WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

10.02.97) // Галицькі контракти. - 1996 рік. - №13 - с.47-50.
Вказiвками щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 травня 1993року №25, з врахуванням змiн та доповнень, внесених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 9 серпня 1993 року №55 (п.1.5), вiд 14 жовтня 1993 року №78, вiд 25 березня 1994 року №29 та вiд 10 травня 1995 року №68 i вiд 23 сiчня 1996 року №13, та вiд 19 листопада 1996 р. №244.
Складанню річного звіту, передує обов'язкова інвентаризація фактичної наявності майна, грошових коштів, незавершеного виробництва і розрахунків, принципи якої і механізми урегулювання різниць (надлишків і недостач) відображені в Інструкції по інвентаризації, затверженої наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69.
Бухгалтерський звіт вкючає три типові форми (форма № 1, № 2, № 3), які складаються всіми господарськими суб'єктами (крім банків) незалежно від виду діяльності, та форми власності. Міністерства та відомства України за згодою з Мінфіном і Мінстатом можуть затвердити спеціалізовані форми бухгалтерської звітності і вказівки по їх заповненню.
Виправлення помилок за минулий рік, проводяться в тому місяці звітного року, в якому вони були виявлені, і на зміну початкового сальдо не впливає.
При формуванні показників фінансового звіту враховуються вимоги зовнішніх користувачів звітної інформації (інвесторів, кредиторів), податкових і фінансових органів, банків, а також міжнародні стандарти та система національних рахунків.
1.2. Склад бухгалтерської звітності
Бухгалтерська звiтнiсть підпиємства - це система узагальнених поазникiв, що характеризують пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi підпиємства за минулий перiод (мiсяць, квартал, рiк). Вона складається шляхом пiдрахунку, групування i спецiальної обробки даних синтетичного і аналітичного облiку i є завершальною їх стадiєю.
Звiтнiсть мiстить вiдомостi про реалiзовану продукцiю, витрати на виробництво продукцiї, про стан господарських коштiв та джерел їх утворення, про фiнансовi результати роботи пiдприємства. Основна задача звiтностi - вишукування резервiв подальшого росту та удосконалення дiяльностi пiдприємства, стабiльностi на ринку.
Для виконання покладених на бухгалтерську звiтнiсть функцiй вона має вiдповiдати таким основним вимогам:
" гарантувати реальнiсть та достовiрнiсть даних, якi забезпечуються документальним обгрунтуванням всiх записiв, проведенням iнвентаризацiй, додержуванням правил оцiнки статей балансу, розподiлом прибуткiв i витрат за вiдповiднi звiтнi перiоди;
" забезпечувати вчаснiсть надходження даних на пiдставi регламентацiї термiнiв спiвставлення звiтних даних для оперативного управлiння господарською дiяльнiстю органiзацiй i пiдприємств.
Основними умовами правильностi складання бухгалтерських звiтiв i балансiв є:
" повнота вiдображення всiх господарських операцiй за звiтний перiод;
" тотожнiсть даних синтетичного i аналiтичного облiкiв;
" тотожнiсть показникiв бухгалтерських звiтiв, балансiв i даних синтетичного й аналiтичного облiкiв.
За періодичністю складання і подання бухгалтерську звiтнiсть подiляють на:
* перiодичну (мiсячна, квартальна, піврічна, дев'ятимісячна);
* рiчну.
Що до обсягу i складу, то їх визначають тривалiсть звітного перiоду.
Розглянемо склад основних видів фінансової звітності (див. додатки).
Квартальна звiтностi включає такi типовi форми:
==> Форма № 1 "Баланс пiдприємства";
==> Форма № 2 "Звiт про фiнансовi результати та їх використання".
До складу рiчної звiтностi входять такi типовi форми:
==> Форма № 1 "Баланс пiдприємства";
==> Форма № 2 "Звiт про фiнансовi результати та їх використання";
==> Форма № 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства".
До рiчного бухгалтерського звiту додають пояснювальну записку, обсяг якої не повинен перевищувати 15-20 сторiнок, з викладенням основних факторiв, що вплинули у звiтному роцi на кiнцевi результати дiяльностi пiдприємства, i висвiтленням фiнансового стану пiдприємства.
Доцільно передбачити в пояснювальній записці такі розділи:
1. Коротка характеристика виробничої і фінансової діяльності підприємства.
2. Основні фінансово-економічні показники.
3. Склад і структура персоналу.
4. Склад і використання матеріальної бази.
5. Реалізація продукції, робіт та послуг. Фактори які впливають на реалізацію.
6. Облікова політика в звітному періоді.
7. Витрати виробництва (витрати обігу).
8. Збереження оборотних засобів і виробничих запасів.
9. Капітальні вкладення.
10. Оцінка і аналіз прибутку, рентабельності.
11. Підсумки аналізу звіту і розподілу прибутку.
12. Перспективи розвитку підприємства.
Річна звітніст підприємства про результати його господарської діяльності і фінансовий стан відкрита для публікації для зацікавлених споживачів (бірж, покупців, постачальників та ін.)
Достовірність звітності підтверджує незалежна аудиторська організація.
РОЗДІЛ 2
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: МЕТОДИИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ
2.1. Аналіз форм звітності та їх взаємозв'язок
Фінансова звітність - комплекс взаємопов'язаних показників фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період. Звітним формам властивий як логічний, так і інформаційний взаємозв'язок. Суть логічного зв'язку полягає у взаємодоповненні і взаємній кореспонденції звітних форм, їх розділів і статей. Деякі найбільш важливі балансові статі розшифровуються в відповідних формах. Розшифровку інших показників при необхідності можна знайти в аналітичному обліці.
Логічні зв'язки доповнюються інформаційними, які виражаються в прямих і непрямих контрольних співвідношеннях між окремими показни-ками форм.
Пряме контрольне співвідношення значить, що один і той же показник наводиться одночасно в декількох звітних формах. Так, фонди споживання на початок (кінець) року приводяться в формах № 1, № 5.
Непряме контрольне співвідношення означає, що декілька показників однієї і ряду інших звітних форм зв'язані міх собою простими арифметични-ми розрахунками.
Наприклад, показник "Використання прибутку", подається в балансі загальною сумою, а в формі №2 розшифровується по напрямку викори-стання.
Знання контрольних співвідношень важиве не тільки з позиції аналізу, але й контролю, допомагає краще розібратися в структурі звітності, перевірити правильність її складання шляхом візуальної перевірки показ-ників.
Для використання в аналізі даних бухгалтерської звітності, необхідно перш за все перевірити узгодження даних котрі використовуються в різних формах звітності.
Кожне підприємство потребує додоаткових джерел фінансування. Їх можна знайти на ринку капіталів, залучаючи поненційних інвесторів і кредиторів шляхом об'єктивного інформування їх про свою фінансову діяльність, в основномму за допомогоюфінансової звітністі. Наскільки привабливі фінансові результати, що показують поточний і перспективний

 
 

Цікаве

Загрузка...