WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

балансу) і яка їх структура;
* скільки маємо оборотних (мобільних) засобів і яка їх структура;
* які джерела формування засобів (власні кошти, кредити банку, кредиторська заборгованість) і їх структура;
* які зміни відбулися в складі засобів та їх джерел за звітний період.
Таблиця 1
Структура засобів та їх джерел по аналітичному балансу-нетто
АКТИВ ПАСИВ
І. Оновні засоби та ін. позаоборотні активи
Оновні засоби та нематеріальні активи
Капітальні та фінансові вкладення
Інші вкладення
Всього по розділу І І. Джерела власних коштів
Статутний фонд
Спец. фонди та цільове фінансування
Нерозподілений прибуток
Інші джерела
Всього по розділу І
ІІ. Запаси і затрати
Виробничі запаси і незавершене виробництво
Готова продукція
Інші запаси і затрати
Всього по розділу ІІ ІІ. Довгострокові пасиви
Довгострокові кредити банків
Довгострокові позикові кошти
Всього по розділу ІІ
ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та ін. Активи
Грошові кошти
Короткострокові фінансові вкладення
Інші активи
Всього по розділу ІІІ ІІІ Розрахунки та інші пасиви
Короткострокові кредити та позикові кошти
Розрахунки з кредиторами
Інші пасиви
Всього по розділу ІІІ
БАЛАНС БАЛАНС
По таблиці 1 перш за все може бути дана оцінка структури майна підприємства і її зміни в звітному періоді. До майна, характеризуючого потенціал підприємства, відносяться основні засоби, виробничі запаси, незавершене виробництво. Звідси необхідно встановити коефіцієнт реальної вартості основниїх засобів в майні підприємства, який розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до вартасті всього майна, тобто підсумку балансу-нетто.для промислових підприємств він повинен бути більше 0,5. Те, на скільки ефективно використовуються засоби для підприємницької діяльності, характеризує коефіцієнт реальної вартості основних та матеріальних оборотних засобів в майні підприємства:
основні засоби - знос +
+ виробничі запаси + незавершене виробництво
підсумки активу балансу
Він показує яка питома вага виробничого потенцалу в активах підприємства.Зниження цього показника вказує на зниження можливостей підприємства, яке зумовлене збільшенням валюти балансу по статтям, не віднесеним до виробничого потенціалу.
В розділі І активу відображуються не тільки основні засоби, але й інші позаоборотні активи. Тут показані довгострокові фінансові вкладення в інші підприємства, які хоч й знижують виробничий потенціал підприємства, але приносять прибуток і розширюють можливості виробничо-господарської діяльності і маневрування фінансовими ресурсами.
Відображений в цьому розділі незавершені капітовкладення означають можливості вдосконалення виробничого потенціалу, про те слід вияснити, чи вони не є законсервованими або довгобудовами.
Для здійснення процесу виробництва необхідні оборотні фонди. В умовах неперервності процесу виробництва частина ресурсів підприємства знаходится в сфері обігу. Звідси грошові засоби, виділені для авансу на утворення запасу оборотних виробничих фондів і фондів обігу, показують собою оборотні засоби. В міжнародній практиці оборотні засоби називають робочим капіталом, поточним капіталом. Оборотні засоби є найбільш мобільним елементом виробничого процесу, вони впливають на інтенсифікацію виробництва, підвищення його результативності. Призначення оборотних засобів полягає в тому, щоб при найменшій їх наявності забезпечити неперервність процесу виробництва і реалізації продукції. За способом формування оборотні засоби діляться на власні та залучені (позикові або позичені), а по методу планування на нормовані та ненормовані (схема 1).
Якщо доля мобільних засобів значно первищує імобільні (основні засоби), це свідчить про необхідність зміцнення виробничого процесу і потенціалу.
Оборотні засоби в запасах і затратах є матеріальними, потреба вних планується. Обоснованість їх наявності обов'язкова умова забеспечення безперебійного виробничого процесу, тому вони повинні формуватися за рахунок власних джерел. Норматив власних оборотних засобів відобра-жається в річній звітності по рядку 590 форми № 3.
Зниження частки матеріальних оборотних засобів з фінансової точки зору підвищує ліквідність.
Показані в ІІІ розділі активу балансу оборотні засоби не є матеріальними - це грошові кошти і гроші в розрахунках, тобто різні види дебіторської заборгованості. Ця частина оборотних засобів є найбільш мобільною і ліквідною, вони в першу чергу можуть бути напрвлені на погашення різної кредиторської заборгованості. Тому їх наявність необхідно порівнювати з кредиторською заборгованостю, показаною в ІІІ розділі пасиву баланса. Перевищення підсумків ІІІ розділу пасиву баланса над підсумками ІІІ розділу активу означає зниження ліквідності підприємства, тобто його платоспроможності.
Особливо негативно впливає на фінансовий стан наявність значної дебіторської заборгованості, по котрій закінчились строки оплати, наднормативних залишків готової продукції та інше.
Аналіз засобів підприємства не обмежується виявленням змін, які відбулися в їх складі і структурі. Необхідно встановити як ці зміни вплинули на ефективність виробництва. Тому на основі даних звітності розраховуються показники стану і використання основних та оборотних за-собів.
В звіті "Про фінансово-майновий стан підприємства" (форма №3) приводяться відомості про зміни, які відбулись в звітному періоді по кожній групі основних засобів.
Методика обчислення коефіцієнтів оновлення, вибуття, зносу приводяться далі в роботі.
Ефективність використання основних засобів характеризують показники фондовіддачі та фондоємності.
Фондовіддача виражає об'м продукції в розрахунку на одиницю основних фондів. Формули обчислення приводяться далі
Фондоємність - відношення вартості основних фондів до вартості виробленої продукції, тобто цей показник обернений фондовіддачі.
Рис. 2. Класифікація оборотних засобів
Підвищення фондовіддачі - важливий резерв збільшення випуску продукції. Основними шляхами підвищення фондовіддачі є:
* збільшення часу роботи машин, механізмів, обладнання (ліквідація внутрізмінних простоїв, зменшення часу знаходження в ремонті і тому подібне);
* оптимальна загрузка техніки ви-робничих площ;
* технічне вдосконалення виробничих основних фондів (використання прогресивних технологічних процесів, нової техніки та інше).
Для оцінки ефективності використання оборотних засобів, приміняється ряд показників. Основні з них:
* коефіцієнт оборотності, який показує кількість оборотів, зроблених оборотними засобами за відповідний період часу. За один оборот відбувається процес виробництва, випущена продукція реалізовується, агроші за її надходять на рахунок підприємства;
* тривалість одного обороту в днях - це період часу, необхідний для здійснення кругообороту (Г - Т - П - ... - Т' - Г').
В процесі виробництва і реалізації продукції оборотні засоби

 
 

Цікаве

Загрузка...