WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Поточні витрати і ціна продукції підприємства - Реферат

Поточні витрати і ціна продукції підприємства - Реферат

вигляд:
1. Собівартість реалізації:
" собівартість реалізованої готової продукції
" собівартість реалізованих товарів
" собівартість реалізованих робіт і послуг
2. Загальновиробничі витрати:
" за видами витрат
3. Адміністративні витрати:
" за видами витрат
4. Витрати на збут:
" за видами витрат
5. Інші витрати операційної діяльності:
" за видами витрат
6. Фінансові витрати:
" відсотки за кредит
" інші фінансові витрати
7. Витрати від участі в капіталі:
" витрати від інвестицій в асоційовані п-ва
" витрати від спільної діяльності
" витрати від інвестицій у дочірні п-ва
8. Інші витрати:
" собівартість реалізованих фінансових інвестицій
" собівартість реалізованих необоротних активів
" собівартість реалізованих майнових комплексів
" витрати від неопераційних курсових різниць
" уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
" списання необоротних активів
" інші витрати звичайної діяльності
" виплати страхових сум та списання відшкодувань
" перестрахування
9. Податки на прибутки:
" податки на прибуток від звичайної діяльності
" податки на прибуток від надзвичайних подій
10. Надзвичайні витрати:
" витрати від стихійного лиха
" витрати від техногенних катастроф і аварій
" інші надзвичайні витрати
Для обліку витрат застосовують 3 варіанти:
1. за витратами діяльності
2. за елементами витрат
3. поєднання попередніх двох варіантів
2. Витрати на виробництво реалізованої продукції (послуг), виражені у грошовій формі, визначають її собівартість.
В ринкових умовах особливим є те, що поряд з ціною цей комплексний показник відображає ефективність виробничо-господарської діяльності колективу підприємства (особливо інженерів і робітників), його вміння раціонально поєднувати і використовувати живу і матеріалізовану працю.
Собівартість продукції як сумарна величина витрат є відправним пунктом визначення величини прибутку, тому механізм ЇЇ формування ви-магає детального вивчення.
Виробництво кожного виду продукції (та надання послуг) супрово-джується витратами трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів, а також застосовуванням основних засобів (будівель, споруд, устаткування, тощо).
Собівартість реалізованої продукції складається із:
" виробничої собівартості готової продукції, реалізованої протягом звітного періоду;
" нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;
" понаднормових виробничих витрат.
Виробнича собівартість готової продукції включає:
" прямі матеріальні витрати;
" прямі витрати на оплату праці;
" інші прямі витрати;
" розподілені загальновиробничі витрати.
Прямі матеріальні витрати - це вартість сировини, матеріалів, ку-півельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, що підлягають мо-нтажу або додатковій обробці на цьому підприємстві, допоміжних або інших матеріалів, використання яких можна прямо віднести на конкретний об'єкт.
До прямих витрат на оплату праці відносять витрати на виплату ос-новної і додаткової заробітної плати, включаючи будь-які види грошових та матеріальних доплат, виплати, передбачені законодавством про працю, інші виплати, витрати, пов'язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів.
Інші прямі витрати включають відрахування на соціальні заходи, плату за оренду земельних і майнових паїв, амортизацію необоротних активів, вартість остаточно забракованої продукції, витрати на виправлення браку.
Отже, до складу виробничої собівартості готової продукції включають лише витрати, пов'язані з процесом виробництва, та не включаються адміністративні витрати та витрати на збут.
Загальновиробничими витратами називають витрати, пов'язані з організацією виробництва у цехах та дільницях. До складу загальновиробничих витрат відносять:
o витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями);
o відрахування на соціальні заходи (медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів та дільниць тощо);
o амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;
o амортизація нематеріальних активів (цехового, дільничного, лінійно-го) призначення;
o витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, опера-ційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загально-виробничого призначення;
o витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;
o витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи з цієї оплати; медичне страхування робітників і загальновиробничого персоналу, вартість комунальних послуг, наданих виробничим підрозділам, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);
o витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону навколишнього середовища;
o інші витрати,
Порядок розподілу і включення до собівартості загальновиробничих витрат залежить від їх зв'язку з обсягом виробництва.
Постійними вважаються витрати, величина яких суттєво не змінюється при зміні обсягу виготовленої продукції.
Змінними вважаються витрати, розмір яких змінюється прямо про-порційно зміні обсягів виробництва.
Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат вста-новлюється підприємством самостійно.
Віднесення змінних загальновиробничих витрат на собівартість про-дукції здійснюється шляхом використання бази розподілу (заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат) виходячи з фактичної потужності звітного періоду.
Постійні загальновиробничі витрати розподіляються також з вико-ристанням бази розподілу, але при нормальній виробничій потужності. Нормальна виробнича потужність - це очікуваний середній обсяг діяль-ності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запла-нованого обслуговування виробництва. Величина нормальної виробничої потужності визначається підприємством самостійно.
Застосування бази розподілу при нормальній потужності означає, що постійні загальновиробничі витрати включаються до складу виробничої собівартості продукції в повному обсязі тільки в випадку, коли фактичний обсяг виробництва дорівнює або перевищує нормальну потужність.
Якщо фактичний обсяг виробництва нижчий від очікуваного серед-нього рівня виробництва, то до складу виробничої собівартості продукції включається лише частка загальновиробничих витрат. Решта

 
 

Цікаве

Загрузка...