WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз використання виробничих запасів (Курсова) - Реферат

Аналіз використання виробничих запасів (Курсова) - Реферат

тис.грн., з одного боку позитивно, але з іншого, якщо проаналізувати структуру виробничих запасів підприємства на досить добре. Зокрема за 9 місяців 2003 р. в порівнянні з аналогічним періодом зменшилося використання матеріалів на 1568 тис.грн., а запасні частина збільшилися на 4974 тис.грн., це може свідчити про те, що підприємство виконувало гарантійний ремонт власних виробів, що були реалізовані раніше, також відбулося зменшення МШП на 1606 тис.грн. відповідно зменшилась кількість надійшовших виробничих запасів за аналізує мий період (див. табл. 2.2). Згідно таблиці встановлено, що , що сума використаних матеріалів протягом 9 місяців 2003 року зменшилась на 1568 тис.грн. також зменшилась їх і питома вага на 8.36%, питома вага запасних частин зросла на 13.97% і частка МШП зменшилась на 5.62%. Це свідчить про не досить ефективну роботу підприємства в аналізуємому періоді.
На основі цього можна зробити висновок, що на підприємстві мають місце фінансово - господарські негаразди, які відбиваються практично на всіх видах діяльності підприємства в аналізуємому підприємстві.
Список використаних джерел
1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности ІІ - видання / Под ред. Стражева В.И. - Минск: Універсітєцкое, 2002.-267с.
2. Аудит: Практическое пособие /А.Кузминский, Н.Кужельний и др. - К.: "Учетинформ", 1996. -283с.
3. Балабанов Л.А. Финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 224с.
4. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности М.: Финансы и статистика, 1995.- 1200с.
5. Бланк И.А. Основы финансового менеджента. Т.1. - К.: Ника-Центр, 1999. - 592с.
6. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - К.: Молодь, 1997. - 1000с.
7. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Автори: проф. Ф.Ф.Бутинець, доц. Н.М.Малюга. - Навч. Посібник для студентів вузів. - Житомир. ЖІТІ, 2002. - 480с.
8. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 608с.
9. Войтюк Д. Грошові потоки: класифікація та вплив на грошову масу і грошову базу //Економіка України. - 2002. - №5. - С.22-26.
10. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. - 423с.
11. Основи економічної теорії / За ред. Предборського В.А. - К.: "Кондор". - 2002. - 621с.
12. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Поприливного. - Вид. 2 - ге та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528с.
13. Економіка виробничого підприємства : Навч. посібник / Й.М. Петрович, О.І. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За заг. ред. Й.М. Петровича. - 3 - тє вид., випр. - К.: Т-во "Знання" 2002. - 405с.
14. Волков Н.Г. Бухгалтерский учет операций с наличной и безналичной иностранной валютой. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2002. - 180с.
15. Голов С. Звіт про рух грошових коштів згідно МСБО //Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №2. - С.5-13.
16. ГоловС., Єфименко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ТОВ "Автоінтерсервес" 2000.- 544с.
17. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года: Практическое пособие. - К.: Редакция газеты "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес", 2000. - 256с.
18. Грачова Р.О. Грошові потоки - звітність, планування, аналіз //Галицькі контракти. - 1999. - №4. - С.61-69.
19. Гриценко А. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати //Економіка України. - 2000. - №2. - СЧ.62-67.
20. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в украине. - К.: А.С.К., 2000. - 639с.
21. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №141 від 01.07.97 р. // Вісник Податкової служби України - 1997.- №10. - С.7-14.
22. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу: Затв. Наказом Головного управління Держаного казначейства України №90 від 30.10.98 р. // Все про бухгалтерський облік - 1998. - №118. - С.15-21.
23. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р. // Українська інвестиційна газета - 2000. -№3. - С.7 - 32.
24. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995. - 215с.
25. Лисецький В. Парадоксы денежного обращения //Бизнес. - 1999. -№8. - С.6-7.
26. Литвин Ю.Я., Олійник В.М., та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві: підручник /За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, Академіка АН вищої школи України Ю.Я.Литвина. - Тернопіль: "Тернопіль", 1998. - 378с.
27. Нидлз Б., Андерсон Х. Принципы бухгалтерського учета. - Финансы и статистика. 1996. - 496с.
28. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи, теорії та практики - 2000.- 245с.
29. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. - К.: РВО "Поліграфкнига", 2002. - 348с.
30. Про оподаткування прибутку підприємств, Закон України № 334/94 ВР від 28.12.94 (зі змінами та доповненнями). //Все про бухгалтерський облік. - 2003р. - №20.- С.29-34.
31. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку N 88 від 24.05.95 //Все про бухгалтерський облік.- 2003. №19 (598). - С.75-80. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р. // Українська інвестиційна газета - 2000. - №3. - С.2 - 6.
32. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, № 996-ХІ від 16.07.1999р. //Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №11 (436). - С.3-6.
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 "Запаси": Затв. наказом Мінфіна України №246 від 20.10.1999р.//Все про бухгалтерський облік.- 2000. №11(436). - С.88-91.
34. Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку № 21 № 193 від 10.08.2000. //Все про бухгалтерський облік. - 2002р. - №1.- С.25-30.
35. Піхоцький В.Ф. Контроль готівкових розрахунків //Фінанси України - 2002. - №8. - С.15-18.
36. Управленческий учет /Под ред. Палия И.О., Вандер Вила. - М.: ИНФРА - М. 2001. - 480с.
37. Фінанси підприємства. Підручник /За ред. професора А.М.Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ. 2002. - 368с.
38. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. К.: КНЕУ, 2000. -260с.:іл.
39. Терещенко С. Отчет движении денежних средств //Бухгалтерия: право. Налоги. Консультации. - 2000. - №28 (391). - С. 134-137.
40. Чебанова Н.В., Котенко М.Н. Бухгалтерский учет: торговые и посреднические предприятия: Учебное пособие - 4-е изд. Доп. И перераб. - Харьков. Олант Друк. 2000. - 456с.

 
 

Цікаве

Загрузка...