WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансові результати діяльності підприємства - Реферат

Фінансові результати діяльності підприємства - Реферат

Тема: Фінансові результати діяльності підприємства.
1. Поняття і види прибутку.
2. Поняття і види рентабельності.
3. Оцінка фінансового стану підприємства.
1. Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності п-ва виражається в досягнутих фінансових результатах.
Для визначення фінансового результату діяльності п-ва за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.
Доходи п-ва - це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Доходи - витрати = прибуток чи збиток
Прибуток - перевищення доходів звітного періоду над витратами зві-тного періоду.
Збиток - перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного періоду.
Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно дотримуватись принципів визначення доходів і витрат, а саме: нарахування, відповідності, періодичності.
Принцип нарахування передбачає відображення результатів госпо-дарських операцій у тому звітному періоді, коли вони відбулися, а не на момент отримання чи сплати грошових коштів, оскільки ці періоди часу не завжди співпадають.
Принцип відповідності полягає у порівнянні доходів та витрат у звітному періоді, тобто витрати, що здійснені у звітному періоді, повинні порівнюватись з доходом, задля якого здійснені витрати цього звітного періоду.
Виходячи з принципу періодичності, для визначення фінансового результату доходи та витрати підприємства розподіляються за звітними періодами. Звітним періодом є 1 рік, проміжними звітними періодами є квартал, місяць.
Доходи підприємства класифікуються за видами діяльності, що здійс-нюються цим підприємством. Такий підхід дає можливість враховувати осо-бливості кожного виду діяльності, відслідковувати зміни за видами діяльності та забезпечувати інформацією для подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень.
Склад доходів п-ва наступний:
І Доходи від звичайної діяльності:
1. Доходи від операційної діяльності:
1.1 Дохід від реалізації:
" Реалізація товарів
" Реалізація готової продукції
" Реалізація послуг
1.2 Дохід від інших операцій:
" Реалізація інших оборотних активів
" Операційний лізинг
" Операційна курсова різниця
" Відшкодування раніше списаних активів
2. Доходи від фінансових операцій:
" Дохід від участі в капіталі
" Інші фінансові доходи
3. Доходи від іншої звичайної діяльності:
" Дохід від реалізації фінансових інвестицій
" Дохід від реалізації основних засобів
" Дохід від реалізації нематеріальних активів
" Дохід від безкоштовно отриманих активів
ІІ Доходи від надзвичайних подій
За кожним видом діяльності дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язань, що приводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Водночас не визнаються доходи від інших сторін:
o суми ПДВ, акцизів та інших податків, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;
o суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим договором;
o суми попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг;
o суми задатку під заставу або для на погашення позики, якщо це не передбачене відповідним договором;
o надходження від первинного розміщення цінних паперів;
o сума авансу в рахунок оплати продукції;
o інші надходження, що належать іншим особам.
Доходами підприємства визнаються:
а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
б) інші операційні доходи;
в) фінансові доходи;
г) інші доходи;
д) надзвичайні доходи.
Однак цей стандарт не поширюється на деякі доходи підприємства, пов'язані з:
o договорами оренди;
o дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій, врахованих методом участі у капіталі (тобто за дивідендами з інвестицій у спільні, дочірні та асоційовані підприємства);
o страховою діяльністю;
o змінами у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) вказаних активів та зобов'язань;
o змінами вартості інших поточних активів;
o природним приростом поголів'я тварин, виходом продукції сільсько-го та лісового господарства;
o видобуванням корисних копалин.
Дохід від діяльності підприємства визнається тоді, коли в результаті господарської операції:
o збільшуються активи або
o зменшуються зобов'язання, і внаслідок цього відбувається зростання власного капіталу.
Таким чином, якщо активи збільшуються (або зобов'язання зменшу-ються), але це не призводить до зростання власного капіталу, дохід не ви-знається.
Визнання доходу (виручки) від реалізації продукції пов'язане з вико-нанням деяких умов, зокрема:
1. Передача покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на продукцію. Здебільшого передача ризиків і вигод від володіння збігається з передачею юридичного права власності або з передачею в управління покупцеві. В інших випадках передача ризиків і вигод відбувається не завжди одночасно з передачею юридичного права власності, наприклад:
а) покупець має право анулювати придбання з причин, визначених контрактом на реалізацію, а підприємство-продавець не має впевненості стосовно його повернення;
б) відвантажені товари підлягають подальшому монтажу, і цей монтаж є істотною частиною контракту, який ще не був завершений підприємством;
в) одержання доходу від визначеної реалізації залежить від доходу, який отримає підприємство-покупець від власної реалізації цих товарів;
г) одержання доходу від певної реалізації залежить від доходу, який отримає покупець від власної реалізації цієї продукції.
Якщо підприємство-продавець залишає тільки незначний ризик во-лодіння, операція вважається реалізацією і дохід визначається.
2. Управління і контроль за реалізованою продукцією. Якщо підприємство залишає за собою подальше керівництво або контроль за реалізованою продукцією, то дохід від такої реалізації не визнається.
3. Сума доходу достовірно визначена. Доходи, достовірну оцінку яких здійснити неможливо, у звітності не відображаються, що відповідає одному з основних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності - обачливості, який передбачає відображення у фінансовій звітності всіх елементів (активів, зобов'язань тощо) за вартістю, яка має запобігати заниженню зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.
" Упевненість у тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а витрати, пов'язані з реалізацією продукції, достовірновизначені. Якщо існує невпевненість в отриманні доходів від реалізації, то до усунення цієї невпевненості дохід не повинен визнаватися.
Дохід від надання послуг визнається в тому періоді, у якому надають-ся послуги:
o виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу;
o шляхом рівномірного його нарахування за певний період часу.
Згідно із цими методами дохід визначається в тих звітних періодах, у яких надаються відповідні послуги.
Визнання доходу через посилання на ступінь завершеності операції називають методом поетапного виконання.
Ступінь завершеності операції з надання послуг може бути оцінено та-кими трьома методами;
" вивченням виконаної роботи;
" визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
" визначенням питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на

 
 

Цікаве

Загрузка...