити та позики є першочерговими джерелами фінансування незавершеного будівництва, а в недостаючій частині джерелами служать спеціальні фонди, цільове фінансування та амортизаційний фонд.
В пасиві балансу відображається і нерозподілений прибуток, який виступає джерелом фінансування виробничого і соціального розвитку підприємства, а також його фінансових інвестицій.
Зміни, які відбулись на протязі звітного періоду в складі і структурі джерел засобів підприємства, відображені в таблиці 7 (в процентних та абсолютних величинах).
Коефіцієнти, які характеризують джерела засобів підприємства мають такий вигляд:
1) коефіцієнт автономії або фінансової незалежності
власні джерела
власні + залучені джерела
Коефіцієнт показує питому вагу власних засобів в загальній сумі фінансування активів балансу.
2) Коефіцієнт співвідношення позичених і власних засобів
сума всіх заборгованостей
сума власних коштів
Цей коефіцієнт показує, скільки залучених коштів припадає на одну грошову одиницю власних коштів. Критичне значення, якщо він більше одиниці,при високій оборотності оборотних засобів може не впливати на фінансову автономність.
По даним бухгалтерського балансу необхідно встановити яка частина власних джерел направляється на фінансування оборотних засобів. Цю процедуру прийнято називати визначенням власних оборотних засобів, а в міжнародній практиці - визначення чистого робочого капіталу.
Власні оборотні кошти потрібні підприємству для створення постійних мінімальних виробничих запасів (сировина, матеріали, паливо, МШП), покриття витрат незавершеного виробництва, витрат майбутніх перідів, готової продукції, які служать для забеспечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції. Залучені засоби знаходяться у тимчасовому користуванні підприємства і підлягають поверненню їх власникам або витрачаються за цільовим призначенням.
Наявність у підприємства оборотних засобів визначається по різниці підсумків І розділу пасиву і І розділу активу балансу. Враховуючи, що джерелом придбання основних засобів і капітальних вкладень є довгострокові позичкові кошти, цілком виправдано додавати їх до підсумку І розділу пасиву. Наявність власних оборотних засобів може бути визначена і як різниця між всіма оборотними засобами (підсумок ІІ і ІІІ розділів активу) і короткостроковими пасивами (підсумок ІІІ розділу пасиву).
Фактична наявність власних оборотних засобів і їх норматив відображаються в звіті (форма №3, рядок 590 і 595). Власні оборотні засоби призначені для створення запасів і покриття витрат, показаних в ІІ розділі активу балансу. Певна частина власних засобів має цільове призначення і використовується в обороті як тимчасово вільні кошти. Це перш за все відноситься до засобів спеціальних фондів і цільового фінансування, амортизаційного фонду. Іммобілізація оборотних коштів (відволікання їх на незаплавновані цілі) відображається по рядку 310 активу балансу як витрати, не перекриті засобами фондів і цільового фінансування. На цю суму зменшується участь власних оборотних засобів в формуванні запасів і затрат. У випадку недостатньості власних коштів для створення вказаних запасів і покриття витрат підприємство залучає позикові кошти у вигляді банківських кредитів, різної кредиторської заборгованості. При цьому частина кредиторської заборгованості є стійким джерелом формування запасів і затрат. Так як по умовам діючих розрахунків ці засоби постійно знаходяться в обороті, їх називаютьстійкими пасивами. До такої за-боргованості відноситься частина заборгованості робітникам і службовцям по заробітній платі і по платежам на соціальне страхування, заборгованість по авансам одержаним, якщо вона носить постійний характер. В балансі нормована частина стійких

 
 

Цікаве

Загрузка...