WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

аналізуючи показники ділової активності і результатів діяльності підприємства "Техштамп", потрібно відмітити, що темпи росту по основним показникам господарської діяльності зросли, оборотність засобів збільшилась, строки погашення дебіторської і кредиторської заборгованості знизились, тривалість операційного циклу зменшилась, що говорить про задовільну роботу підприємства. Коефіцієнт прибутку і рентабельності знизились, що може бути наслідком не стабільності економічних та політичних процесів, зміни в політиці оподаткування та глибока загальна економічна криза, в якій перебуває наша країна.
Таким чином, за результатами проведеного аналізу малого державного підприємства "Техштамп", можна сказати, що підприємство не має залишків по "хворим" статтям балансу, працює на власному і авнсованому капіталі ("нормальні" джерела покриття), є платоспроможним (враховуючи показники абсолютної ліквідності, покриття запасів), співвідношення між сумами власних оборотних засобів, запасами, витратами та джерелами формування засобів свідчить про нормальну фінансову стійкість. Робота підприємства є беззбитковою.
Висновок
В умовах ринкових відносин, з розвитком різних форм власності, розширення кола користувачів бухгалтерської інформації, все більшого значення набуває фінансова звітність. Підприємство в тій чи іншій мірі потребує додаткових джерел фінансування. А для того щоб привернути увагу кредиторів та інвесторів необхідно їх об'єктивно інформувати про свою фінансову діяльність. А це можна зробити з допомогою фінансової звітності.
Крім того, звітність підприємства служить також джерелом інформації не тільки зовнішніх, але й внутрішніх користувачів. За даними звітності може бути зроблено детальний аналіз показників фінансової стану і платоспроможності підприємства, його майнового стану, дана оцінка ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів і т.д.
В ході роботи були розглянуті основні методи і прийоми аналізу фінансової звітності і проведено аналіз результатів діяльності та загального фінансового стану державного підприємства "Техштамп" на основі річного звіту.
Показники розраховувались в динаміці (темп росту) і на основі обчислення абсолютних і відносних відхилень.
Детальний аналіз фінансової звітності підприємства "Техштамп" показав, що основні засоби в структурі активів займають лише 2,4%, що занадто мало для промислового підприємства. Також малу частину в структурі пасивів підприємства займають власні джерела засобів (8,5%).
Підприємство має не погані показники ліквідності та платоспроможності, воно спроможне замалі строки оплатити всі свої зобов'язання. Дуже велика частка оборотних засобів в актиках підприємства, Також великий коефіцієнт фінансової залежності підприємства. Ці показники негативно характеризують діяльність підприємства і не можуть зробити його привабливим для кредиторів.
З іншої сторони, дане підприємство не має довгострокових пасивів і заборгованості по короткостроковим кредитам банків. Воно працює на авансованому капіталі,цим пояснюється висока кредиторська заборгованість і незавершене виробництво.
В сучасних не легких економічних умовах, коли більшість державних підприємств закриваються, або не функціонують, не маючи постачальників матеріалів та ринку збуту для своєї продукції, "Техштамп" більш-меншстабільно працює, заключає договори на поставку своєї продукції, одержує прибутки, та регулярно виплачує персоналу заробітну плату.
Список використаної літератури
1. Положенням про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi: Затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1993 року №250, з врахуванням змiн та доповнень, внесених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 1993 року №509, вiд 24 вересня 1993 року №804, вiд 21 березня 1994 року №175 та вiд 26 квiтня 1995 року №307 i вiд 14 серпня 1996 року №951
2. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства:Затв. Наказом Мінфіну України від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними ззгідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01.96, №231 від 28.10.96, №267 від 20.12.96, №30 від 10.02.97) // Галицькі контракти. - 1997 рік. - №13 - с.126-202.
3. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства:Затв. Наказом Мінфіну України від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними ззгідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01.96, №231 від 28.10.96, №267 від 20.12.96, №30 від 10.02.97) // Галицькі контракти. - 1996 рік. - №13 - с.47-50.
4. Вказiвками щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 травня 1993року №25, з врахуванням змiн та доповнень, внесених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 9 серпня 1993 року №55 (п.1.5), вiд 14 жовтня 1993 року №78, вiд 25 березня 1994 року №29 та вiд 10 травня 1995 року №68 i вiд 23 сiчня 1996 року №13, та вiд 19 листо-пада 1996 р. №244.
5. Пархоменко Квартальна бухгалтерська звітність // Бух. облік і аудит,- 1997, №3,- с.4-11.
6. Квартальна звітність: що змінилось і чому, або сімнадцять миттєвостей цієї весни // Баланс, - 1997, №13, - с.13-25.
7. Собко В.В. Бухгалтерський облік у підприємстві - К.: Техніка, 1995.
8. Б. Нідлз та інші Принципи бухгалтерського обліку - М.: Фінанси і статистика, 1996.
9. Н.М. Ткаченко Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності - К. : ВТОВ " А.С.К.", 1996.
10. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1996 - 176с.
11. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкроцтвом. - М.,1995
12. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1995.
13. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М., 1996.
14. Крылова Т.Б. Выбор партнера: Анализ отчетности капиталистического предприятия. - М., 1991.
15. Кузьминский А. и др. Аудит: практическое пособие. - К., 1996.
16. Петров В.В., Ковалев В.В. Как читать баланс. - М., 1993.
17. Пусак Н.А., Русак В.А. Основы фининсовогоанализа. - Мн., 1993.
18. Финансовый анализ деятельности фирмы. - М., 1994.
19. Финансы предприятий: учебное пособие. под ред. Стояновой, - М., 1995.
20. Хеддервик Н. Финансовы и економический анализ деятельности предприятий. - М., 1996.
21. Черноморд П.В. Финансовыый контроль и учет в условиях перехода экономики к рыночным отношениям. - М., 1992.
22. Чертыкин Е.М. Методы финансовых и комерческих расчетов. - М., 1992
23. Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положения. - М., 1993.
24. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран. - М., 1991.
25. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е издание, переработаное идоп. - Мн: ИП "Єкоперспектива", 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...