WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

розвитку розраховується у вигляді системи техніко-економічних показників. Усі показники поділяються на натуральні, вартісні, кількісні та якісні.
Натуральні показники характеризують випуск продукції, витрату матеріалів, палива, енергії. Вони необхідні для матеріально-речового вираження та обґрунтування плану.
Вартісні показники використовуються для характеристики загальних обсягів виробництва, розмірів витрат та доходів. Вартісні показники розраховуються на підставі натуральних, відображаючи у загальному вигляді витрати та результати праці.
До кількісних показників відносять такі, які визначають обсяг продукції виробництва, суму прибутку, кількість працюючих та інші показники.
Якісні показники характеризують якість та ефективність праці. До них відносяться . продуктивність праці, собівартість, рентабельність, фондовіддача, прибуток.
1.1. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
План виробництва продукції є вихідним та головним розділом річного плану економічного та соціального розвитку підприємства та має собою завдання по обсягу, асортименту та якості продукції на визначений плановий період.
План виробництва пов'язаний із головною задачею по задовільненню потреб у товарах народного попиту. Розробка цього розділу плану на виробництвах швейної промисловості передбачає пошук можливостей найбільш повного задовільнення попиту населення на швейні вироби у потребній кількості, необхідного асортименту та якості.
Виготовлення та поставка продукції підприємством має за свою мету ритмічне виконання планів, завдань, угод, та забов'язань по виробництву та поставкам продукції за обсягом, якості, асортименту у встановленні терміни та з оптимальним виробничим циклом.
Виробнича програма є базою для планових розрахунків по праці та заробітній платі, для визначення необхідної кількості матеріалів на плановий період та науковообгрунтованих план в по собівартості, прибутку та рентабельності. Від виробничої програми залежить план допоміжних цехів, ступінь використання наявних виробничих потужностей.
План виробництва продукції містить наступні підрозділи:
- планування обсягів виробництва продукції у натуральному вираженні;
- планування виробництва у коштовному вираженні;
- планування підвищення якості продукції;
- баланс виробничих потужностей.
В нових умовах господарювання підвищується відповідальність підприємств за розробку планів виробництва товарів, їх асортименту та якості у відповідності з замовами торгівлі, які формуються з урахуванням оптових ярмарок, за випуск товарів, в тому числі для дітей, молоді за основними групами, необхідними для задовільнення потреб усіх статеволітних груп населення з урахуванням сезонності та зміни попиту.
Вихідними даними для розробки плану продукції є:
- перспективний план економічного та соціального розвитку підприємства;
- заходи по підвищенню ефективності виробництва та приросту виробничих потужностей;
- угоди про поставку продукції, данні від підприємств-споживачів цієї продукції та відомості про попит на неї,
- відомості про наявність нереалізованої продукції на початок та кінець плануємого періоду.
Підприємства самостійно визначають обсяг надходження товарів, виходячи з укладених угод на поставку виробів, реалізують за своєю думкою зверхпланову продукцію, особливе модні товари за узгодженими цінами з урахуванням споживацьких властивостей цих товарів та попиту на них, встановлюють за узгодженням із торгівельними підприємствами оптову та роздрібну ціни на особливо модні вироби та перші експериментальні зразки, самостійно використовують валютні кошти .
ТАБЛИЦЯ 1.1.1 РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ.
Асортимент Потужність
потоку у
зміну Кількість
змін Кількість
Потоків Кількість
робочих
днів на
рік Річний випуск
продукції
тис. один.
Жакет жіночий
316
2
2
252
318,5
Асортимент випускаємої продукції, потужність потоку у зміну та кількість потоків визначаємо за даннимн технологічного розрахунку.
Кількість змін - двухзмінний режим праці.
Кількість робочих днів у році (Д р.) розраховується шляхом віднімання з числа календарних днів (Д к.) вихідних (Д в.), святкових (Д с.) та днів відпустки (Д відп.).
Др. = Дк.-Дв.-Дс.-Двідп.
Річний випуск продукції по цеху (П річ.) розраховується шляхом помноження потужності потока у зміну (Ппот.) на кількість змін (n зм.), на кількість потоків у цеху (Кпот.) та на кількість робочих днів у році (Дроб.).
П річ. = П пот. * п зм. * К пот. * Д роб.
П річ. = 316 * 2 * 2 * 252 / 1000 = 318,5
ТАБЛИЦЯ 1.1.2. РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПО ВАРТОСТІ
ОБРОБКИ
Асортимент Річний випуск,
тис. од. Вартість обробки, грн. Сума, тис. грн.
Жакет жіночий
318,5
12,404
3950,67
Вартість обсягу виробництва (В ов.) розраховується шляхом помноження річної потужності цеху (П річ.) на вартість обробки одиниці виробу (В од.).
В ов. = П річ. * В од.
В ов = 318,5 *12.404 = 3950,67 тис.грн.
ТАБЛИЦЯ 1.1.З. РОЗРАХУНОК ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Асортимент Річний випуск,
тис. од. Вільна ціна, грн. Оптова ціна, грн. Товарна продукція
У вільніх цінах, тис. грн. В оптових ц
інах, тис. грн.
Жакет жіночий
318,5
139,284
105,524
44361,954
33609,394
Товарна продукція в оптових цінах (ТП опт.) розраховується шляхом помножен -
ня оптової ціни (Ц опт.) на річній випуск продукції по цеху (П річ.).
ТП опт. = Ц опт. * П річ.
ТП опт. = 105,524*318,5=33609,394 тис.грн.
Товарна продукція у вільних цінах (ТП віл.) розраховується шляхом помножен -
ня вільної ціни (Ц віл.) на річний випуск продукції по цеху (П річ.).
ТП віл. = Ц віл. * П річ.
ТПвіл.=139,284*318,5=44361,954тис.грн.
1.2. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПО ПРАЦІ ТА КАДРАМ
План по праці та кадрам містить в собі наступні розділи,
- планування росту продуктивності праці;
- планування чисельності працюючих за категоріями;
- планування фонду заробітної плати;
- план підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
Задачами плану по праці та кадрам є:
- невідхильне підвищення продуктивності праці працюючих та перевищення темпів її росту над темпами росту середньої заробітної плати;
- забезпечення прискореного росту продукції без збільшення кількості працюючих;
- підвищення стимулюючої ролі заробітної плати у підвищенні ефективності виробництва,
- створення умов для підсилення контролю за використанням фондів заробітної плати;
- забезпечення широкого використання НОТ, удосконалення форм та систем оплати праці, посилення ролі морального таматеріального відзначення;
- повна ув'язка показників по праці та заробітної плати з іншими найважливішими показниками річного плану;
- підвищення технічного рівню виробництва, послідовне зменшення використання важкої ручної та некваліфікованої праці;
- встановлення оптимального співвідношення між чисельністю різних категорій робітників підприємства;
- забезпечення співвідношень між ростом продуктивності праці та ростом середньої заробітної плати.
Заробітна плата є

 
 

Цікаве

Загрузка...