WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансові результати діяльності підприємства - Реферат

Фінансові результати діяльності підприємства - Реферат

певну дату, включає тільки ті витрати, які відо-бражають обсяг наданих послуг на ту саму дату.
Якщо надання послуг полягає у виконанні необмеженої кількості дій (операцій) за певний період часу, то дохід визнається шляхом його рівно-мірного нарахування за цей період.
Слід зазначити, що не визнається дохід у випадку обміну продукції (товарів, робіт, послуг, інших активів), які є подібним за призначенням та мають однакову справедливу вартість,
Якщо ж відбувається операція обміну подібними активами (роботами, послугами), які мають різну вартість, або здійснюється обмін неподібними активами (роботами, послугами), які мають однакову вартість, то дохід визнається за вартістю отриманих активів (робіт, послуг).
При нерівноцінному обміні, коли відбувається доплата грошовими коштами, дохід визнається за сумою активів, отриманих або які підлягають отриманню, зменшених на суму переданих або одержаних грошових коштів.
У складі інших операційних доходів відображаються всі інші доходи, не пов'язані із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), до яких, зок-рема, належать:
" дохід від реалізації іноземної валюти;
" дохід від реалізації інших оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів тощо);
" дохід від операційної оренди активів;
" дохід від операційної курсової різниці;
" пеня, штрафи, неустойки, які визнані боржником або щодо яких отримано рішення судових органів про стягнення;
" доходи про відшкодування сум раніше списаних активів;
" дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла під час операційного циклу, після закінчення строку позовної давності;
" отримані гранти, асигнування і субсидії;
" інші доходи від операційної діяльності.
У випадку використання активів підприємства іншими сторонами дохід виникає у вигляді;
а) відсотків - плати за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству;
б) роялті - платежів за використання нематеріальних активів підпри-ємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних про-дуктів тощо);
в) дивідендів - частини чистого прибутку, розподіленого між учасни-ками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі під-приємства.
Процес розрахунку прибутку (збитку) підприємства може бути розді-лений на такі етапи:
1. Розрахунок валового прибутку (збитку)
2. Визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності
3. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності
4. Розрахунок чистого прибутку (збитку) звітного періоду.
Етап 1. Розрахунок валового прибутку (збитку):
Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг) та собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг). Для цього визначимо величину чистого доходу підприємств від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
Дохід від реалізації продукції - ПДВ, акцизний збір, інші податки і збори, інші вирахування з доходу = чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Тепер визначимо величину валового прибутку (збитку) п-ва:
Валовий прибуток (збиток) = чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Етап 2. Визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності:
Прибуток (збиток) від операційної діяльності обчислюють:
Прибуток (збиток) від операційної діяльності = валовий прибуток (збиток) - адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати
Етап 3. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності:
Спочатку визначимо прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування = прибуток від операційної діяльності ± дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи ± фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати
Далі визначаємо прибуток (збиток) від звичайної діяльності:
Прибуток = прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - податок на прибуток
Збиток = збиток від звичайної діяльності до оподаткування + податок на прибуток
Етап 4. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду:
Чистий прибуток (збиток) = фінансовий результат від звичайної діяльності ± дохід від надзвичайної діяльності, податок на прибуток від надзвичайної діяльності, витрати від надзвичайної діяльності, зменшення податку на прибуток від збитків надзвичайної діяльності
У позиціях "надзвичайні доходи" і "надзвичайні витрати" відображаються відповідно:
" невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню втрати від стихійного лиха, техногенних аварій;
" прибутки або збитки від інших подій та операцій, які належать до надзвичайних подій.
Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. У позиції "податки з надзвичайного прибутку" відображається сума податків, що підлягають сплаті з прибутку від надзвичайних подій.
Показники прибутку відображають абсолютний ефект діяльності п-ва.
2. Для характеристики ефективності використання ресурсів та поточних затрат використовуються показники рентабельності.
Рентабельність характеризує результативність діяльності підприємства.
Показники рентабельності дозволяють оцінити, який прибуток отримує підприємство з кожної вкладеної в активи гривні.
Існує система показників рентабельності.
1. Ефективність виробничої діяльності підприємства відображає по-казник загальної рентабельності.
2. Ефективність використання поточних затрат живої і уречевленої праці характеризує показник рентабельність продукції.
3. Прибуток від реалізації товару характеризує рентабельність продажів.
4. Одним з найважливішихпоказників фінансового аналізу є рента-бельність власного капіталу підприємства.
Загальна рентабельність (r1) визначається як відношення валового при-бутку (Пв) до середньорічної величини вартості основних та оборотних активів (А):
r1 = Пв/А
Крім того, виділяють рентабельність запасів:
r11 = Пч/З
чистий прибуток запаси
Рентабельність продукції (r2) обчислюють як відношення прибутку від реалізації одиниці продукції (Пп) до собівартості одиниці продукції (Сп):
r2 = Пп /Сп, або r2 = (Цп - Сп)/ Сп
Рентабельність продажів визначається за формулою:
r3 = Пр /Вр
прибуток від реалізації продукції обсяг реалізованої продукції
Рентабельність власного (акціонерного) капіталу характеризує величину прибутку, отриманого п-вом на його власний акціонерний капітал:
r2 = Пч /Ак
чистий прибуток акціонерний капітал
3. Для оцінки фінансового стану фірми належить розрахувати та розглянути окремі показники. Необхідно їх узагальнити й виконати остаточний аналіз. Для цього використовують такі методи;
o аналіз тренду;
o зіставлення показників досліджуваного підприємства з галузевими;
o метод взаємозв'язку окремих фінансових показників за системою "Дюпон";
o інші методи.
Аналіз тренду - це аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства протягом деякого періоду часу. Використовують для визначення рівня поліпшення або погіршення фінансового стану підприємства. Щоб зробити аналіз тренду, треба накреслити графік зміни відносних показників із роками і простежити тенденцію зміни цих показників. Тут же можна здійснити порівняння зі зміною середніх показників по галузі і зробити висновки про зміну фінансового стану підприємства порівняно зі зміною середніх показників галузі.
Порівняння показників досліджуваного підприємства із середніми галузевими показниками передбачає складення таблиці, в якій за кожним з показників робиться конкретний висновок. Кількість та види показників

 
 

Цікаве

Загрузка...