WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Поточні витрати і ціна продукції підприємства - Реферат

Поточні витрати і ціна продукції підприємства - Реферат

обліку і калькулювання за змінними витратами грунтується на розподілі всіх затрат на змінні та постійні і передбачає, що собівартість продукції визначається тільки за змінними витратами. Так, до виробничої собівартості продукції належать прямі матеріали, пряма заробітна платня і частина загальновиробничих витрат, які є змінними. За змінними витратами оцінюють також залишок готової продукції.
Постійні загальновиробничі затрати не включають у собівартість про-дукції, а зараховують до витрат періоду. Вони підлягають обліку окремо і їх списують на фінансові результати звітного періоду. Контроль постійних витрат здійснюють за центрами відповідальності через бюджетування, виявлення і аналіз відхилень від бюджету (кошторису).
На практиці може бути доволі складно розділити постійні і змінні затрати. Часто буває так, що затрати не є ніповністю постійними, ні повністю змінними, й інколи потрібен детальний аналіз для того, щоб встановити цю різницю стосовно характеру діяльності підприємства.
Постійні затрати не залишаються незмінними на всіх рівнях обсягу виробництва. Настає момент, коли будь-яке подальше збільшення обсягу виробництва потребує додаткового обладнання, а можливо, й розширення виробничих площ. Тому деякі затрати можна розглядати як постійні лише в межах певного періоду або для певного асортименту продукції.
Калькуляція собівартості за змінними витратами є необхідним допо-вненням калькуляції повних витрат. Використовують її в управлінському обліку для планування, контролю, прийняття управлінських рішень про виготовлення нових видів продукції, ціноутворення, планування прибутку, рішень типу "виготовляти чи купувати?" та ін.
4. Ціна як економічна категорія завжди посідала особливе місце у виробничій діяльності підприємства. Очевидним є те, що в ринкових умовах в ціні перетинаються економічні інтереси виробників і споживачів.
Ринкове ціноутворення - це процес встановлення цін на товари та по-слуги, які реалізують на ринку.
Ціна - грошовий вираз вартості товару. Вона відображає його спо-живчу корисність в конкретних ринкових умовах.
Ринкова ціна забезпечує динамічну рівновагу між попитом та пропо-зицією, між суспільною вартістю товару і її грошовим виразом.
Встановлення ціни на доцільному рівні, а також прогнозування ди-наміки цін світового ринку неможливо без врахування основних ціноутворюючих факторів. Їх можна виділити в три групи.
1. Фактори, що впливають на обсяг пропозиції товару:
1.1. Рівень поточних витрат на виготовлення товару.
1.2. Науково-технічний прогрес.
1.3. Ступінь монополізації пропозиції товару.
1.4. Цінова політика виробника товару.
2. Фактори, що впливають на обсяги попиту:
2.1. Корисність товару.
2.2. Науково-технічний прогрес.
2.3. Фінансові можливості покупців товару.
2.4. Зміна цін споріднених товарів.
2.5. Ступінь монополізації попиту.
2.6. Рівень конкуренції на даному сегменті ринку.
3. Фактори зовнішнього впливу (щодо покупців і продавців):
3.1. Фаза економічного циклу в економіці країни.
3.2. Інфляція.
3.3. Короткочасні коливання попиту і пропозиції.
3.4. Заходи державного регулювання і контролю цін.
3.5. Спосіб збуту товару.
У практиці роботи підприємств застосовують цілий ряд видів цін. Однак домінують договірні ціни, що змінюються залежно від попиту і про-позиції на певну продукцію (послуги).
У загальному плані в умовах сьогодення структура ринкових складові договірних цін визначається такими складовими:
1. Собівартість виробу, що містить всі без винятку витрати на створення, виробництво і реалізацію.
2. Прибуток, величина якого визначається ринковою ситуацією (по-питом і пропозицією).
3. Податок на додану вартість (ПДВ), величина якого у відсотках ви-значається від оподатковуваного обороту.
4. Акцизний збір, непрямий податок лише на високорентабельні та монопольні товари (перелік таких товарів та ставки цього збору передбачені відповідними постановами).
Перелічені складові формують "ціну підприємства". За такими цінами підприємства реалізують свою продукцію безпосередньо споживачам або ж посередницьким організаціям (гуртовим базам).
5. Гуртові організації в ціну продукції включають надбавку за величи-ною, яка відповідає усім додатковим витратам, що пов'язані з організацією гуртової реалізації продукції. Сюди входить орендна плата за приміщення офісу бази, оплата праці її працівників, витрати на освітлення, опалення, охорону, а також належні кошти на розвиток гуртової організації (прибуток) і відповідний податок на додану вартість.
У результаті формується відпускна "ціна гуртова". Вона застосовується для гуртової реалізації продукції торговельній мережі.
6. Для покриття витрат, пов'язаних з організацією реалізації продукції безпосередньо в магазинах, торговельні структури включають в гуртову ціну чергову надбавку, що відповідає витратам, аналогічним як в гуртових (посередницьких) організаціях, включаючи і наступний ПДВ.
Ціна з усіма надбавками називається роздрібною, вона встановлюється на вітрині магазину. За цією ціною здійснюється продаж виробів окремим споживачам дрібними партіями або поштучно.
В ринковій системі, при наявності конкуренції, взаємодії попиту і про-позиції виявляється "компромісна" ціна продукції - це така кількість гро-шей, яку ще хоче заплатити споживач (покупець) і за яку ще може продати виробник. У практиці таку ціну називають врівноваженою, тобто такою, що відображає вартість продукції в конкретних умовах. В практиці роботи підприємств застосовують численні різновидності цін, зокрема:
" Ціна договірна - встановлюється за домовленістю між вироб-ником (продавцем) і споживачем (покупцем) продукції.
" Ціна вільна - формується підприємством-виробником (виконавцем робіт, послуг) самостійно.
" Ціна лімітна - вона визначається на початкових етапах створення (проектування) нової продукції і використовується для техніко-економічних обчислень, обгрунтування доцільності її виробництва, вста-новлення договірних або прейскурантних цін.
" Ціна прейскурантна - ціна, що вноситься до спеціальних збірників - прейскурантів, які є офіційними документами. Вони підтверджують рівень цін та умови їх використання. Такі ціни належать до регульованих і використовуються тоді, коли виробник (як правило, держава) посідає монопольне становище на ринку, а продукція має особливо важливе значення для економіки країни.
" Ціна регульована - її рівень регулює держава. Вона може коливатися в установлених межах, в тому її відмінність від фіксованої ціни, яка не підлягає зміні.

 
 

Цікаве

Загрузка...