WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

підприємствами України.
Статутний фонд на звітну дату складає 153 тис. грн., списочна чисельність персоналу - 18 чоловік, середньосписочна чисельність - 27.
Об'єм реалізованої продукції - 9,119 млн. грн., рентаабельність реалізованої продукції - 15,6 %, собівартість реалізованої продукції 7,887 млн. грн.. Отриманий прибуток в розмірі 1,232 млн. грн., чистий прибуток складає 868 тис. грн..
Фонд зарабітної плати склав 2,845 млн.грн., при цьому середня заробітна плата 8,780 тис. грн..
Транспортних засобів на балансі підприємство не має. Зовнішньоекономічної діяльності не веде.
Фінансовий стан можна охарактеризувати як задовільний.
"Читаючи" баланс підприємства потрібно відмітити, що воно не має залишків по таким "хворим" статтям, як "Збитки", "Кредити та позики, що не погашені в строк", не має невиправданої дебіторської заборгованості.
Для кращої аналітичності балансу і аналізу фінансового стану підприємства складають баланс-нетто.
Баланс-нетто
АКТИВ На початок року На кінець року
І. Оновні засоби та ін. позаоборотні активи
Оновні засоби та нематеріальні активи 198 153
Капітальні та фінансові вкладення - -
Інші вкладення - -
Всього по розділу І 198 153
ІІ. Запаси і затрати
Виробничі запаси і незавершене виробництво 779 2620
Готова продукція - -
Інші запаси і затрати - -
Всього по розділу ІІ 779 2920
ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та ін. Активи
Грошові кошти 341 3116
Короткострокові фінансові вкладення - -
Розрахунки з дебіторами 256 579
Інші активи 1 -
Всього по розділу ІІІ 598 3695
БАЛАНС 1575 6468
ПАСИВ На початок року На кінець року
І. Джерела власних коштів
Статутний фонд 198 153
Спец. фонди та цільове фінансування 64 394
Нерозподілений прибуток - -
Інші джерела - -
Всього по розділу І 262 547
ІІ. Довгострокові пасиви
Довгострокові кредити банків - -
Довгострокові позикові кошти - -
Всього по розділу ІІ - -
ІІІ Розрахунки та інші пасиви
Короткострокові кредити та позикові кошти - -
Розрахунки з кредиторами 1313 5921
Інші пасиви - -
Всього по розділу ІІІ 1313 5921
БАЛАНС 1575 6468
Баланс-нетто дає оцінку суми засобів, які знаходяться в розпорядженні підприємства. На звітний період підсумок балансу-нетто складає 6,468 млн. грн..
Розлянемо тепер структуру майнового стану підприємства, яка істотно залежить від виду діяльності, об'ємів виробництва та інших факторів.
Таблиця 6
Аналіз структури активів
Актив балансу На початок періоду На кінець періоду Абсолютні відхилення
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн
1. Майно - всього 1575 100 6468 100 +4893
1.1. Іммобілізовані засоби 198 12,6 153 2,4 -45
1.2. Мобільні активи 1377 87,4 6315 97,6 +4938
1.2.1.Запаси і затрати 779 56,6 2620 41,5 +1841
1.2.2. Дебіторська заборгованість 256 18,6 579 9,2 +323
1.2.3. Грошові кошти 342 24,8 3116 49,3 +2774
Всього мобільних засобів 1377 87,4 6315 97,6 +4938
Питома вага основних засобів (іммобілізовані засоби) на кінець звітного періоду зменшується з 12,6% до 2,4% (на 4,5 тис. грн.), а оборотних засобів навпаки збільшується з 87,4% до 97,6%. Таким чином приріст активів відбувся за рахунок збільшення частини оборотних засобів.
Збільшення мобільних засобів виникло в основному за рахунок росту в їх складі грошових коштів (з 24,8% до 49,3%), а також запасів і затрат (на 1841 тис. грн.).
Основні засоби і запаси характеризують економічний потенціал підприємства, тому в нормальних умовах збільшення їх питомої ваги звідчить про позитивну роботу. З балансу видно, що виробничі запаси не перевищують нормативу, але підприємство має значну частину незавер-шеного виробництва не кінець періоду.
Джерела формування господарських засобів (пасиви) згрупуємо для аналізу слідуючим чином:
Таблиця 7
Структура і склад пасивів
Актив балансу На початок періоду На кінець періоду Абсолютні відхилення
тис. грн. % тис. грн. %
1.Джерела майна - всього 1575 100 6468 100 +4893
1.1.Власний капітал 262 16,6 547 8,5 +285
1.2.Залучений капітал 1313 83,4 5921 91,5 +4608
1.2.1.Довгострокові пасиви - - - - -
1.2.2.Короткострокові пасиви - - - - -
1.2.3.Кредиторська заборгованість 1313 83,4 5921 100 +4608
Всього зобов'язань 1313 83,4 5921 100 +4608
Вважають, що нормативне співвідношення між власним і залученим капіталом повинно становити 50/50. Проте це співвідношення умовне і залежить від виду діяльності і політики підприємства.
З даної таблиці випливає, що активи підприємства в основному формуються за рахунок залучених коштів (91,5%), причому основну частину яких становить кредиторська заборгованість ( "По авансах одержаних").
Можна сказати, що підприємство "Техштамп" в значній мірі залежить від зовнішніх джерел фінансування, що негативно характеризує роботу підприємства.
Для наступного аналізу зобов'язань необхідно проаналізувати стан дебіторської і кредиторської заборгованості, їх розміри, динаміку і характер.
Таблиця 8
Баланс дебіторської і кредиторської заборгованості
Статті дебіторської і кредиторської заборгованості На початок періоду На кінець періоду Відхилення
(- /+)
Дебіторська заборгованість - - -
Товари відвантажені строк оплати за які не настав (ряд.160) - - -
Розрахунки за товари, роботи і послуги строк оплати яких не настав ( ряд. 170) - - -
Розрахунки з бюджетом (ряд, 200) 118 - -118
Розрахунки з персоналом по іншим операціям - - -
Розрахунки з іншими дебіторами (ряд. 240) - 9 +9
Всього - - -
Перевищення кредиторської над дебіторською заборгованістю 1195 5912 +4717
БАЛАНС 1313 5921 +4608
Кредиторська заборгованість - - -
Розрахунки за товари, роботи і послуги строк оплати яких не настав (ряд. 630) - - -
Розрахунки по авансам одержаним (ряд. 660) 1193 4555 +3362
Розрахунки з бюджетом (ряд. 670) - 96 +96
Розрахунки по позабюджетним платежам (ряд. 680) 8 73 +65
Розрахунки по строахуванні (ряд. 690) 31 147 +116
Розрахунки по оплати праці (ряд. 700) 80 214 +134
Розрахунки з іншими кредиторами (ряд 720) 1 836 +835
Позики для працівників - - -
Всього - - -
Перевищеннядебіторської заборгованості над кредиторською - - -
БАЛАНС 1313 5921 +4608
Кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Такий стан можна вважати нормальним якщо нема залишків по статтям "Розрахунки з кредиторами за товари, роботи і послуги, термін оплати яких не настав", "За товари, роботи і послуги, не оплачені в строк", "Розрахунки з бюджетом", "Розрахунки по позабюджетних платежах" (тобто відсутня невиправдана кредиторська заборгованість).
Аналізуючи кредиторську заборгованість по розрахункам підприємства "Техштамп", можна сказати, що існує заборгованість по розрахункам з бюджетом і позабюджетними фондами (96 тис. грн. і 73 тис. грн. відповідно на кінець періоду), по страхуванню (147 тис.

 
 

Цікаве

Загрузка...