WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття” - Курсова робота

Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття” - Курсова робота

показниками. Найуніверсальніша система її вимірників є грошовий вимірник, який може бути використаний на будь-якому підприємстві чи галузі виробництва. Аналізуючи продуктивність праці в динаміці, товарну продукцію необхідно перерахувати в порівняних цінах, що певною мірою забезпечить можливість об'єктивного аналізу затрат праці на виготовлення продукції.
Одним із основних факторів, що впливає на продуктивність праці, є використання робочого часу. Зменшення втрат робочого часу і нераціональних його витрат веде до зростання продуктивності праці, ліпшого використання трудових ресурсів без додаткових заходів і витрат.
Основним джерелом даних для аналізу використання фонду робочого часу є форма 3-ПВ "Звіт про використання робочого часу".
Використання робочого часу аналізується за допомогою таких показників:
- середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період;
- середня тривалість робочого дня .
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період, характеризує тривалістьробочого періоду в днях. На цей показник впливають такі фактори: втрати робочого часу і в тому числі прогули; невиходи з дозволу або з ініціативи адміністрації; масові невиходи на роботу; кількість днів чергової відпустки; кількість вихідних і святкових днів, кількість днів тимчасової непрацездатності, відпустки у зв'язку з навчанням.
Тривалість робочого дня робітника залежить від таких факторів: величини нормативно встановленого робочого тижня; часу простого тижня; часу надурочної роботи; часу простою протягом робочої зміни; неповного робочого часу; часу інших скорочень робочого дня; передбачених зако6нодавством.
Повному використанню трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих за звітний період днів і годин одним працюючим і одним робітником, а також за інтенсивністю використання робочого часу. Під час аналізу необхідно визначити відхилення фактичних показників від планових або від аналогічних показників минулих періодів і встановити конкретні причини можливих відхилень. Такий аналіз потрібно проводити, щодо кожної категорії працівників, кожного підрозділу і щодо підприємства в цілому за звітний період і в динаміці.
Табл. 7
Використання робочого часу на підприємстві.
Показники Минулий період Звітний період Відхилення (+ ; - )
план фактично від плану від минулого періоду
1.Середньо облікова чисельність робітників, осіб 479 520 530 +10 +51
2.Відпрацьовано одним робітником
а) днів
б) годин (р.2а " р.3)
219
17,301
219
1752
218
1722,2
-1
-29,8
-1
-7,9
3. Середня тривалість робочого дня, год.
7,9 8,0 7,9 -0,1 -
4. Фонд робочого часу, год. (р. 1" р.2б)
828717,9 911040,0 912766 + 1726,0 +84048,1
Табл. 8
Дані для аналізу продуктивності праці

Показник Умовні позн. Минулий період Звітний період Відхилення від плану (+,-)
за планом факт. абсол. %
1. Товарна продукція, тис. грн.. ТП 35597 45597 66644 +21047 +46,2
2. Чисельність працівників, осіб ЧП 520 540 573 +33 +6,1
3. З них робітників ЧР 479 520 530 +10 +9,1
4. Питома вага робітників у загальній чисельності працівників,% ПВр 92,1 96,3 92,5 -3,8 -3,9
4а Кількість відпрацьованих робітниками, люд.-днів.тис. ЛДр 221,0 219,0 201,2 -17,8 -8,1
4б Людино-годин, тис. ЛТр 980,0 1096,0 1096,2 +0,2 0,02
5. Кількість днів відпрацьованих одним робітником (ряд 4а:ряд3) Д 219 219 218 -1 0,46
6. Тривалість робочого дня, год. Тз 7,9 8,0 7,9 -0,1 1,3
7. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником (р.4б:р.3)"100) Гз 2045,93 2107,69 2068,3 -39,4 -1,9
8. Середня продуктивність праці одного робітника (р1:р3)грн.. РВр 74,32 87,69 125,74 +38,05 +43,4
9. Середня продуктивність праці одного робітника (р1:р4а), грн.. ДВр 161,07 208,21 331,23 + 23,02 +59,1
10 Середня продуктивність праці одного робітника (р1:р4б), грн. ГВр 36,32 41,60 60,80 +19,2 +46,2
Як свідчать дані таблиці 6 загальний фактичний фонд робочого часу на підприємстві збільшився на 1,726 тис. год.
Аналіз продуктивності праці розпочинається з вивчення її рівня, динаміки, та загальної оцінки виконання плану.
Для аналізу продуктивності праці використовують дані форм статистичної звітності, звіти підрозділів підприємства про виконання завдань з продуктивності праці (табл.8).
Наведені в таблиці 8 дані свідчать про те, що на підприємстві підвищилась продуктивність праці. Середня продуктивність праці одного робітника підвищилась проти плану на 38,05 грн., що в відсотках складає 43,45. дані таблиці 8 свідчать про те, що підприємство перевиконало план за всіма показниками продуктивності. Аналіз показує, що продуктивність праці зросла за всіма показниками проти планових, але не однаковою мірою.
Різниця в рівнях виконання плану щодо середньої продуктивності праці одного працюючого і одного робітника 15,7% (59,1 - 43,4) пояснюється зниженням питомої ваги робітників у загальній чисельності працівників основної діяльності на -3,9%(92,5 - 96,3).
Різницю в рівні виконання плану одним робітником щодо середнього динної і середньоденної продуктивності праці в 12,9% (46,2 - 59,1).
Найбільш узагальненим показником продуктивності праці є середня продуктивність праці одного працюючого. Величина його залежить від продуктивності праці робітників, їхньої питомої ваги в загальній чисельності відпрацьованих ними днів та тривалості робочого дня. Отже, серед продуктивності праці одного працюючого дорівнює добутку таких факторів:
РВп = ПВр " Д " Т " ГВр.
Розрахунок впливу даних факторів на зміну рівня середньої продуктивності праці одного працюючого проводиться методом абсолютних різниць:
1. Зміна питомо ваги робітників:
- 3,8 · 45597 : 100 = - 1732,69 грн.
2. Зміна середнього виробітку одного робітника
123,02 · 92,5 : 100 = +113,79 грн.
Аналогічно аналізується зміна середнього виробітку одного робітника, яка залежить від кількості відпрацьованих днів у звітному періоді, середньої тривалості робочого дня і середнього динного виробітку:
- зміна кількості відпрацьованих одним робітником днів:
(-1) · 8 · 41,6 = - 332,8 грн.
- зміна тривалості робочого дня:
(-0,1) · 218 · 41,60 = - 906,88 грн.
- зміна середнього динного виробітку одного робітника:
19,2 ·218·7,8 = + 32647,68 грн.
За даними аналізу середній виробіток одного працюючого вищий від планового на 38,05 грн. ·(125,74 - 87,69). Він збільшиться за рахунок зростання середнього динного виробітку одного робітника.
На наступному етапі аналізу продуктивності праці необхідно проаналізувати показник, від якого залежить рівень

 
 

Цікаве

Загрузка...